Koolikoha taotlemisest lapsevanemale

Koolikoha taotlemine esimesse klassi algas 10. veebruarist ja lõpeb 31. märtsil, taotlust saab esitada Rae valla haridusteenuste veebikeskkonnas ARNO http://pass.piksel.ee/ctrl/et/Auth/login/arno_rae/

Rae valla koolide esimesse klassi määratakse esmajärjekorras need lapsed, kelle elukoht on 1. veebruari 2018.a rahvastikuregistri andmetel Rae vallas. Kui sissekirjutus Rae valda on hilisem, on võimalik taotlust esitada alates 10. juunist kooli, kus on vaba õppekoht.

Vanemal on võimalik koolikoha taotlemisel märkida oma eelistus soovitud kooli osas, mida võimalusel arvestatakse. Eelkõige lähtume koolikohtade jaotamisel sellest, et õpilased saaksid käia oma kodule lähimal asuvas koolis. Samuti võimaldame sama pere lastel käia samas koolis.

Praeguste rahvastikuregistri andmete põhjal on oodata Rae valla koolide esimestesse klassidesse 2018-2019 õppeaastal ligikaudu 380 õpilast. Koolikohtade jaotamisel ja klasside arvu planeerimisel lähtume koolide ruumiliste võimalustega.

Aprillil lõpuks annab Rae vallavalitsus vanematele tagasiside, millisesse kooli on laps määratud. Peale seda tuleb esitada 10. juuniks ARNO kaudu vajaminevad lisadokumendid.

1)      sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ärakiri;

2)      väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;

3)      nõustamiskomisjoni otsus selle olemasolul;

4)      elektrooniline foto (saata aadressile it@jyri.edu.ee);

5)      koolivalmiduskaart.

Täpsem informatsioon on leitav Rae vallavalitsuse määruses „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ ning koolide sisseastumiskordades.

Marju Randlepp

Hariduse peaspetsialist

 

Info Rae valla koolidest

Jüri Gümnaasium korraldab kooli tulevate laste vanematele infokoosoleku 8. mail 2018 algusega 18.00 kooli aulas.

Enne taotluse esitamist on oluline tutvuda õppesuundadega, et lapsele sobiv valik teha. Jüri Gümnaasiumi õppekavas on välja töötatud järgmised õppesuunad: spordi- ja muusikaklass, inglise keele klass ning üldklass. Teavet kooli õppesuundadest ja -korraldusest jagatakse infokoosolekul ning see on kättesaadav kooli õppekavas.

Lisaks põhikooli riiklikus õppekavas sätestatule pakuvad suunaklasside õppeainete õppesisud õpilastele arenguvõimaluse konkreetsetes valdkondades:

Spordi- ja muusikaklass – õppesuuna eesmärgiks on anda õpilasele võimalus akadeemiliste teadmistega samaaegselt arendada oma kehalisi ja muusikalisi võimeid ning oskusi: suurem kehalise kasvatuse tundide arv annab võimaluse läbi viia ujumistunde ajavahemikul oktoober-aprill (suusatundide perioodil asenduvad ujumistunnid suusatamisega), 2.-6. klassini toimuvad pilliõppe rühmatunnid (väikekannel ja plokkflööt), I kooliastmes moodustatakse klassi rahvatantsurühm.

Spordi- ja muusikaklassi kandideerimisel peab laps täitma praktilised ülesanded, mis lähtuvad koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava valdkondadest Muusika ja Liikumine.

Inglise keele klass – õppesuuna eesmärgiks on anda keelehuviga lapsele võimalus keeleliste osaoskuste arenguks: suurem raamatute lugemise maht, inglise keele õpe alates I klassist, muusikas lisaks eestikeelsele ka ingliskeelse lauluvara omandamine, inimeseõpetuses eesti ja inglise keele lõiming.

Inglise keele klassi kandideerimisel peab laps sooritama kirjaliku töö, mis lähtub koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava valdkonnast Keel ja kõne.

Üldklass – lisaks riiklikust õppekavast suuremale eesti keele ja matemaatika nädalatundide mahule pakutakse läbi malemängu algkursuse õpilasele keskkonda, milles arenevad tema kontsentreerumis-, tähelepanu- ja keskendumisvõime ning loodusõpetuse tundide suurem arv võimaldab rakendada erinevaid praktilisi õppeviise: uurimuslik, projekt- ja õuesõpe.

Üldklassid moodustatakse lastevanemate taotluste alusel.

Kandideerimine  spordi- ja muusikaklassi ning inglise keele klassi toimub 11. juunil:

inglise keele klassi algusega 9.00;
spordi- ja muusikaklassi algusega 10.30.
Last saab registreerida kandideerimisele kooli veebilehel 10. maist 10. juunini.

Klasside komplekteerimise põhimõtted:

ühe klassikomplekti suurus on maksimaalselt 24 õpilast;
võimalusel tüdrukute ja poiste arvu võrdsus;
kui õppesuuna valijate arv jääb alla 16, siis on koolil õigus jätta vastav suund antud aastal avamata;
kui õppesuuna valijaid on rohkem kui 24, arvestab kool klasside komplekteerimisel poiste ja tüdrukute arvu tasakaalu ning inglise keele klassi ning spordi- ja muusikaklassi valikul kirjalike ja praktiliste ülesannete sooritamise tulemust.
Jüri gümnaasiumi I klasside nimekirjad avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt 25. juunil. Info telefonil 622 4205 või meiliaadressil klassiopetus@jyri.edu.ee.

Järveküla Koolis on kooli tutvustus 1. klassi astujale ja tema perele 7. veebruaril kell 18.00-19.30. Vanemate nõustamine 5. märtsil kell 16.30- 18.00. Vajalik eelregistreerimine e-kirjaga kool@jarvekyla.edu.ee või telefonil 55533963. 

Informatsioon kooli kohta on leitav kodulehelt http://jarvekyla.edu.ee/. 

Peetri Lasteaed-Põhikoolis on koosolek uutele lastevanematele 22. märtsil kell 18.00 Peetri kooli aulas.

Vaida Põhikoolis on 1.klassi vanemate koosolek 17.05. kell 18.00.

Vaida Põhikool on tunnustatud 2017. aastal tiitliga Harjumaa Turvaline Kool. Erisused: B-võõrkeel alates 5.klassist. Rohkelt on huviringe. Klassikomplektide  suurus orienteeruvalt 18 – 20 õpilast.

Lagedi Kooli infotund 1. klassi astuvate laste vanematele on 28. mail 2018 kell 17.00 kooli aulas.