Vanemaealiste nõukogu hindas valla vanusesõbralikust

MTÜ Kuldne Liiga eestvedamisel koostati soovitustena omavalitsustele ja teistelegi Vanusesõbraliku Eesti põhimõtted. Koos mõttekojaga Praxis töötati välja vanusesõbralikkuse hindamise vahendi tööversioon ja metoodika.   

Aktiivsete Kodanike Fondi toel osutus võimalikuks katsetada hindamisvahendit mõnes omavalitsuses, nende seas ka Rae vallas. 

Vanusesõbraliku Eesti põhimõtted käsitlevad 8 erinevat valdkonda: avalik ruum, transport ja liikuvus, eluase, eneseareng ja elukestev õpe, mittediskrimineerimine, ühiskondlik aktiivsus ja tööhõive, kommunikatsioon ja informatsioon ning tervishoid ja sotsiaalne kaitse. 

24. aprillil kogunes valla vanemaealiste nõukogu, sotsiaalameti juhataja Maile Kubjas ja sotsiaalkeskuse juhataja Liivi Puumets Lilleoru keskuses valla vanusesõbralikkuse katselise hindamise läbiviimiseks.

Alevikes on lihtne liikuda, külades mitte 

Hindamisel toodi esile, et valla avalikkus ruumis (tänavad, pargid, virgestusalad jm) on alevikes tagatud lihtne ja takistusteta liikumine. Külades mitte, sest puuduvad kergliiklusteed ja inimesed peavad liikuma sõiduteel. Positiivsena toodi esile mitmeid kohti: Kurna park, discgolfi väljakud, Laasi küüni tegevus jt. Tunnustati, et valla kõnniteede olukord (hooldamine, valgustus ja eelmisel talvel lumekoristus) on suhteliselt hea.  

Samas järeldati, et valla avalikus ruumis tervikuna ei ole piisavalt puhkekohti (mugavaid istepinke), et võimaldada vähemvõimekatel inimestel jõuda talle vajalikku sihtkohta või tegeleda terviseliikumisega (terviserada, pargid, mänguväljakud).  

Kui piirkonnas ei ole kergliiklusteid, siis pole istepinke üldse. Inimesed, sh lapsed, peavad liikuma sõidutee ääres, paljudel juhtudel on bussipeatus aga kaugel, vahepeal on paljudel vajadus puhata. 
Jüri terviserajal võiks ka pinke olla. Samuti laste mänguväljakute ääres, et vanemad, eriti vanavanemad saaksid istuda, kui lapsed seal mängivad. 

Järeldati: istepinke on kõikjale juurde vaja. Kuhu pingid rajada, oleks vaja küsida vallaelanikelt ja siis hakata kava teostama.  

Leiti, et vallas on ebapiisavalt erinevatele eagruppidele sobivaid avalikke kohtumispaikasid (ruume). Mainiti, et kui on piisavalt istepinke, siis ka need on head kohtumispaigad. Peeti vajalikus rajada vallas sobilikes kohtades pikniku pidamise kohti. 

Ootus on elanike vajadustest lähtuva ühistranspordi järele 

Transpordi osas on ootus, et meil oleks inimeste vajadustele vastav ühistransport. Ühistransport on ebapiisav, aga bussid on kasutaja- ja vanusesõbralikud, hea sisenemine on tagatud. Palju oleneb ka bussijuhist, tema vastutulelikkusest ja viisakusest. Busside liiniinfo on hea. Tunnustati sotsiaaltranspordi korraldust ja kasutamise võimalust vallas ning sotsiaalameti pakutavaid lahendusi sotsiaaltranspordi kasutamiseks. 

Ühistranspordiga ei ole kõikjalt tagatud jõudmine valla keskusesse (tervisekeskus, sotsiaalkeskus, vallamaja jt), ei saa käia teatris, kontserdil, kuna ei ole võimalik koju saada. Pargi-sõida lahendusi, mis oleks abiks, ka ei ole. Hästi on Aruvalla ja Tallinna vahelise ühistranspordiga. 

Aktiivsete liikumisviiside harrastamiseks on vallas võimalusi, aga peeti vajalikuks neid veelgi juurde luua. 

Eluaseme osas toodi esile, et koduga seotud ohtudest ollakse vallas teadlikud. Tunnustati Päästeameti sellealast tööd, samuti konstaabel Malle Tiirussoni tööd. Korteriühistutelt oodatakse enamat vanusesõbralikkust.  

Suured ootused on vallavalitsusele selles, et valda saaks rajatud kaasaegne hooldekodu. Olla võiksid ka teenusmajad. 

Vanemaealised on kaasatud ja oodatud valla asjades kaasa rääkima  

Tajutakse, et vallas ei esine vanemaealiste diskrimineerimist. Vanemaealised on vallas kaasatud ja neil on „kõbusate-tegusate“ kuvand. Hästi töötab sotsiaalkeskus. Vanemaealised on oodatud valla asjades kaasa rääkima ja osalema. 

Vanusesõbraliku kommunikatsiooni heaks saab vallas veel mõndagi teha. Kõikjal ei ole kättesaadav internet, teatud kohtades ka mitte mobiiltelefoni levi. Kui need ei tööta, ei ole ka infot võimalik saada. Rae Sõnumitelt soovitakse rohkem teavet vanemaealistele. Valla koduleht võiks olla paremini struktureeritud, et vajaliku infoni jõuaks kiiremini. Soovitakse ühtses stiilis infotahvleid valla alevikse ja külades. 

Ametnikelt ja teenindajatelt oodatakse vanemaealistega inimsõbralikku ja mõistvat suhtlemist. 

Hindamise raport vormistati valla vanemaealiste nõukogu protokollina, mille leiab sotsiaalkeskuse lehelt, see edastati vallavalitsusele seal esile tooduga arvestamiseks. 

 

Foto: Valla vanemaealiste nõukogu leidis, et kõikjale on vaja juurde istepinke.