Oli eriline ja meeldejääv aasta

2022. aasta läheb ajalukku kui aasta, mil algas täiemõõduline sõda Ukrainas. Uskumatu ja ootamatu rahulikus Euroopas. Paljud on imestanud, et kuidas on see tänapäeval võimalik, et nii brutaalselt tapetakse inimesi, lõhutakse taristut ja sunnitakse inimesi kodudest põgenema?! Kahjuks on Venemaa vaid väliselt sarnane teiste riikidega ja nende tegelik väärtusruum on väga erinev meie omast. Nii kestabki Venemaa sõda Ukraina vastu ja toob enesega kaasa üha suuremaid tagajärgi. Tuhanded inimesed on hukkunud, miljonid ukrainlased on sunnitud sõjapõgenikeks ning lõpetuseks on Eesti idanaabrist saanud riiklikul tasemel terrorismi toetav riik kõigest sellest tulenevaga.

Meie riigi ja rahva julgeolek tugineb meie endi kaitsetahtele ja meie liitlastele NATO-s, millega sõja tõttu liituvad meie lähinaabrid Soome ja Rootsi. Meie inimeste kaitsetahte otsene väljendus on Kaitseliit, mille liikmeskond on kasvanud ning varustatus paranenud. Rae valla kohalikud kaitseliitlased on abiks suuremate kriiside lahendamisel ja aitavad meil luua turvatunnet.

Venemaa muutumine agressorriigiks toob kaasa muudatusi majanduses, asendus tuleb leida sealt pärit toorainele ning lõpetada kaubavahetus. Iga üle idapiiri minev euro toetab sõjamasinat, mis tapab ja hävitab Ukrainat.

Rae vald panustab jätkuvalt Ukraina toetamisse. Varakevadel annetas volikogu raha Ukraina toetuseks, vallavalitsus on tööle võtnud  kontaktisiku, et Rae valda saabunud sõjapõgenikud saaksid vajalikku abi ja juhatust elukoha, töökoha, lastele kooli- ja lasteaiakoha jmt kohta. Meie koolides õpib 42 Ukraina last ning lasteaedades 6 last. Me aitame, sest Ukrainas võideldakse meiegi vabaduse eest.

Rae valda sobib vaid lääne laiusega raudtee

Rae vallavolikogu langetas aprillis julge ja ettevaatava otsuse keeldudes eraldamast raha Vene rööpmelaiusega (1520 mm) Tallinna ringraudtee projekteerimiseks. Volikogu enamus oli selgel seisukohal, et Rae valda ehitatava Euroopa laiusega Rail Balticu (RB) kõrvale Vene laiusega rööpapaari vaja ei ole.

Volikogu otsusest sai alguse laiem avalik arutelu vajaduse üle liituda Euroopaga ka raudteevaldkonnas. Riigikogu liige Mart Võrklaev kirjutas Eesti Päevalehes, et tuleb alustada debatti Eesti lahtiühendamise teemal Vene laiusega raudteest. Allakirjutanu avaldas Postimehes, et lahtiühendamine vajab ühist seisukohta kogu Baltikumi poolt ning Euroopa Komisjoni tuge.

Augustis tegi Euroopa Komisjon ettepaneku pikendada Euroopa transpordikoridore Moldovasse ja Ukrainasse, rajades need laiusega 1435 mm ning viia ka Balti riikides ja Soomes raudtee üle samale laiusele.

Detsembris otsustasid Euroopa Liidu transpordiministrid, et iga ELi liikmesriik, kus raudtee rööpmelaius erineb Euroopa omast, töötab 2025.–2026. aastaks välja raudtee ümberkujundamise kava.

Rae valla elanike jaoks tähendab see, et RB trassi kõrvale täiendavat rööpmepaari ei tule ja ringraudtee jaoks saab kasutada RB trassi.

Rae valla maksutulu kasvab

Tallinna ümbruse valdadest on Rae valla eelarve kasvanud suurimaks, põhipõhjuseks maksumaksjate kõrgest sissetulekust laekuv maksuraha. Rae vallas on nii Harjumaa kui ka kogu Eesti kõrgeim brutosissetulek, ületades 2000 euro piiri. Tänu tulude kasvule saame investeerida inimeste heaolusse, rajada kvaliteetset elukeskkonda ning arendada teenuseid. 2023. aasta eelarve märksõnadeks on investeeringud haridusse ja eelkõige inimestesse hariduses, aga ka teistes sektorites. Rae vald on viimaste aastate jooksul ehitanud mitu uut kooli (Kindluse, Järveküla, Peetri) ja on projekteerimas/ehitamas Raemõisa kooli.  Lasteaiakohti oleme rajanud veelgi rohkem, aga tuleb tunnistada, et elanikke tuleb kiiremini juurde ja kasutada tuleb erahoidusid, toetuseid, et probleemi lahendada.

Riik tõstab märkimisväärselt õpetajate palka ning sama teeb Rae vald. Me säilitame seni hoitud proportsiooni valla eelarvest makstavate palkade ja riigipalkade vahel ning jätkame kooliõpetajatele 140 euro suuruse lisapalga maksmist. Õpetajad on tähtsad, sest õpetavad meie lapsi, meie tulevikku, andes uusi teadmisi ja oskusi inforikkas maailmas hakkama saada.

Loomulikult tõusevad ka teiste Rae valla eelarvest palka saavate inimeste sissetulekud, sest elukallidus on tõusnud. Eelarvelised valikud ei saa lihtsad olema, aga teha nad tuleb.

Peale aastatepikkust tööd ja pingelisi läbirääkimisi ministeeriumiga, kus vallavalitsusel oli toeks riigikokku jõudnud eksvallavanem, jõudsime lõpuks niikaugele, et riik ehitab Jürisse Rae Gümnaasiumi (riigigümnaasiumi) ja vald sinna kõrvale spordihoone. Volikogu kogunes erakorraliselt ja andis vallavalitsusele loa sõlmida leping augusti eelviimasel päeval. Lepingud on sõlmitud ning ehitus käib. Õppetöö peab algama hiljemalt 1. septembril 2024. aastal. Rae Gümnaasiumi käivitumisega algab uus ajajärk valla hariduselus.

Energia kõrge hind mõjutab meie kõigi eelarveid. Räpane Vene energia on turult kadunud ja seda ei saa enam väljapressimiseks kasutada. Uute tootmisvõimsuste ehitamine aga võtab aega ning vahepealsel ajal on energiat puudu ja selle hind kõrge – meil kõigil tuleb teha valikuid. Valla valik on luua eeldused kohalikule taastuvenergiale üleminekuks ja investeerida, et saaks sama tulemuse väiksema energiakuluga.

Volikogu liikme Kaarel Kogeri ja abivallavanem Anna Õuekallase eestvedamisel tekitasime volikogu otsusega soojamajanduse arengukava, täiendades Kuldala elurajoonile gaasi kõrvale kohaliku kütuse alternatiivi. Valla eelarve üheks 2023. aasta märgiliseks investeeringuks on nutikale tänavavalgustusele üleminek, mis põhineb LED-tehnoloogial ja tarkadel lahendustel. Eelarve- ja majanduskomisjoni väljasõiduistung Tartusse andis palju väärtuslikku sisendit juba toimiva süsteemi ohtudest ja võimalustest, et viimaseid Raes rakendada.

Sport on vallas au sees

Rae valla sportlikud ja aktiivsed inimesed lõid osalusrekordi Rae valla mängudel. Indrek Raigi kui ühe eestvedaja nägu olevad mängud on hästi korraldatud, spordialad huvitavad, reeglid arusaadavad ning heatahtlik pinge ja hasart püsib kogu hooaja vältel. Mängud kannavad endas mitmeid väärtusi – tervislikud eluviisid, oma kogukonna, küla, aleviku tunnetuse loomine, kasvatamine, hoidmine. Igal aastal tuhande inimese lisandumine valda on väljakutse,  Rae valla mängud aitavad uutel elanikel valla identiteeti kasvatada.

RVAKS on eestvedaja

Rae Valla Alevike-ja Külavanemate Selts (RVAKS) tähistas sel aastal oma kahekümnendat juubelit, olles asutatud 22. aprillil 2002. aastal kolme küla vanemate poolt. Tänaseks ühendab selts 27 külavanemat ja kõiki alevikuvanemaid (3). Küla- ja alevikuvanemad on inimesed meie hulgast, kellel on aega ja tahtmist panustada keskmisest rohkem kogukonna ellu, organiseerides ja korraldades, eest vedades ja meeles pidades. Meie inimeste tublidus paistab kaugemalegi ning seetõttu on RVAKS tunnistatud Harjumaa 2022. aasta vabaühenduseks.

Aukodanikud

Rae vald sai 2022. aastal rikkamaks kahe aukodaniku võrra. Endel Albin on edukas põllumajandusettevõtja (AS Pakar) ning samuti aktiivne ühiskonnaliige, hariduselu edendaja, noorteprojektide toetaja. On sisukalt kaasa löönud vallavolikogus,  sh juhtides eelarvekomisjoni. Vastutustundlik aukodanik.

Rein Karm on olnud Rae valla taasasutamisjärgse esimese volikogu liige ning töötanud ka vallavalitsuse liikmena. Elupõlise Lagedi elanikuna on ta pühendanud suure osa oma ajast koduloo uurimisele ja talletamisele. Vedanud Lagedi piirkonna ajaloopäevi ning aktiivselt olnud seotud mitmete ettevõtmiste toimumisega. Kogukonna hingega aukodanik.

2023. aasta tuleb kohanemise aasta, jõudu meile selleks!