Hajaasustuse programmist saab taotleda toetust 1. juunini

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

 Programmi raames toetatakse järgmisi valdkondi:

· veesüsteemid;

· kanalisatsioonisüsteemid;

· juurdepääsuteed;

· autonoomsed elektrisüsteemid (kui ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1.     taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2.     taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2017);

3.     taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2011– 2015 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse Rae Vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.  

Taotluste esitamise tähtaeg on  1. juuni 2017 ja taotlus tuleb esitada Rae Vallavalitsusele allkirjastatuna paberil või digitaalselt.

Infot programmi rakendamise kohta leiate ka EAS-i kodulehelt (http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale).

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise täpsed tingimused on leitavad Rae valla kodulehel http://www.rae.ee/et/hajaasutuse-programm

Rae Vallavalitsuse poolseks kontaktisikuks on keskkonnaspetsialist Ege Kibuspuu (ege.kibuspuu@rae.ee, 6056 781