Rae Vallavolikogu maikuu istung

Rae Vallavolikogu istung toimus 23.mail Rae Kultuurikeskuses.

Volikogu istungil vastu võetud otsused:

· Võeti vastu otsus nr 78 „Vallavolikogu aseesimehe valimine”, kus aseesimeheks valiti Tarmo Gutmann.
· Suunati „Rae valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ eelnõu III lugemisele, määrati parandusettepanekute tegemise tähtajaks 31.05.2023.
· Võeti vastu määrus nr 25 „Rae Vallavolikogu 15. mai 2012 määruse nr 25 “Rae valla haridusalase tunnustamise kord“ muutmine“.
· Suunati eelnõu “Rae valla noortele juhiloa saamisel tehtud koolituskulude osalise kompenseerimise kord“ muutmine II lugemisele, määrati parandusettepanekute tegemise tähtajaks 31.05.2023.
· Suunati eelnõu „Sotsiaalteenuste osutamise kord Rae vallas“  II lugemisele, määrati parandusettepanekute tegemise tähtajaks 31.05.2023.
· Võeti vastu otsus nr 79 „Tänukirja andmine“.
· Võeti vastu määrus nr 26 „Rae valla 2023. aasta I lisaeelarve“.
· Võeti vastu otsus nr 80 „Põrguvälja tee L8 katastriüksuse tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile“.
· Võeti vastu otsus nr 81 „Nõusoleku andmine kinnisasjade jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste tasuta võõrandamiseks Eesti Vabariigile“.
· Võeti vastu otsus nr 82 „Rae valla üldplaneeringut muutva Aruvalla küla Metsaääre kinnistu detailplaneeringu algatamata jätmine“.
· Võeti vastu otsus nr 83 „Rae Vallavalitsuse 04.03.2003 korraldusega nr 223 „Lagedi alevik Lohu 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osalisest kehtetuks tunnistamisest keeldumine“.
· Võeti vastu otsus nr 84 „Rae Vallavolikogu 13. augusti 2002 otsusega nr 363 „Peetri küla Aasa tn 1, 2, 4, 13 ja 15 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine“.
· Võeti vastu otsus nr 85 „Rae Vallavalitsuse 07. juuni 2005 korraldusega nr 692 „Peetri küla Kuldala kinnistu detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine“.
· Võeti vastu otsus nr 86 „Rae Vallavolikogu 30. novembri 2021 otsuse nr 22 „Eesti Linnade ja Valdade Liitu Rae valla esindajate nimetamine“ muutmine“.
· Võeti vastu otsus nr 87 „Rae Vallavolikogu 30. novembri 2021 otsuse nr 20 „Volikogu alatise eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine“.

Istungi protokolliga on võimalik tutvuda kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi lehel www.volis.ee.