2024. aasta eelarve ja tegemised Rae vallas

Rae valla 2024. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulusid 67 078 451 eurot ja põhitegevuse kulusid 65 721 947 eurot. Rae abivallavanemad räägivad oma valdkonna eelarvest ning peamistest tegevustest sellel aastal.

RAE VALLA EELARVES EI OLE MIDAGI MUUTUNUD VÕRRELDES EELMISE AASTAGA. VÕI SIISKI?

BÄRBEL SALUMÄE
ABIVALLAVANEM HARIDUS-, SOTSIAAL-, KULTUURI-, SPORDI JA NOORSOOTÖÖ ALAL

Eelmise aasta lõpus valmistas paljudes lastevanemates pettumust asjaolu, et vallavalitsus tegi volikogule ettepaneku 2024. aasta väga pingelisest eelarvest tingituna muuta peretoetuste korda klausliga, et huvi- ja sporditoetuse maksmine hakkab olema alates 7. eluaastast endise 5 asemel. Eelmine kord kehtis alates 2016. aastast ning tõsi, seda sai lubada puhtalt seetõttu, et eelarvelised vahendid seda võimaldasid. Nüüd olime olukorras, kus volikogu andis vallavalitsusele kohustuse 2024 eelarve kulude ridasid vähendada 1,3 miljoni euro võrra. Laste huvi- ja sporditoetus oli üks viimaseid, mille kallale mindi, et see number kokku saada. Nii koolide kui ka lasteaedade, kultuurikeskuse ja vallavalitsuse eelarved vähenesid ja seda märgiliselt. Remondikavad tõmmati väga õhukeseks, tehakse vaid hädapäraseid remonttöid (see kehtib kõikide meie vallale kuuluvate majade puhul). Hariduse eelarvest võeti maha õppereisid, osad koolitused. Kultuurivaldkonnast võeti maha mitmed üritused jne.

Samas peame vajalikuks välja tuua, et meie lasteaedades käivad lapsed saavad tegeleda nii huvihariduse- kui ka sporditegevusega. Jah, neid ei juhenda treenerid, aga juhendavad liikumisõpetajad. On toodud välja, et tippsportlaseks saamiseks tuleb alustada just selles vanuses, kuid kuni 11-aastane ei ole veel sportlane, vaid temast peab saama terve nooruk, kellest võib saada sportlane. Areneva keha prioriteedid on olulisemad kui treening, mistõttu ei ole selles vanuses laste treening eriti efektiivne. Enne sugulise küpsemise perioodi on lapse halvasti treenitavus seotud anaboolse (valgusünteesi toetavate) hormoonide puudumisega ning samal põhjusel on lapse südame ja lihasjõu treenitavus halb. Liiga varajane spetsialiseerumine lapseeas, kus aju on eriti kiiresti kohanev, võib muuta motoorse võimekuse ühekülgseks ning takistada edasist arengu (Torop, 2016).
Samuti ei pea me õigeks maksta tagasi huvitegevuse alt laste kooliks ettevalmistus kursuste (eelkooli) eest, kuna meie lasteaedades tegelevad lapsed täpselt samade tegevustega. 2024. aasta on eelarve poolest keeruline aasta ja mitte keegi ei soovi ära võtta ühtegi toetusliiki, kui selleks ei ole vajadust. Antud toetus on heatahte toetus, mitte KOV-i kohustus ning eeltoodud põhjustel see ettepanek volikogule tehtud sai.

Teine teema, mis kirgi küttis ja ilmselt kütab ka edasi, on lapsevanema kaetava kohamaksu tõus munitsipaallasteaias ja lastehoidudes käivate laste lapsevanematele. Eelmisel aastal otsustas volikogu siduda kõnealuse kulu lapsevanemale alampalgamääraga, mis on seadusega võimaldatud. Kui lapsevanema kohatasumäär võib ulatuda kuni 20%-ni alampalgamäärast, siis Rae vald sidus selle 15%-ga. Kui tõuseb alampalgamäär, tõuseb ka lapsevanema poolt kaetav osa munitsipaallasteaias. Aga taustast. Lasteaiaõpetajatel oli 2023. aastal palgatõus 16% (2022. aastal palgaks 1355 eurot, 2023. aastal 1612 eurot kahe õpetajaga rühmas ilma magistrikraadita, kõikidel õpetajatel kel magister või töötavad ühe õpetajaga rühma süsteemis, oli palganumber vastavalt 2022. aastal 1470 eurot ja 2023. aastal 1749 eurot). 2021 vs 2022 oli palgatõus 9%. Suurem palgatõus oli seotud loomulikult ka õpetajate alampalga määraga, millest on palju riiklikul tasandil juttu olnud, kuid lasteaiaõpetajate palk tuleb 100% valla eelarvest, erinevalt kooli õpetaja palgast, mis on riigi toetusega. 2023 eelarvet koostades ei olnud veel teada, et sellisel kujul õpetajate palgatõus tuleb, ehk hilisemalt, kui eelarve oli juba volikogusse minemas, korrigeeriti ka õpetajate palgafondi selle klausliga, et lasteaiakohatasu on vajalik tõsta, et tulla toime 2023. aasta palgakasvuga. Ainuüksi õpetajate (ja assistentide, õpetajate abide) palgatõus eelmisel aastal tõi vallale lisakulu 1,3 miljonit, millest riigitoetus oli 215 000 eurot. Seega, kohatasu tõusu taga alates 01.09.2023 oli konkreetne seos lasteaiaõpetajate ja abiõpetajate/assistentide palgatõusuga.

Lisaks on oluline välja tuua, et lapsevanema poolt kaetav osa moodustab kuni 17% lasteaia tegelikest kuludest. Samuti on just Rae vallas kõige enam lasteaiakohtasid Harjumaal (v.a Tallinn), edestades 500 kohaga järgnevat Saue valda, teisi valdu veelgi enam.

Mis ootab ees 2024. aastal?

Minnes edasi käimasoleva aastaga, on paslik välja tuua ka teadmised, kes elavad Rae vallas. 1. jaanuari seisuga elab Rae vallas 23 654 elanikku ja keskmine vanus on 33,8 eluaastat. Kuni 18-aastased moodustavad valla elanikest 33% ning 65+ elanikud 11,4%, mis teeb tööealiste elanike osakaaluks 55,6 %. Peab nentima, et osaliselt on hea meel, et selline suur juurdekasv on peatunud, kuid samas oleme ka teadlikud, et 2024 on mitmed arendused valmimas.

Nagu varasemalt, on jätkuvalt Rae valla eelarves kõige suurema osakaaluga hariduse valdkond, sellel aastal lausa 72,4%. Kulutused haridusele on planeeritud 47 568 918 eurot. Võrreldes 2023. aasta eelarvega suurenevad kulud 4,4%, sh antavad toetused suurenevad 51,7%, personalikulud suurenevad 5,7%, majandamiskulud vähenevad 1,0%. Alusharidusele on ettenähtud kulu 19 164 821 eurot, lisame juurde 3 922 488, millest suurem osa moodustab eralasteaia ja eralastehoiu teenuse ost ning esimese ja teise taseme haridusele 22 279 778 eurot.

Hetkel ei näe ka võimalust, kust ja kuidas eelarve mahtu saaks vähendada arvestades asjaolu, et just suurem osa valla allasutusi on haridusasutused, täpsemalt 14 lasteaiahoonet ning 6 koolimaja. 2024. aastal algab ka Uuesalu lasteaia ehitus ning Lagedi lasteaia laiendus, mis toovad lisaks 240 lasteaiakohta. Kui sügisel jäi koju veidi üle 100 lapse, kes ei saanud lasteaiakohta ja kes ei käinud lastehoius, siis uued kohad toovad kindlasti leevendust meie üldisele lasteaia järjekorrale. Seoses lasteaedadega tõuseb kindlasti päevakorda uus alushariduse seadus, ka uudistes on vastav teema juba läbi käinud. Kui seadus 2025. aasta esimesel jaanuaril kehtima hakkab, siis on KOV-il õigus suunata kõik 1,5–3-aastased lapsed lastehoidudesse ning vanemad lapsed lasteaeda. Kuna sõimerühmades on väiksem arv lapsi kui tavarühmas, siis annab see võimaluse rohkematel üle 3- aastastel lastel saada lasteaeda. Loomulikult, hoidudesse saame suunata lapsi vaid nendes piirkondades, kus lastehoidusid ka on.

Lasteaedade tööajast

Lasteaedadega seonduvalt on olnud mitmeid muudatusi, nii on selle aasta algusega läinud ka kõik valla lasteaiad üle uuele tööajale. Mitmed lasteaiad toimetasid juba varasemalt kell 7.30-18.00. Lasteaiajuhtide poolt tulnud ettepanekut arvesse võttes ning laste lasteaias viibimisi kaardistades, läksime kõikides lasteaedades üle uuele tööajale, milleks on 7.30-18.00. Lasteaia lahtiolekuaja muutmisel oleme eelkõige lähtunud vajadusest ja selle tegelikust kasutamisest (pärast kell 18 on lasteaias vaid mõni laps). Lisaks annab see võimaluse lasteaia personali töö korraldamiseks selliselt, et töötajad on rühmas tööl päeva aktiivsemal ajal, kui rühmas on kõige rohkem lapsi.

Kui on lapsevanemaid, kes vajavad lasteaeda hommikul varem või õhtul peale kell 18.00, tuleb pöörduda asutuse juhi poole, kes töökorralduse organiseerib. Erisused on võimalikud vastavalt vajadusele.

Õpetajate töötasudest

Kvalifikatsiooninõuetele  vastava  põhikooli  ja  gümnaasiumi  õpetaja  töötasu  alammäär täistööajaga töötamise korral on 1803 eurot kuus, vastavalt praegusele riigi poolt eraldatud rahastusele. Vald lisab sellele juurde veel 140 eurot, mis teeb Rae valla kvalifikatsiooniga õpetaja töötasuks 2024. aastal 1943 eurot. Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 1623 eurot kuus, vastavalt riigipoolse nõudega, 90% riiklikust kooliõpetaja alammäärast. Ühe õpetaja süsteemis töötava õpetaja töötasu on 1762 eurot ning magistrikraadiga lasteaiaõpetaja palgaalammäär on 1803 eurot. Tõusud on minimaalsed, kuid siinkohal ärme unusta, et koos kahe eelmise aastaga on lasteaiaõpetajate palk tõusnud 25% (2021. aastal oli palganumber vastavalt 1220 ning magistri puhul 1315 eurot). 2024. aasta eelarves on palgatõusud ette nähtud vaid õpetajatele, lasteaiaõpetajatele ning neile ametikohtadele, kus palganumber oli alla 1000 euro kuus.

Üks suur murekoht mitte ainult Rae vallas, vaid ka meie naabritel, on üldhariduskoolide toetusfond riigilt. Põhjusena asjaolu, et igal aastal septembris on meie õpilaste arv olnud kasvutrendis, kuid toetusfondi summa määratakse eelmise aasta novembri seisuga. See tähendab asjaolu, et igal aastal jääb Rae vallal riigilt saamata toetusfondi kaudu ca 250 000-300 000 eurot kokku 4 kuu pealt (september-detsember). Kogu eelarve võtmes võib see tunduda väikese summana, kuid kui eelarve on pingeline ja tulud ning kulud on praktiliselt samad, siis on iga sent arvel.

Huvialakool

Rae Huvialakooli muusika-, kunsti-, üldkultuuri- ja  spordiosakonna kuludeks on planeeritud 2 349 552 eurot. Võrreldes 2023. aastaga suurenevad kulud 8,9%, sh personalikulud 5,5% ja majandamiskulud 25,7%. Õpetajatele ja treeneritele on tagatud töötasu alammäär 1653 eurot. Majandamiskulude suurenemise peamiseks põhjuseks on õpilaste arvu kasv. 2023/2024 õppeaasta 01.10.2023 seisuga õppis Rae Huvialakoolis 1 110 õpilast, neist 670 spordiosakonnas ja 440 kunsti-, muusika- ja tantsuosakonnas. 2024/2025 õppeaastaks on prognoositud õpilaste arvuks Huvialakoolis 1 225 õpilast, neist 750 spordiosakonnas ja 475 kunsti-, muusika- ja tantsuosakonnas. Selline arv õpilasi on aga pannud meid küsimuse ette, kas peaks huvialakooli jagama kaheks eraldi kooliks – huvialakool ja spordikool. Eks siin on omad plussid ja miinused, kuid kui lisandub juurde ka Raemõisa Kool, siis on see arutelu möödapääsmatu.

Vaba aeg ja kultuur

Vaba aja, kultuuri ja religiooni peale on ette nähtud sellel aastal 5 696 170 eurot. Võrreldes 2023. aasta eelarvega suurenevad kulud 4,9%, millest suurima tõusu on teinud protsentuaalselt spordiüritused, kuid numbriliselt tõuseb kõige enam Rae valla Spordikeskuse eelarve seoses Tuule spordihoone valmimisega, kus lisanduvad nii majandus- kui ka personalikulud. Rae Spordikeskus tegutseb kõikides valla kantides, suuremas osas koolide juures. Olete väga oodatud kasutama koolivälistel aegadel spordisaale, jõusaale, Järvekülas ja Jüris ka ujulat. Esialgu on Tuule spordihoone kuni septembrikuuni nädalavahetustel suletud, seda nii rahalistel põhjustel, kuid ka arvestades asjaolu, et nädalavahetustel on spordikeskustes vähem külastajaid.

Noorsootöö ja noortekeskuse peale on planeeritud 866 517 eurot. Noortekeskuse meeskond on jõudsalt kasvanud  –  7 noorsootöötjat, 2 MONO (mobiilne noorsootöötaja), projektijuht ja infospetsialist. Just sellise meeskonnaga kaetakse ära koolipäeva järgne ja vaheaegade tegevused, sh õpilasmalev ja teised laagrid. Eriti hea meel on, et oleme saanud omale tublid MONOd, kelle põhieesmärk on noortekeskustest väljaspool, otse tänaval tööd teha. Mobiilne noorsootöö on ennetustöö, mille eesmärgiks on noorega usaldusliku kontakti loomine ja hoidmine ning seeläbi noore toetamine, motiveerimine ja suunamine.

Paljud noored ilmselt ei ole veel märganud või ei ole oluliseks pidanud, aga mitu aastat on meil olemas ka noorte omaalgatusprojektide rahastamise võimalus. Ühe projekti maksimummäär on 500 eurot, kuid see on just selleks, et klassikollektiivid, õpilasesindused, õpilasfirmad jne saaksid algust teha oma tegevusega.

Rae vallas on kultuuriüritused ja tegevus väga hinnatud. Kultuurikeskuse juures tegutsevad mitmed täiskasvanute huviringid, sh laulukoorid Heliand ja Rae Kammerkoor, tantsutrupid Jüri Marid, Sukad ja Tagi, puhkpilliorkester jne. Tegevust jagub kõigile. Rae Kultuurikeskus on väga mitmekesine, külas käivad teatrid, korraldatakse tantsuõhtuid, Rae valla jaanipäev jne. Täpsemalt kursis olemiseks tasub jälgida Rae Kultuurikeskuse kodulehte ning Facebooki lehte.

2023. aastal said kõik raamatukogud viidud ühe asutuse alla – Rae Valla Raamatukogu. On hea meel, et lisaks raamatukogude ühtlustamisele, on suudetud kokku hoida tugevalt ka majanduskulude pealt, kuigi raamatukogud on teinud hüppelise tõusu: kõikide raamatukogude juures on olemas nüüd raamatukapid ning lisandus ka RIF süsteem, mis registreerib kõik raamatud korraga ära.

Sotsiaalne kaitse ja hoolekanne

Liikudes edasi kogu elukaare juurde, sünnist surmani – sotsiaalne kaitse. Arvestades asjaolu, et see katab ära kogu elanikkonna, siis antud eelarve on kõigest 3 416 044, kuigi võrreldes 2023. aastaga suurenevad kulud 9,1%. Alates 2024. aastast rahastatakse asendus- ja järelhooldusteenuseid, matusetoetust ja pikaajalise hoolduse korraldamise toetust riigi poolt tulubaasi ja tasandusfondi kaudu ning lõpeb nende toetuste rahastamine toetusfondi kaudu. Tulubaasi põhine rahastamine pakub võrreldes tänase süsteemiga kohalikele omavalitsustele suurema paindlikkuse.

Sotsiaalhoolekandeasutuste teenused, hooldekodu hoolduskulude toetusteks on planeeritud 480 000 eurot. Võrreldes 2023. aasta eelarvega suurenevad kulud 2,5%. 2023. aasta septembris oli üldhooldekodu teenusel 46 valla elanikku. Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhoolduse teenuse hoolduskulude tasumise piirmäär on 650 eurot ühe teenuse saaja kohta kalendrikuus.

Kindlasti väärib märkimist, et Rae Sotsiaalkeskuse kulud võrreldes 2023. aastaga suurenevad 149,3%. Selle on tinginud asjaolu, et vallas tegutseb kaks kogukonnapsühholoogi (Jüri Tervisekeskuses, täpsemalt Rae Sotsiaalkeskuse lehelt) ning samuti on jaanuarist tööl 25 tugiisikut puuetega laste abistamiseks. Varasemalt ostsime lepingupartnerilt tugiisikuteenust, kuid lepingu lõppedes pidasime õigeks tuua antud teenuse oma allasutuse alla, et oleks parem ülevaade ning kaetus. Tugiisikud on kõik tööl töölepinguga, mitte käsunduslepinguga nagu oli varasemalt. Rae Sotsiaalkeskuses on olemas mitmeid erinevaid teenuseid: koduteenus, isikliku abistaja teenus, sotsiaaltransport jne. Julgustame pöörduma ning küsima täpsemat infot.

Kõik teenused ja toetused, mis kuuluvad sotsiaalvaldkonna alla, on endisel kujul olemas. Samuti on piirmäärad toetustele samad, mis eelmisel aastal. Rae valla sotsiaalamet on olemas kõikide meie elanike jaoks, ükskõik milline on mure. Meil on ääretult hea meel, et elanikud on üha rohkem meieni tee leidnud, kasvõi nõu küsimiseks ja arutamiseks. Oleme teie jaoks olemas!


JÄTKAME INVESTEERINGUTEGA, ET OLLA KAASAS VALLA KIIRE ARENGUGA

HANNES OJANGU
ABIVALLAVANEM ARENDUSE JA HALDUSE ALAL

Eesti majandus on langenud majanduslanguse faasi, mille lõppu veel paista ei ole. Negatiivne majanduskasv, kõrged intressid ja inflatsioon avaldavad paraku mõju ka kõikide kohalike omavalitsustele eelarvetele, nii ka Rae valla omale. Vaatamata majanduskeskkonna kehvale tervisele, jätkame järjepidevalt Rae valla edasi arendamist. 2024. aasta investeeringute kogueelarveks on ca 17,2 miljonit eurot. Põhiline rõhk on sellel, et jõuaksime kaasa joosta valla kiire arenguga, ehk investeeringud haridusasutustesse, sotsiaaltaristusse ning teedevõrgustiku parendamisesse.

Ehitusest 2024. aastal

2024. aasta näeb ette Uuesalu lasteaia ehitust, mille ehitushanke juba aasta alguses välja kuulutasime. Samuti alustame Lagedi lasteaia juurdeehitusega, millega leevendame kohtade defitsiiti. Samuti viime läbi Raemõisa koolimaja projekteerimise, kuna selle piirkonna potentsiaalne kasvutendents eeldab eraldi koolimaja rajamist. Muuhulgas viime läbi terve hulga olemasolevate koolide ja lasteaedade remont-ja parendustöid.

Spordi- ja vabaaja suuremate objektidena tooksin välja Jüri staadioni täiemahulise rekonstrueerimise, mis looks ennekõike Rae valla kergejõustiku harrastajatele nõuetele vastavad tingimused nii treenimiseks kui ka võistlemiseks. Samuti liigume edasi Peetri pargi arendusega, mida Peetri kandi elanikud juba pikisilmi ootavad.

Teedeehituses on fookuses nii kergliiklusteede kui sõiduteede võrgustiku edasi arendamisega. Suureks murekohaks on Järveküla-Jüri tee ehk siis Vana-Tartu maantee Peetri kandi teelõik, kus liikluskoormus on muutunud väga suureks. Kuna nimetatud tee on riigi omandis, siis katsume koostöös Transpordiametiga leida lahendusi liiklusvoo paremaks muutmiseks. Siinhulgas ka Graniidi tee ringristmiku rajamine. Lagedil jätkame Jõe tänava rekonstrueerimisega. Veel on plaanis käesoleval aastal rajada Vana-Järveküla tee kergliiklustee puuduolev osa.

Olulisel kohal on ka energiatõhusus. Selle märksõna raames liigume edasi tänavavalgustuse uuendamisega, mille raames asendame vanad valgustid kaasaegsete led-tehnoloogial põhinevate valgustitega. Samuti ka investeeringud energiatõhususe suurendamiseks Peetri ja Vaida koolides.

Paralleelselt vallavalitsuse tegevustega, liigub riik hoogsalt edasi ka Rail Balticu trassi ehitusega, kus jõutakse reaalsesse ehitustegevusse, mille suurem koormus langeb 2024. aastal Soodevahe piirkonda.

Aga lisaks eelkirjeldatule on tegevusi veel, mis on plaanis ellu viia. Siinkohal palume elanikelt kannatlikkus, et iga selline tegevus ja ettevõtmine toob endaga kaasa ehitusaegset ebamugavust. Aga see on kõik selle nimel, et meie ühine elukeskkond paremaks muutuks.

Suund digitaliseerimisele

Rae Vallavalitsuse kui organisatsiooni vaates panustame protsesside efektiivsuse suurendamisesse läbi digitaliseerimise. Üks suurimaid projekte on küberturbestandardi E-ITS taotlemine ja juurutamine. See on oluline samm organisatsiooni küberturvalisuse tagamisel, nõudes tõsist pühendumist nii koolimeeskondade juhtkonnalt, kui ka Rae Vallavalitsuse juhtkonnalt. Avalike teenuste valdkonnas on uuendusi samuti oodata. Näiteks uueneb organisatsiooni koduleht, millele plaanime lisada tehisintellekti, mis pakub elanikele nõuandeid. Samuti on sellel aastal plaanis koduloo veebiplatvormi arendamine, mis võimaldab elanikel postitada vanu pilte ja tekste, säilitades seeläbi kohalikku pärandit. Lisaks toimuvad iseteeninduskeskkonna arendused, mis hõlmavad süsteemide liidestamist ja uute digitaalsete vormide loomist.


PÕHJAPIIRKONNA ÜLDPLANEERINGUST SAAB PIIRKONNA ARENGU SUUNAMISE ALUS JÄRGNEVAKS KÜMNENDIKS

IVARI RANNAMA
ABIVALLAVANEM PLANEERINGUTE, EHITUSE JA KESKKONNA ALAL

Pikk vaade

Käesoleval aastal on kavas kehtestada Rae valla põhjapiirkonna üldplaneering, kus me oleme  hetkel Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi heakskiitva otsuse ootel.  See on oluline ühiskondlik ja ruumiline kokkulepe, mis saab Rae valla enim muutuva piirkonna arengu suunamise aluseks järgnevaks kümnendiks. Lagedi piirkonna algatatud üldplaneeringu osas on käesoleval aastal kavas viia läbi mitmeid koostamiseks vajalikke alusuuringuid. Näiteks on käimas hankemenetlused seoses Lagedi kandi liikuvusuuringuga ja keskkonna strateegilise hindamise programmi koostamisega. Piirkondlike üldplaneeringute kehtestamisega muudame Rae valla üldplaneering osade kaupa kehtetuks ning selle käigus uuenevad enim muutuvates piirkondades meie planeerimisnormid ja ootused ruumilistele lahendustele ning kvaliteedile.

Aasta esimeses kvartalis saab vastuvõtmise küpseks „Rae valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2024-2035“ dokument, millega pannakse paika valdkonna arengu raamistik ning olulisemad investeeringu projektid järgnevaks kümnendiks.

Kesk-pikk vaade

Käesoleval aastal on vallal kavas mitmete oluliste avalikkusele suunatud detailplaneeringute koostamine. Algatamisel on Jüri aleviku keskuseala detailplaneering, millega soovime ümber kujundada Jüri aleviku keskuseala avalikku ruumi, muuta see inimsõbralikumaks ja rajada ühiskondliku funktsiooniga hoonestust. Koostamisel on detailplaneeringud puhke- ja keskusala rajamiseks Vaidasse ja Lagedile ning lasteaia rajamiseks Assakule. Kui eelmise aasta lõpul omandas Rae vald puudu olnud poole Lagedi rippsillast, tagamaks jalakäijate turvalist liikumist, siis parandamaks veelgi jalakäijate liikumisvõimalusi on Lagedi kooli taha juba projekteerimisel ka uus sild.

Lähivaade

Toetamaks hajaasustuse püsimist ja elukvaliteedi parandamist maapiirkondades on 1. veebruarist kuni 1. aprillini  taas avatud hajaasustuse toetusprogramm, kus saab taotleda vahendeid vee, kanalisatsiooni, juurdepääsuteed ja autonoomsete elektrisüsteemide loomisega seonduvate küsimuste lahendamiseks. Kevadel kavandame taas ohtlike jäätmete kogumisringi, kus inimesed saavad tasuta loovutada koju seisma jäänud värve, ravimeid ja muid ohtlikke jäätmeid. Samal perioodil on oodata ka haljastusjäätmete äraveo kampaaniat. Rae vallas on palju hoolsaid koduomanikke ning neid on meil jätkuvalt kavas tunnustada konkursi Kaunis kodu raames.

Eelmise aastaga on hoo sisse saanud mitmed liikuvuse teemad ning nendega kavatseme ka jätkata. Kevadel ja sügisel viime läbi koolide ja lasteaedade aktiivse koolitee kampaania, mille eesmärk on innustada lapsi ja lapsevanemaid liikuma rohkem jalgsi, jalgratta ja ühistranspordiga. Jätkame ka liiklusohutuse pilootprojektidega. Käesoleval aastal on fookuses Jüri Gümnaasiumi pilootprojekti järeltegevused ning ajutiste liikluslahenduse pilootprojekti läbiviimine Kindluse Kooli ümbruses, et tõsta tunnetuslikku ohutust ja luua paremad võimalused lastele jalgsi ja rattaga liikumiseks.

 

Pildil: 2024. aasta näeb ette Uuesalu lasteaia ehitust, mille ehitushange aasta algul välja kuulutati.