Vallavalitsus saatis tervise- ja tööministrile taotluse lisada Peetri tervishoiu tõmbekeskuste nimekirja

Lp Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Sotsiaalministeerium kuupäev digiallkirjas nr 15-6/2152
info@sm.ee

Taotlus tervise- ja tööministri määruse „Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine“ lisas 1 toodud esmatasandi tervishoiu tõmbekeskuste nimekirja Peetri aleviku lisamiseks


Pöördume Teie poole korduvalt tõsise murega.
Rae vald on Eesti kõige kiiremini kasvav omavalitsus. 01.01.2017 seisuga elas vallas 16955 elanikku ja valda kuuluv Peetri alevik koos lähialaga on kõige kiiremini arenev piirkond kogu Eestis. Elanike arv kasvab pidevalt ja käimasolevate kinnisvaraarenduste hulk eeldab kasvu jätkumist, kuna tegemist on atraktiivse elamupiirkonnaga. Peetri alevikus ja ümbritsevates külades elas 01.01.2017 seisuga 7380 elanikku.
Hoolimata suurusest ja kiirest arengust pole esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamise meetme raames Peetri alevikku esmatasandi tervishoiu tõmbe-keskusena määratletud. Seda isegi vaatamata sellele, et tegu on piirkonnaga, mis ületab märkimisväärselt meetme nõuetes sätestatud teeninduspiirkonna suurust (4500 isikut).
Täna pole aga Peetri piirkonna elanikul kohapeal võimalik saada esmatasandi tervishoiuteenust, mistõttu on kõik elanikud sunnitud perearsti juurde minekuks sõitma Tallinnasse või teistesse piirkondadesse. See aga toob elanikele kaasa arvestatava ajakulu ja piirkonnale täiendava liikluskoormuse. Kuna Peetri piirkond on atraktiivne just noorte perede seas ja piirkonnas elab väga palju väikeseid lapsi, kes vajavad keskmisest rohkem perearsti külastamist, on probleemi ees sajad väikelastega perekonnad. Tervishoiuteenuse saamiseks tuleb haigete või kontrolli vajavate lastega liikuda isikliku- või ühistranspordiga läbi kõige tihedama liikluskoridori Tallinna erinevatesse keskustesse, mis toob lisaks ajakulule kaasa ka parkimisprobleemid jms. Nii väikelastega emadele, eakatele kui ka teistele teenusesoovijatele on hädavajalik, et Peetri suuruses piirkonnas oleks loodud võimalused esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaamiseks kohapeal. See arvestaks ühelt poolt inimeste tervise ja heaoluga ning oleks teiselt poolt ka keskkonnasäästlik ja jätkusuutlik lahendus.
Rae vald on teinud märkimisväärseid investeeringuid Peetri piirkonna avalikesse teenustesse ja kindlasti jätkab neid. Viimastel aastatel on valminud uued lasteaia- ja koolimajad, ehitatud kergliiklusteid jm avalikku infrastruktuuri. Märkimisväärse osa investeeringutest on vald teinud oma vahenditest või laenuraha arvelt.
Peetri piirkonna elanikud on perearsti tulekut juba kaua oodanud ja vald on selle ehitamiseks vajalikud ettevalmistused ka teinud – valitud on maatükk ja valminud on eskiisprojekt. Vald on valmis osalema tervisekeskuse ehitamises ja ootab selleks pikisilmi toetusraha. Täielikult valla oma vahenditest see kahjuks võimalik ei ole, sest lisaks tehtud investeeringutele on jätkuvalt täiendav nõudlus uute lasteaia- ja koolikohtade järgi, mille ehitamine on valla piiratud ressursside tingimustes prioriteetsem.
Terviseamet kuulutas 05. novembril 2016 välja konkursi perearsti leidmiseks uuele nimistule üldarstiabi osutamiseks Harjumaal, teeninduspiirkonnaga Rae vald (0-nimistu).
06.12.2016 edastati vallale Terviseameti poolt perearsti konkursi luhtumise protokoll (nr 6.1-7/76 06.12.2016), kuna konkursile ei laekunud ühtegi avaldust. Tõenäoliselt luhtus tookordne konkurss just põhjusel, et puuduvad ruumid teenuse osutamiseks.
Uue valitsuse koalitsioonilepingus olete välja toonud aluspõhimõtted ning öelnud, et lähtute eeskätt Eesti inimeste ootustest. Peetri piirkonna esmatasandi tervishoiuteenus on sealsete elanike ootuseks olnud juba aastaid, mistõttu hea meel on tõdeda, et esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamine on kindel punkt koalitsioonileppes. Arvestades eeltoodut, meie varasemaid ettepanekuid ning Tervise- ja tööministri 12.08.2015 määruse nr 36 § 15 lõikes 11 sätestatuti, palume tungivalt lisada Peetri alevik ja selle lähiala esmatasandi tervishoiu tõmbekeskuste nimekirja, mis võimaldaks taotluse esitamise osas näha perspektiivi ja erisusi.
Lisaks ootame ja loodame jätkuvalt, et saate tulla tutvuma Peetri aleviku ja selle lähiümbruse piirkonna elu ja olukorraga, mille järel saaksime üheskoos arutleda sobivate lahenduste üle ülalviidatud olulistes probleemides kiire rahvastikukasvuga piirkonnas. Kui Teile sobib, võiksime kohtuda aprillikuu jooksul Teile sobival ajal.


Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Mart Võrklaev
vallavanem