Rae Vallavalitsuses loodi järelevalveamet

Alates 2024. aastast on Rae Vallavalitsuses eraldi üksusena järelevalveamet. Järelevalveamet allub vallavanemale ning ametit juhib juhataja.

Ameti tegevuse eesmärgiks on õigusaktidega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud riikliku järelevalve teostamine Rae Vallavalitsuse territooriumil. Järelevalveameti ülesanneteks on riikliku järelevalve läbiviimine Rae valla territooriumil, vallavalitsuse pädevuses olevate väärteomenetluste läbiviimine, ettekirjutuste ettevalmistamine ning ettepanekute tegemine sunnivahendite kohaldamiseks, oma valdkonnas ametile suunatud kirjade, avalduste, teabenõuete ja kaebuste läbivaatamine ning nende lahendamine; era- ja juriidiliste isikute nõustamine oma valdkonda puudutavates küsimustes (kõikide järelevalveameti ülesannetega on võimalik tutvuda järelevalveameti põhimäärusest, mis on leitav: Riigiteataja)

Rae valla järelevalveametis on hetkel kolm järelevalvespetsialisti:

· spetsialist, kelle ülesandeks on ehitus-, reklaami- ja parkimise järelevalve teostamine
· spetsialist, kelle ülesandeks on ehitus-ja reklaamijärelevalve teostamine
· spetsialist, kes tegeleb keskkonnaalaste väärtegude menetluse ja  keskkonnaalase riikliku järelevalve teostamisega