Sporditegevuse kuluhüvitamise taotluse juures on oluline treeneri allkiri

Rae vallavalitsus palub kõigil lapsevanematel, kes soovivad vallalt taotleda sporditegevuse kuluhüvitist lapse treeningukulude katmiseks käesoleval aastal tehtud kulutuste eest, pöörata tähelepanu taotlemise juures sellele, et taotlusel oleks esitamise tähtajaks ka kutsekvalifikatsiooniga treeneri allkiri. 

Üleskutse vaadata üle treeneri allkirja olemasolu tuleneb sellest, et palju taotlused on seni laekunud veel vajaliku allkirjata.Vallavalitsus on saanud läbi iseteenindus.rae.ee mitmeid puuduoleva treeneri allkirjaga digiblankette ning peab oluliseks enne esitamistähtaja saabumist meelde tuletada, et 15.detsembriks on vaja kindlasti ka treeneri allkirja. Samas toimub treenerite otseteavitus allkirja lisamise vajadusest.

Tingimused, mis on kehtestatud huvi - ja sporditegevuse kulu hüvitamiseks:
- laps või noor on vanuses 5-19 eluaastat, on eelkooliealine või õpib üldhariduskooli, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes.
- laps ja tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud eelmise aasta 31. detsembri seisuga
- sporditreeneril peab olema treeneri kutsekvalifikatsioon
- huvitegevust pakkuv organisatsioon peab olema kantud EHIS-e (Eesti Hariduse Infosüsteem) andmebaasi st tal peab olema koolitusluba
-hüvitist ei maksta Rae valla allasutuste spordi- ja huviringides osalemisel ( Rae Huvialakooli õppetasu on juba valla poolt doteeritud)
- sporditegevuse kuluhüvitist ei maksta, kui laps õpib Rae Huvialakooli spordiosakonnas
- huvitegevuse kuluhüvitist ei maksta, kui laps õpib Rae Huvialakoolis v.a spordiosakonnas
(n kui laps õpib Rae Huvialakooli spordiosakonnas, saab taotleta huvitegevuse kuluhüvitist väljapoolt huvialakooli toimuva õppe doteerimiseks)

Sporditegevuse kuluhüvitise taotluse esitamise tähtajad on 15. juuni ja 15.detsember. Aastal 2017 on piirmäär 150 eurot, nelja- ja enamalapselistel peredel 200 eurot lapse kohta (spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitist makstakse 50% kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär).

Täpsem info kõikide toetuste ja soodustuste kohta Rae valla elanikele:

http://www.rae.ee/toetused-ja-soodustused