Rae vald täpsustab üldplaneeringut piirkondade kaupa

Üldplaneering määrab ära valla ruumilise arengu ning selleks, et saada parim tulemus, peab aeg-ajalt kontrollima, kuidas on ruumilise arengu elluviimine seni sujunud. Kas meie elamud ja töökohad asuvad mõistlikus asukohas? Kas oleme piisavalt planeerinud koole, lasteaedu, parke ja rohelust ning kas seda kõike ühendavad kergteed ja tänavad?

Rae valla üldplaneering kehtestati 2013. aastal ja seda menetleti lausa kümme aastat. Sellise mahuka dokumendi koostamine ongi väga keeruline ja töömahukas ning seetõttu otsustasime sel korral kiirema ja parema tulemuse saamise lootuses täpsustada üldplaneeringut piirkondade kaupa.

Peetri piirkonnas kerkivad elamud ja tööstuspargid lausa hüperkiirusega ning seetõttu alustasime üldplaneeringu täpsustamisega just põhjapiirkonnas (ala, mis enamuses jääb ringteest Tallinna poole). Uuringute kaudu selgitati väärtuslikud põllumaad ja rohealad ning sellest tulenevalt vähendati ulatuslikku elamuarendust või suunatakse see tihedamalt erinevatele keskusaladele. Ette on nähtud suuremad rohealad ja pargid, mida ühendada omavahel liikumiseks sini-rohekoridoridega (inimeste liikumiskoridor hoonestuse vahel ehk senised kraavid muutuvad matkaradadeks veekogu ääres).

Tundus mõistlik ja põnev planeerida rohelised liikumiskoridorid just vee lähedale, mis annab võimaluse muuta kraavide ümbrused looduslikumaks ja esteetiliselt kaunimaks. Tulevikus muutub ehk Peetri piirkond oluliselt rohelisemaks. Liikuvusuuring tõi välja liiklemise kitsaskohad ja seetõttu on ette nähtud Peetrit ja Jüri ühendav ühistranspordikoridor. Oluline on autostumise vähendamine ja ühistranspordile keskendumine ning selle populaarsemaks muutmine. Sellest lähtuvalt koostatakse juba praegu kergrööbastranspordi eskiisprojekti, kus kaalutakse täpsemalt erinevaid aspekte ning see lahendus kantakse lõpuks üldplaneeringu kaardile ja avalikustatakse. Projekti valmimise tähtaeg on mai 2021.

Kokkuvõttes sai parem, terviklikum ja arengut arvestav lahendus ja tahan siinjuures tänada kõiki peetrikaid nende heade ettepanekute eest, mis esimese avalikustamise käigus esitati. Uus avalikustamine juba täiendatud lahendusele toimub uue aasta esimeses kvartalis.

Järgmisena oleme algatanud üldplaneeringu täpsustamise Lagedi kandis ja ka seal oleme juba alusuuringute hankeid kokku panemas. Kogukond on teinud ära tänuväärse eeltöö ideekorjete näol ja loodame ka edaspidi elanike aktiivset osalemist.

Seejärel võtame ette Jüri piirkonna või lahendame vastavalt vajadusele üldplaneeringu mõnd teemat eraldi, näiteks rohevõrgustik või elamuarendus.

Üldplaneeringu koostamine on pidev protsess, millel polegi lõplikku punkti. Peame pidevalt arengutega kaasas käima ja ilmselt on tõsiasi see, et kui saame ühel hetkel ringi peale, siis tuleb jälle põhjapiirkonda monitoorida ja vaadata, kas seal kõik hästi. Maailm on hetkel nii innovaatiline ja kiiresti muutuv ning edukad on eelkõige need vallad, kes suudavad selle tempoga kaasa minna ja kiiresti kohaneda.

Kõik ettepanekud üldplaneeringu osas on väga oodatud! Kontakt: priit.poldmae@rae.ee.