Rae Vallavolikogu jaanuarikuu istung

Rae Vallavolikogu istung toimus 24. jaanuaril Rae Kultuurikeskuses. Istungi algul andis päevakajalistest teemadest ülevaate vallavanem Madis Sarik. Seejärel andis Jaan Urb Columbus Consulting OÜ-st volikogule ülevaate Rae vallaelanike rahulolu-uuringust. Rahuloluküsitlust viiakse läbi kindlate ajaperioodide tagant, käesolev 2022. aasta lõpus läbiviidud uuring oli järjekorras kolmas.

Volikogu istungil vastu võetud otsused:
• Võeti vastu määrus nr 19 „Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis“.
• Võeti vastu määrus nr 20 „Rae valla 2023. aasta eelarve kinnitamine“.
• Võeti vastu määrus nr 21 „Rae valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“.
• Suunati Rae Vallavolikogu kantselei põhimääruse eelnõu II lugemisele, parandusettepanekute tegemise tähtajaks määrati 06.02.2023.
• Võeti vastu otsus nr 60 „Rae valla üldplaneeringute ülevaatamine“. Ülevaatamise eesmärk on selgitada välja kehtivate üldplaneeringute aja- ja asjakohasus, vastavus muudele strateegilistele arengudokumentidele ja üldise sotsiaalmajandusliku arengu suundumustele ning analüüsida omavalitsuse territooriumi ruumilise arengu vajadusi ning seda, kas arengu suunamisel ja maakasutuse edasisel kavandamisel on planeeringutes põhjendatud teha muudatusi.
• Võeti vastu otsus nr 61 „Rae valla üldplaneeringut muutva Veskitaguse küla Untmäe kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamata jätmine“.
• Võeti vastu otsus nr 62 „Rae valla üldplaneeringut muutva Järveküla Turu, Kindluse, Liiva ja Veski tee vahelise ala II etapi detailplaneeringu algatamata jätmine“.
• Võeti vastu otsus nr 63 „Vaideotsus Rae Vallavolikogu 15.11.2022 otsusele nr 53 „Notariaalse kasutuskorra muutmisest keeldumine“ esitatud vaide lahendamiseks“.

Istungi protokolliga on võimalik tutvuda kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi lehel www.volis.ee.