Reklaami paigaldamisest ja reklaamimaksust Rae vallas

Rae Vallavolikogu võttis 15.11.2022 vastu määruse nr 14, millega kehtestati Rae vallas reklaami paigaldamise ja reklaamimaksu määrus (lihtsuse huvides nimetame määrust edaspidi reklaamimääruseks). Uue määruse kehtestamise vajadus tuli sellest, et vana määrus oli juba ajale jalgu jäänud ja moraalselt vananenud. Paralleelselt reklaamimäärusega töötati välja ka munitsipaalomandis oleva maa kasutamise tasu määramise kord (Rae Vallavalitsuse 27.09.2022 määrus nr 22), mis kehtestab tasu maa kasutamise eest juhul, kui sinna paigaldatakse reklaam või suunaviit.

Reklaam

Reklaam on teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil. Reklaamiks saab pidada seda avalikkusele suunatud teavet, mis kutsub inimesi näiteks teenust tarbima, teavitab uutest võimalustest, kampaaniatest vms. Reegel on, et reklaamiga on tegemist juhul, kui võib eeldada, et teenuse tarbimise tulemusel parandab reklaamija on tuntust või müüki vmt.

Nõuded reklaamile

Reklaamile kehtib laias laastus kolm erinevat nõuete gruppi: sisu nõuded, nõuded tehnoloogilise ja ehituslikule lahendusele ja toimimise nõuetele.

Sisu osas on nõue, et reklaami sõnum ei või olla vastuolus reklaamiseadusega (nt keelatud on reklaamida teatud tooteid) ning reklaam ei või olla ilmselgelt halvustav, isiku head nime teostav või muul viisil vastuolus üldlevinud kõlblusnormidega. Reklaam ei või sisaldada ka ilmselgeid valeväiteid.

Reklaamija võib vabalt valida reklaamikandja lahenduse, tagades, et see lahendus ei ole peale paigaldamist ohtlik inimestele või keskkonnale. Reklaamikandja võib olla statsionaarne ehk paigaldatud kindlasse asukohta, või mobiilne ehk reklaam on paigaldatud raamile või alusele, mis on varustatud ratastega ja teda on võimalik teisaldada uude asukohta. Kindlasti peab reklaamija hindama enne reklaamikandja väljatöötamist reklaamikandja võimaliku asukoha iseärasusi (eriti suuruse ja nähtavuse piiramise osas jms).

Reklaamikandja võib olla valgustatud või digitaalne. Digitaalse (LED-ekraan või muu sarnane lahendus) reklaami korral peab reklaamija võtma arvesse, et selle maksumäär on kõrgem, aga ka seda, et digitaalse reklaami puhul on täiendavad nõuded ekraani heledusele. Valgusreostuse vähendamiseks ja öise rahu tagamiseks ei ole lubatud digitaalset reklaami ning valgusefekte (sh vilkumist ja liikumist) sisaldavaid reklaame, valguskappe ja valgustatud tähti hoida töös päikeseloojangust päikesetõusuni. Rae Vallavalitsus võib põhjendatud taotluse alusel teha sellest nõudest erisusi (nt on reklaam sellises asukohas, kus see ilmselgelt ei saa oluliselt häirida vms).

Reklaami paigaldamine

Reklaami paigaldamiseks on vaja vastavat luba, mille väljastab taotlejale Rae Vallavalitsus. Reklaamija ja reklaami paigaldusloa taotleja ei pea kokku langema, kuid silmas peab pidama, et sellisel juhul peab reklaamiloa taotlejal olema volikiri, vastasel juhul võib tekkida arusaamatusi reklaamimaksu tasumisel, sest kui ei selgu, kelle nimel on taotlus esitatud, tasub reklaamimaksu taotluse esitaja.

Paigaldamise luba ei ole eraldi nõutav ehk Rae Vallavalitsus ei väljasta eraldi dokumenti, millega reklaami võib paigaldada juhul, kui reklaam paigaldatakse ehitisele, kus reklaami avalik esitaja tegutseb või selle juurde kuuluvale krundile, samuti ettevõtlusega seonduvat olulist infot kajastavat ühte, kuni 1 m2 suurust silti äriühingu tegevuskohaks oleva hoone fassaadil, peasissekäigu kõrval, peal või vaateaknal, vastavalt Rae Vallavalitsuse poolt selleks spetsiaalselt paigaldatud reklaamimoodulitele või stendidele pindalaga alla 0,5 m2 (kaasa arvatud) ja vastavalt Rae Vallavalitsuse loale toimuvatel kultuuri-, spordi- ja heategevuslikel üritustel loas reguleeritud korras. Muudel puhkudel on luba seega nõutav.

Paigaldusloa taotlusele peab taotleja esitama rida dokumente ja kooskõlastusi:

1. reklaami kavand koos mõõtude ja värvilahendusega;

2. reklaami kande- või kinnituskonstruktsiooni projekt või joonis;

3. reklaami hoonele paigutamisel fassaadi joonis või foto koos paigalduskoha ja antud fassaadil olemasolevate reklaamide äranäitamisega ning hoone valdaja kooskõlastus;

4. asendiplaan/geoalus koos asukoha äranäitamisega, maa-aluste kommunikatsioonide olemasolul kommunikatsiooni valdajate kooskõlastus;

5. reklaami paigalduskoha territooriumi või rajatise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek, kaasomandi puhul kõikide kaasomanike kooskõlastus;

6. Muinsuskaitseameti kirjalik kooskõlastus muinsuskaitsealale, selle kaitsevööndisse ja kinnismälestisele reklaami paigaldamiseks;

7. tehnovõrgu omaniku või valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks tehnovõrgu kaitsevööndisse;

8. tee kaitsevööndi maa omaniku kirjalik nõusolek, tema seatud tingimused, teabevahendi joonis ja paigutamise skeem liiklusvälise teabevahendi paigaldamiseks tee kaitsevööndisse;

9. elektriettevõtja või muu kinnistu omaniku nõusolek reklaami ühendamise kohta elektrivõrku, kui reklaam ei ole nähtud ühendada maksumaksja võrku;

10. tee kaitsevööndis tuleb reklaami asukoht enne reklaami või reklaamikandja paigaldamise avalduse esitamist kooskõlastada tee omanikuga.

Kõik kooskõlastused peavad olema esitatud koos taotlusega ja need peavad olema allkirjastatud.

Maksumäärad ja tasu maa kasutamise eest

Üldine maksumäär on 0,65 eurot iga reklaampinna ruutmeetri eest päevas. Reklaampinna arvutamisel võetakse arvesse reklaami pinnalaotuse pindala, kusjuures pindala ümardatakse järgmise täisruutmeetrini. Kui reklaamikandja on selline, mille puhul pinnalaotuse arvutamine on keeruline (nt on kasutatud torusid või muul viisil nn vigurreklaam), arvestatakse reklaampinda kuubi pindala järgi, mis moodustub, kui reklaamikandja asetada kuubi sisse.

Digitaalse reklaami puhul on maksumäär kolmekordne ehk 0,65 € x 3 ruutmeetri kohta. Kolmekordset reklaamimaksu määra kohaldatakse ka sellisel juhul, kui tegemist on omavolilise reklaamiga või reklaamiga, mille eksponeerimise tähtaeg on möödas. Kui tuvastatakse, et reklaam on paigaldatud ebaseaduslikult, arvutatakse reklaamimaksu kolmekordne määr kogu perioodi eest, kuid mitte vähem kui 90 päeva eest.

Reklaamimaksu arvutatakse minimaalselt 30 päeva eest ning maksukohustus tekib reklaami paigaldamise ajal ja lõppeb reklaami eemaldamise ajal.

Maa kasutamise tasu arvutatakse reklaami paigaldamisel juhul, kui reklaami asukohaks on Rae valla omandis olev maa ehk munitsipaalomandis olev maa. Tasu arvutatakse maaüksuse viimase maa hindamise tulemuste põhjal ning arvesse võetakse ärimaa kõlviku maksumust, isegi juhul, kui tegemist ei ole ärimaa sihtotstarbega maaga. Tasu arvutatakse reklaami ehitisealuse pinna suuruse järgi, kusjuures arvesse võetakse ka lisaks 1 m ehitisealusest pinnast.

Järelevalvet reklaami paigaldamise üle teeb Rae Vallavalitsuses ehitusamet.