Rae Noortekeskuse arengukava 2030: uus visioon ja tugev suund tulevikku

2023. aasta lõpus algatati Rae Noortekeskuse arengukava koostamine, mille eesmärk oli leppida kokku noortekeskuse tähtsamad arengusuunad ja uuendada senist visiooni, missiooni ning tegevussuundi.

Rae Noortekeskuse alla kuulub viis noortekeskust: Lagedi, Jüri, Järveküla, Vaida ja Peetri. Lisaks on 2023. aasta suvest alates noortekeskuses ka eraldi mobiilsed noorsootöötajad, kes keskenduvad noortekeskuste ruumidest kaugemale. Igapäevaselt toimub Rae Noortekeskuses mitmeid erinevaid arendavaid tegevusi, nagu näiteks töötoad, ekskursioonid, võistlused, mängud, teemapäevad, huviringid ja mitmesugused üritused. Tegevused on üldjuhul eelregistreerimisega ning need on tasuta kättesaadavad kõigile noortele. Lisaks sellele on Rae Noortekeskusel kujunenud aja jooksul iga-aastased suursündmused: Rae noortekonverents, lastekaitsepäev, Rae õpilasmalev, Viie Päeva Kämp (laager), Rae noortefestival, draama- ja loovuslaager. Samuti on noortel endil võimalik välja pakkuda huvipakkuvaid tegevusi.

 

Arengukava koostamise protsess

2023. aasta lõpus sai selgeks, et noortele parema kvaliteediga teenuste pakkumiseks on vaja luua noortekeskuse meeskonnas ühine arusaam ja arengusuund. Arengukava koostamise protsess pakkus selleks head võimalust.

Arengukava koostamine hõlmas mitmeid põhjalikke tegevusi:

Meeskonnasisene arenguvajaduste kaardistamine: kaardistati noortekeskuse meeskonna tunnetuslikud arenguvajadused ja -eeldused.

Võrdlusanalüüs: õppimiseks teiste noortekeskuste headest praktikatest viidi läbi võrdlusanalüüs nelja noortekeskuse ja omavalitsusega Eestis: Tallinna Haridusosakond, Viimsi Noortekeskus, Toila Noortekeskus ja Pärnu Noortekeskus HUUB. Meetodiks oli poolstruktureeritud intervjuu, milles osales suurem osa meie noortekeskuse meeskonnast.

Andmeanalüüs: analüüsiti noortekeskuse külastajaskonna ja eelarve dünaamikat perioodil 2019–2023, mis andis ülevaate seniste tegevuste mahtudest.

Noorte sisendi kogumine: kohtuti kõikides noortekeskustes sealsete külastajatega, et uurida, miks noored keskustes käivad, mis on hästi ja millest tuntakse puudust.

Strateegiaseminar: korraldati strateegiaseminar, millel osalesid lisaks noortekeskuse meeskonnale ka haridusasutuste esindajad, et määratleda visioon, eesmärgid ja tegevused.

Ühised vahekokkuvõtted: tegevuste vahel tehti kogu meeskonnaga ühiseid vahekokkuvõtteid ja arutati teemad põhjalikult läbi.

 

Uus visioon, missioon ja väärtused

Arengukava koostamise protsess oli väga intensiivne. Teiste noortekeskuste kogemuste analüüs, noorte ja koostööpartnerite tagasiside aitasid välja selgitada noortekeskuse peamist funktsiooni. Ilmnes, et selleks on noortele niisama olemise võimaldamine, kuid lisaväärtust annab ka noorte esmane nõustamine ja toetamine ning ennetustöö. Lisaks tulid välja ka noortekeskuse peamised arenguvajadused ja -eeldused, nagu näiteks:

- Püsiva ja kvalifitseeritud personali tagamine.

- Ruumide võimaluste suurendamine, sh võimalused individuaalseks tööks noortega (näiteks nõustamine). Noortekeskuste külastuse käigus selgus, et ennetustöö, nõustamise ja toetamisega saaks/tuleks tegeleda senisest suuremas mahus.

- Suurema hulga noorte, sh vanusegrupi 14+ kaasamine tegevustesse ja üritustele.

- Noortekeskuste/noorsootöö nähtavuse tagamine kogukondades.

- Noorte omaalgatusvõime suurendamine, sh teadlikkuse tõstmine võimalustest.

- Mõtestatud ja laiapõhjalise koostöövõrgustiku tagamine.

- Rahvusvahelise noorsootöö arendamine, sh projektide koostamise ja neis osalemise oskuste tõstmine noortekeskuse meeskonnas.

- Teenuste kohandamine vastavalt noorte reaalsetele vajadustele.

Noortekeskuse meeskonna ühise arusaamise loomiseks oli kindlasti vaja määratleda ka organisatsiooni põhiväärtused ning visioon ja missioon:

Visioon 2030: noortekeskus on kodu ja kooli kõrval noortele turvalist ning mõnusat olemist võimaldav koht, pakkudes kõigile vajalikku tuge sobival ajal ning viisil.

Missioon: noortekeskus loob noortele turvalise ruumi ja toetab neid ideede elluviimisel mitteformaalse õppe meetoditel.

 

Eesmärgid ja peamised tegevused

Arengukavas toodi esile mitmed olulised eesmärgid:

- Noortekeskus on noortega koos kujundatud mõnus ruum niisama olemiseks ja pingete maandamiseks.

- Noortele on loodud mitmekesised võimalused oma ideede elluviimiseks ja kogemuste omandamiseks.

- Noortekeskusest saab iga noor esmast nõu ja tuge.

- Noortekeskuses töötab kõrge motivatsiooniga ühtehoidev meeskond.

Iga eesmärgi saavutamiseks koostati ka põhitegevuskava. Arengukava elluviimine toimub iga-aastaste tööplaanide alusel, kus märgitakse ära aasta prioriteedid ja konkreetsed tegevused.

Rae Noortekeskuse meeskond avaldab siirast tänu kõikidele panustajatele, tänu kellele sai loodud „Rae Noortekeskuse arengukava aastani 2030“!

 

Foto: Rae noortekeskuse arengukava koostajad. Foto: Rae noortekeskus