Rae valla sotsiaalteenustest

Rae vallas on võimalik saada erinevaid sotsiaalteenuseid, mille alla kuuluvad inimese või perekonna toimetulekut soodustavad mitterahalised toetused ja kõrvalabi erivajaduse või haigusega toimetulemiseks ja kõrges eas elukvaliteedi tagamiseks.

Koduteenus

Koduteenuse eesmärk on pakkuda kõrvalabi täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes. Teenust osutab koduhooldustöötaja  eeldusel, et inimesele ei ole määratud hooldajat.

Koduteenuse taotlemine

koduhooldusteenuseid taotlev isik esitab vallavalitsusele sotsiaalteenuste taotlemise avalduse, milles põhjendab oma soovi teenuse saamiseks;

pärast avalduse või teate saamist teeb vallavalitsuse sotsiaalhoolekande töötaja kümne päeva jooksul kodukülastuse, mille käigus hindab koduhooldusteenuse taotleja toimetulekuvõimet ja selgitab välja teenuse vajaduse, sageduse ja mahu;

koduhooldusteenuse vajaduse hindamise teostanud töötaja annab hinnangu isiku koduhooldusteenuse või kõrvalabi mahu ja ulatuse ning osutamise viisi kohta ja teeb vallavalitsusele ettepaneku koduteenuse määramiseks või mittemääramiseks;

vallavalitsus otsustab koduteenuse osutamise või osutamata jätmise ning määrab koduhooldusteenuse või kõrvalabi mahu ja ulatuse;

sotsiaalhoolekande töötaja lepib teenust vajava inimesega kokku abivajaja hoolduskava, määrab teenuse osutamiseks koduhooldustöötaja;

leping sõlmitakse tähtajaliselt, kuid mitte kauemaks kui üks aasta.

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Hooldekodusse võib suunata eakaid ja puudega inimesi, keda ei ole võimalik abistada koduhooldusteenuse abil ja kes vajavad ööpäev läbi kõrvalabi.

Taotlemine, suunamine ja tasumine

taotleja või tema esindaja esitab Rae vallavalitsusele avalduse, milles põhjendab hooldekodusse paigutamise vajadust;

avaldusele lisatakse järgmised dokumendid: isikut tõendava dokumendi koopia, puude olemasolu korral koopia arstliku ekspertiisi komisjoni otsusest, perearsti väljastatud tõend hooldusvajaduse kohta ja raviskeem, tõendid ülalpidajate kohta ja nende perekonnaliikmete sissetulekute kohta, vajadusel täiendavaid dokumente ( nt kinnisvara, väärtpaberid jne);

sotsiaalhoolekande töötaja kontrollib taotluses märgitud asjaolusid, esitatud dokumentide õigsust, veendub hooldatava isiku hoolekandeasutusse suunamise vajaduses ning tema nõusolekus hoolekandeasutusse suunamises;

selgitab välja, kui suures osas on taotleja ja tema ülalpidamiskohustusega isikud võimelised teenuse eest ise tasuma;

omaosalustasu suurus või tasust vabastamine määratakse kindlaks iga ülalpidamiskohustust omava isiku suhtes eraldi;

vallaeelarvest finantseeritava summa suuruse otsustab teenuse eest vallavalitsus;

üldhooldekodusse ei suunata taotlejaid, kes põevad nakkushaigusi, sh tuberkuloosi ja kes on enesele või teistele ohtlikud oma psüühika- ja käitumishäirete tõttu (vajavad erihoolekannet).

Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi, mis seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises. Teenus on ette nähtud täisealisele puudega inimesele toimetuleku tagamiseks.

Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel. Teenus määratakse: raske ja sügava puudega lapsele toimetuleku tagamiseks, samuti lapsele, kelle vanematel on raskusi tema eest hoolitsemisega.

Teenuse taotlemine ja määramine

teenuse saamiseks esitab teenuse soovija vallavalitsusele vastavasisulise avalduse koos teenuse vajadust tõendavate dokumentidega;

 teenuse taotlusele tuleb lisada sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme kohta ja koopia rehabilitatsiooniplaanist;

ettepaneku teenuse osutamiseks võib esitada ka lastekaitsespetsialist;

 erandjuhul otsustab haridus- ja sotsiaalameti spetsialist teenuse osutamise vajaduse ilma isiku nõusolekuta (kui peres ilmnevad selged märgid, et lapse/laste heaolu ei ole tagatud ja/või täiskasvanud pereliikmete igapäevaelus hakkama saamine on halvenenud nii, et peret ohustab elukohast ja sissetulekust ilmajäämine);

teenuse sisu, osutamise sagedus ja kestus on isiku vajadustest sõltuvalt erinev, vajalikud teenused või tegevused, nende osutamise maht ja kestvus määratakse kindlaks iga taotleja puhul eraldi;

teenust osutatakse vastavalt vajadusele teenuse saaja juures kodus ja/või väljaspool kodu.

Isikliku abistaja teenus

Isikliku abistaja teenus on mõeldud eelkõige täisealise puudega inimese abistamiseks igapäevaelu tegevustes, milles inimene vajab tulenevalt oma puudest füüsilist kõrvalabi. Teenust sooviv inimene peab ise olema võimeline vastu võtma oma elukorraldust puudutavaid otsuseid ning selgelt ja arusaadavalt oma vajadustest lähtuvalt juhendama teenuseosutajat asjaajamise korraldamisel.

Teenuse taotlemine ja määramine

teenust on õigus saada eelkõige sügava liikumis- või nägemispuudega täisealisel isikul, kelle elukoht on Rae vald;

teenuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele avalduse, millele lisab omapoolse nägemuse abistajaks sobiliku isiku kohta (selle olemasolul); sotsiaalkindlustusameti kehtiva otsuse puude raskusastme määramise kohta;

teenuse osutamise otsustamiseks teeb hoolekandespetsialist kodukülastuse, mille käigus hinnatakse hindamisinstrumendi abil teenuse taotleja abivajadust ja selle mahtu.

Täisealise isiku hooldus

Hooldus seatakse raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, kui eestkoste seadmine sellele isikule ei ole vajalik. Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise taotlemine

nii hooldaja kui ka hooldatava rahvastikujärgne elukoht peab asuma Rae vallas;

hooldaja võib hooldatavat esindada üksnes hooldatavalt saadud sellekohase volituse alusel;

hooldatav, kes taotleb hoolduse seadmist ja hooldaja määramist, esitab vallavalitsusele avalduse, milles märgib enda kontakt- ja isikuandmed ning annab loa isikuandmete (sh delikaatsete) töötlemiseks, põhjendab hoolduse seadmise ja hooldaja määramise vajadust ning avaldab andmed hooldaja isiku kohta, kui hooldatav on ise leidnud hooldajaks sobiva isiku;

hooldatav esitab koos avaldusega isikut tõendava dokumendi, sotsiaalkindlustusameti otsuse hooldatava puude raskusastme tuvastamise kohta ja hooldaja nõusoleku hooldajaks asumise kohta, kui hooldatav ise on leidnud hooldajaks sobiva isiku.

Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine

hooldatava abi-, toetuse ja järelevalve vajaduse kindlakstegemiseks viib ameti töötaja läbi hooldusvajaduse hindamise vastavalt hindamisinstrumendile ning kooskõlastab hooldatavaga hooldaja ülesanded. Hindamine viiakse läbi hooldatava elukohas;

hooldus seatakse ja hooldaja määratakse hooldatava nõusolekul;

hooldus seatakse ja hooldaja määratakse tähtajaliselt hooldatava puude raskusastme kehtivuse tähtaja lõppemiseni või kui hooldatava puude raskusaste on määratud tähtajatult, võib hoolduse seada ja hooldaja määrata tähtajatult;

hooldust ei seata ja hooldajat ei määrata, kui taotleva isiku funktsioonihäiret on võimalik abivahendiga või tugiteenusega kompenseerida, isikul ei ole tegelikku abi- ja hooldusvajadust ning potentsiaalne hooldaja ei ole võimeline abivajavat isikut hooldama, samuti juhul, kui hooldatav või hooldaja ei ole nõus hoolduse seadmise ja hooldaja määramisega.

Hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale

 hooldajatoetust on õigus taotleda raske või sügava puudega täisealise isiku hooldajaks määratud isikul. 

Varjupaigateenus ja turvakoduteenus

Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole endale võimeline ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

Turvakoduteenuse eesmärk on pakkuda ajutist eluaset ja esmast abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut. Turvakoduteenust saab võimaldada täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda perioodil, mis on vajalik turvalisuse tagamiseks ja edasise elu korraldamiseks.

Teenuse taotlemine ja määramine

teenust osutatakse isikule, kelle tegelik elukoht ja Eesti rahvastikujärgne elukoht on Rae vallas või kelle tegelik elukoht on Rae vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsusüksuses, kooskõlastades teenuse osutamise rahastamise eelnevalt vastava omavalitsusüksusega;

teenuse määramiseks esitab teenuse taotleja vallavalitsusele taotluse, milles märgitakse järgmised andmed: abivajaja ees- ja perekonnanimi, abivajaja isikukood, abivajaja elukoht, teenuse taotleja ja tema esindajate kontaktandmed, teenuse vajaduse põhjendus;

 teenust osutatakse maksimaalselt üks kalendrikuu.

Vältimatu sotsiaalabi

Vältimatut sotsiaalabi osutatakse piisavate elatusvahenditeta Rae valla elanikule või Rae valla halduspiirkonnas asuvale kindla elukohata isikule, välismaalasele või pagulasele. Piisavate elatusvahenditeta  isikuks loetakse inimest, kellel puuduvad elatusvahendid (töötasu, pension, riiklikud peretoetused, töötu abiraha või muu sissetulek) ja elatusvahenditega kindlustamatuse põhjus on isiku sotsiaalne toimetulematus ning tugivõrgustiku puudumine.

Vältimatu sotsiaalabi andmise vormid

ajutine peavari, milleks loetakse ööbimisteenust, mis kindlustab inimesele minimaalsetele tingimustele vastava peavarju ja pesemisvõimaluse, toiduabi ja riideabi.

Teenuse taotlemine

vältimatu sotsiaalabi taotlemiseks tuleb pöörduda haridus- ja sotsiaalameti poole;

teenust osutatakse, kuni abitaotleja ei ole enam sotsiaalselt abitus olukorras või maksimaalselt üks kalendrikuu.

Võlanõustamisteenus

Teenust osutatakse võlaprobleemidega isikutele, kes ei suuda iseseisvalt täita oma rahalisi kohustusi. Võlanõustamise peamine ülesanne on nõustada ja aidata finantsmajanduslikku hädaolukorda sattunud isikuid ning peresid, kellel on seetõttu tekkinud või tekkimas sotsiaalsed probleemid. Võlgnevuse tekkimise ohtu hinnatakse lähtuvalt konkreetsest olukorrast, millesse isik või perekond on sattunud.

Teenuse osutamine

 teenuse osutaja ülesanne on abistada ja nõustada inimest võlgnevuse kõrvaldamiseks sobivate lahenduste väljaselgitamisel ning koos inimesega sobivate lahenduste leidmine;

 teenuse taotlemiseks tuleb abivajajal pöörduda sotsiaaltöötaja poole, kes hindab isiku vajadust taotletava teenuse järele. Kui inimesel on õigus teenust saada, soovitab või aitab leida inimesele sobivaid teenusepakkujaid.

Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenusele on õigus puudega või liikumistakistusega isikul  tervise või asjaajamisega seotud toimingute teostamiseks.

Teenuse taotlemisest

 teenust on õigustatud saama isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rae vald ning kes sügava või raske liikumis-, nägemis-, vaimu ja/või liitpuudest tingituna ei saa kõrvalabita kasutada ühistransporti või isiklikku sõiduvahendit ning kellel puuduvad perekonnaseaduse järgsed ülalpidajad;

sotsiaaltransporditeenuse saamiseks esitab teenuse taotleja vallavalitsusele avalduse.

Eluruumi tagamise teenus

Teenuse eesmärgiks on sobiva eluruumi kasutamise võimaluse loomine inimesele, kes seda ise pole võimeline leidma.

Eluruumi mitteomavate ja eluruumi üürimist taotlevate isikutena võetakse arvele

isikud, kelle õiguslikul alusel kasutatav Rae vallas asuv eluruum on vääramatu jõu tagajärjel muutunud kasutuskõlbmatuks (loodusõnnetus, tulekahju, plahvatus jms) ja mille tekkimise eest ei saanud eluruumi omanik või üürnik vastutada;

 isikud, kes on vabanenud kinnipidamiskohast, kui endisesse eluruumi asumine on võimatu;

orvud ja vanemliku hoolitsuseta isikud, kes pöörduvad tagasi endisesse elukohta lasteasutusest, sugulaste, eestkostjate või hooldajate juurest, samuti pärast õppimist õppeasutuses, kui endisesse eluruumi asumine on võimatu;

erandkorras muud isikud sotsiaalameti ettepanekul, kui eluruumi taotlemise põhjuseks on õnnetusjuhtum, raske perekondlik või sotsiaalne olukord või muu erandlik asjaolu, mida arvestades on eluruumi eraldamine põhjendatud;

elamistingimuste parandamisel abivajavate isikutena võetakse arvele eakad ja puudega isikud, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid ja kes vajavad kõrvalist abi või kelle kasutuses olevas eluruumis ei ole võimalik nende hooldamist korraldada;

lastega, sotsiaalselt vähekindlustatud pered, kes ei oma omaette eluaset.

Teenuse taotlemisest

ajutise eluruumi saamiseks tuleb pöörduda vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalameti poole.

Täpsem info haridus- ja sotsiaalametist.

 

Mis on sotsiaalteenus?
Sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus. Sotsiaalhoolekande töötaja selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ning sellele vastava abi. Sotsiaalteenuseid osutatakse üldjuhul personaalselt. Sotsiaalteenuse vajaduse ja vajaliku teenuse ulatuse ning teenuse osutamise sageduse üle tehakse otsus vallavalitsuse korraldusega.

Foto Rae Sõnumid

Endist Vaidasoo külavanemat Salme Veinlat abistab hoolekandetöötaja Margit Umberg.

Foto: Aarne Vesi

Foto: Otto Kaarel Altroff