Planeerime julgete otsustega tuleviku Rae valda

Rae vald on Eesti üks kiiremini arenevaid omavalitsusi, seda nii rahvastiku juurdekasvu kui ka meie investeeringuid ja tegutsemisi vaadates. Tuleb olla agiilne ja paindlik, jooksvalt monitoorida valdkonnas ja vallas toimuvat, vajadusel teha kiireid ja julgeid otsuseid, et olla nii alati sammuke ees.


Huvi Rae valla vastu on suur, üldplaneering valmimas

Rae vald on väga populaarne ja huvi siinse maa ja kinnisvara vastu on väga suur. Eriti kuum on Rae valla põhjapiirkond ehk ennekõike Tallinnaga piirnevad alad, kuid on näha, et üha enam tuntakse huvi ka kaugema kinnisvara ja kinnistute vastu. Seetõttu on meil hetkel käimas ning õnneks juba lõpusirgel põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamine, kus oleme uuesti üle vaadanud maakasutused ning jaganud ka elamutele mõeldud alad etappideks, et nende realiseerumine toimuks planeeritimalt ja stabiilsemalt. Oleme ka juba algatanud Lagedi piirkonna üldplaneeringu koostamise ning teinud plaane ka teiste piirkondade planeerimise alusdokumentide muutmiseks.

Planeerime vastavalt üldplaneeringutele

Peab aga nentima, et sellegi poolest ületaks tänane Rae valla loomulik rahvastiku juurdekasv valla võimekuse sotsiaaltaristuga samas tempos järele jõuda ning seetõttu oleme muutunud jõulisemaks, et mitte lasta arengutel omasoodu kulgeda. Selleks näiteks ei poolda me üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute algatamist ja nii uute elamualade loomist, kui sellega suureneks elamuühikute arv ning stabiilse juurdekasvu eesmärgil peame planeerima vastutustundlikult ja läbimõeldult. Kui meil antud piirkonnas vajalikke lasteaia- ja koolikohti õigeks ajaks pakkuda ei ole või on kohalikel elanikel uute naabrite asemel puudus hoopis kodulähedastest teenustest, siis peab kohalik omavalitsus territoriaalsel planeerimisel ka sellest lähtuma. Käesoleva aasta jaanuaris otsustas volikogu ülekaalukalt toetada üldplaneeringute kehtima jätmist, seegi näitab, et liigume õiges suunas. 

Taristud ja liikuvus võetakse luubi alla

Meie visioon on luua Rae valda funktsionaalsed transpordikeskused, kus koonduvad erinevad transpordiliigid – üks sellistest tuleks näiteks Assakule, Rail Baltica peatuse juurde. Väga mõnus oleks näiteks sõita alla kahe tunni Riiast Assakule, rongilt maha tulla ja liikuda edasi kas trammi, rendiauto või tõukerattaga, olenevalt kui kaugele on vaja minna. Loomulikult hakkab peatusesse tooma ka kergliiklusteedevõrgustik, mis on meil samuti soov saada kõiki Rae valla olulisi punkte läbivaks. Kindlasti peaks tulema ka elektriautodele laadimisvõimalus. Seda peatust ei oota Assakule mitte ainult Rae vald, vaid kõik läheduses olevad omavalitsused, kelle jaoks hakkab see samamoodi oluliseks transpordisõlmeks olema, lisaks hakkab olema Assaku Rail Baltica jaoks ka Tallinna Ülemiste avariipeatus. Seetõttu loodame, et leitakse siiski võimalus ka Assakule suurem jaamahoone püstitada, sest teatud mõttes Harjumaa regiooni maamärgiks see koht siin kindlasti kujuneb. 

Reguleerime rahastamist läbipaistvalt

Enamasti on vallal arendajatega hea koostöö ja teineteise mõistmine ning ollakse valmis panustama kooli-ja lasteaiakohtade loomisesse nii rahaliselt kui ka planeeringualas selleks maa eraldamisega. Fakt on aga see, et ka sellise koostöömudeli korral jääb lõviosa kuludest siiski kohaliku omavalitsuse kanda ja kui lähiaastatel investeeringute lisamiseks võimekust ei ole, jääbki üle kaks varianti – kas keelduda arendusele loa andmisest või kui on kindel soov realiseeruda, kohustub arendaja katma kõik kaasnevad kulu. Selle valdkonna reguleerimiseks võtsime novembris vastu ka Rae valla rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise korra, et kokkulepped oleks selged ja läbipaistvad kõigi osapoolte jaoks.

Oleme suutnud hoida oma rohevõrgustikku

Asi, mille üle me uhked võime olla, on see, et erinevalt mitmetest teistest omavalitsustest, oleme suutnud hoida oma rohevõrgustikku ning vältida selle täis planeerimist. Rohevõrgustiku säilimiseks on oluline jälgida üldplaneeringutega seatud tingimusi hajaasustuses ning see on taganud selle, et rohevõrgustik on üldplaneeringu alal püsinud puutumatuna laialdasest inimtegevusest: säilinud on ökoloogiline tasakaal, kliimamuutuste vastupanuvõime, elukvaliteedi parandamine ja sotsiaalsed eelised piirkonnas.

Võtame vastutuse meie tuleviku eest

Planeeringuid tehes tahaks aga meelde tuletada, et detailplaneering on ala lähiaja visioon ja mõeldud elluviimiseks vahetult peale kehtestamist. Kuna valla ülesanne on juhtida piirkonna territoriaalset arengut ning kui areng on olnud väga kiire ja piirkond on palju muutunud, siis võib ka juhtuda, et vaja on planeeringuid ümber vaadata või ka kehtetuks tunnistada – seda kõike loomulikult seaduste piires ja võrdse kohtlemise printsiipi järgides. Omalt poolt lubame, et töötame tugevalt selle nimel, et kiirendada menetlusprotsesse ja muuta asjaajamine vallaga sujuvamaks ja mugavamaks.
Rae vald on kindlates kätes!