Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega laste sotsiaalteenuste osutamise ja rahastamise korrast

Rae vallavolikogu 2017. a 18. aprilli määrusega nr 71 kehtestati „Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega laste sotsiaalteenuste osutamise ja rahastamise kord Rae vallas“, mille eesmärk on vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

Rae volikogu võttis vastu määruse tulenevalt rahastamise ümberkorraldamisest. Kui seni pakuti lapsehoiuteenust raske ja sügava puudega lastele riigi eelarvest maavalitsuste kaudu kohaliku omavalitsuse üksusele eraldatud vahendite abil, siis alates 1. jaanuarist 2017 antakse koos lapsehoiu korraldamise ülesandega riigi eelarve vahendid kohalike omavalitsuste üksustele toetusfondi kaudu toetamaks osaliselt raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse osutamist.

Raske ja sügava puudega lapse puhul hindab kohalik omavalitsus teenuse vajadust igal lapsel eraldi sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris koostatud juhtumiplaani alusel.

Riigi eraldatud rahalisi vahendeid käesoleva määruse alusel saab kasutada Eesti rahvastikuregistri järgi Rae vallas elavatele raske ja sügava puudega lastele ja nende peredele sotsiaalteenuste osutamiseks, arendamiseks ning toimetulekut soodustavate kulude katteks, sealhulgas:

·       lapsehoiuteenuseks;

·       lapse isikuliku abistaja ja tugiisiku teenuseks;

·       lapse intervallhoolduse korraldamiseks;

·       lapsele rehabilitatsiooniteenuste võimaldamiseks;

·       lapsele laagriteenuste (koolivaheajalaager, päevalaager, suvelaager jt) osutamiseks;

·       lapse ja tema pereliikmete psühholoogiliseks nõustamiseks ning lapse teraapiaks, massaažiks, füsioteraapiaks, logopeedi jm       abiks;

·       muud teenused või toetused, mis soodustavad sügava või raske puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut.

 

 

Pikemalt saab määruse sisuga tutvuda Rae valla koduleheküljel http://www.rae.ee/laste-hoolekanne

Maarja Kähr

lastekaitsespetsialist