Abivallavanem Ivari Rannama: „Näen, et 5-10 aasta perspektiivis on Rae vald endiselt kasvav vald“

Jaanuaris alustas ehituse, planeerimise- ja keskkonna valdkonna abivallavanema ametis tööd Ivari Rannama. Kohaliku elanikuna soovib ta oma seniseid valdkonna teadmiseid rakendada koduvalla jätkusuutliku ja inimsõbraliku elukeskkonna loomisesse, kus oleks nii füüsiliselt kui vaimselt turvaline ja mõnus toimetada.

Ivari Rannama töötas Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja ja ameti teenistuse direktori ametikohtadel kokku rohkem kui kümme aastat. Kõrghariduse omandas Rannama Tartu Ülikoolis geoinformaatika ja kartograafia erialal. Rae Sõnumid rääkis uue abivallavanemaga tulevikuplaanidest lähemalt.

Oled Rae valla elanik. Kuidas sa vallaelanikuna Rae valda kirjeldaksid?

Rae vald on väga mõnus ja sportlikku eluviisi toetav elukeskkond kogu minu pere jaoks. Hindan väga kõrgelt laialdasi võimalusi huviharidusega tegelemiseks. Usun, et Rae vald on üks parimaid kohti, kus lastel on võimalik leida oma anne ning õpetajate ja treenerite toel arendada see tulevikku toetavaks võimeks. Kui Rae vald oleks inimene, siis ta oleks pikkade kultuuri traditsioonidega perest (esimene täielik eestikeelne piiblitõlge pärineb ikkagi Jüri kirikust) võrsunud nooruk, kes on kolinud väikeasulast linnalikku keskkonda ning kellel on parasjagu käsil hoogne kasvuhüpe. Ta on muutuste looja ja kiire õppija, kes on samas sportlik, ettevõtlik, keskkonnateadlik ja optimistlikult homsesse vaatav, sest noorus on ikkagi ilus aeg.

Abivallvanemana koordineerid nii ehituse kui keskkonna valdkonda. Mis on nendes valdkondades valla peamised väljakutsed?

Maa on meil piiratud ressurss, mille kavandamisel kohtuvad õigusruumis erinevad era ja avalikud huvid. Looduslike koosluste ja inimtekkelise keskkonna arengu kavandamise võtmeküsimuseks on minu jaoks jätkusuutlike lahenduse leidmine ja meeskonnaga ruumikvaliteedi vaatepunktist parimate otsuste tegemine. Lähiaastate peamisteks väljakutseteks on Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu kehtestamine ning järgnevatel aastatel selle elluviimine läbi detailplaneeringute, Rail Balticu rajamisega seonduvate menetluste ja tööde edukas läbiviimine meie vallas, Lagedi piirkonna üldplaneeringu koostamine koostöös kogukonnaga ning valla keskusalade ruumikvaliteedi parandamise eesmärgil detailplaneeringute koostamine. Fookuses on kindlasti laiemalt liikuvuse küsimused ja koostöös arendajatega nii sotsiaalse infrastruktuuri kui taristu objektide rajamiseks vajalike kokkulepete sõlmimine, mis võimaldab vallal elanikele paremaid teenuseid pakkuda. Minu vastutusvaldkond ei väsi üllatamast, seega iga päev toob mõne uue väiksema või suurema väljakutse lisaks.

Rae vald kasvab kiirelt, seda eriti uute elamute ja elanike numbrites. Millises suunas võiks see areng lähi 5 või 10 aasta jooksul liikuda?

Näen, et 5-10 aasta perspektiivis on Rae vald endiselt nii rände, loomuliku iibe kui ehitamise näitajates kasvav vald. Samas pean oluliseks, et see kasv oleks paremini suunatud ja selline, mis tagaks valla pakutavate teenuste ja loodusressursside jätkusuutlikkuse ning kliimaeesmärkide täitmise. Oluline on Jüri, Lagedi, Peetri ja Vaida kandi keskuste tugevdamine, avaliku ruumi kvaliteedi tõstmine ja liikuvuse võimaluste parandamine, eesmärgiga vähendada sundliikumisi pikkade vahemaade taha ning pakkuda liikumiseks keskkonnasõbralike alternatiive. Pean äärmiselt oluliseks ettevõtluse valdkonnas Rae valla väga hea logistilise asukoha potentsiaali ära kasutamist, olgu selleks siis Assaku Rail Balticu peatuse, Tallinna väikese ringtee, IKEA, Lagedi risti või Jüri tööstuspiirkonna ümbruse arendamine.

Foto: Janne Luigla