2017. aasta toob valda uusi teid, lasteaedasid ja Vaida kooli juurdeehituse

Ligi 17 000 elanikuga Rae valla 2017. aasta eelarve eesmärk on parandada läbi investeeringute elukeskkonda, hariduse andmise kvaliteeti ja jätkata mahukate investeeringute tegemist lasteaedade ehitusse.

Eelarve põhitegevuse tulude mahuks on planeeritud 27,3 miljonit eurot ning kulude maht on kavandatud  24 miljonile eurole. Kõige mahukam osa kuludest on suunatud taas investeeringuteks haridusvaldkonda.

 „Kuna valla elanike arv kasvab jätkuvalt kiires tempos, siis paratamatult on ka järgmiste aastate eelarvetes suur osakaal lasteaia- ja koolikohtade loomisel. Ehitame lasteaia Lagedi piirkonda ja alustame lasteaia ehitamisega Järvekülla, samuti kavandame uute koolikohtade rajamist, “ kommenteeris volikogu esimees Agu Laius, kelle sõnul on väga oluline see, et vald areneb stabiilselt. „Vald on tänaseks teinud tasa senise mahajäämuse lasteaiakohtade puudumisel ning jõudnud kavakindla arengu ajajärku.“

Uued lasteaiad toovad valda 2018. aastaks juurde 220 lasteaiakohta. Lagedi piirkond saab uue aasta lõpuks juurde 40 kohta arvestusega, et uus lasteaed ehitatakse 120 - kohaliseks ning Lagedil töötab juba põhikooliga ühes hoones 80-kohaline lasteaed, mille ruumid saavad tulevikus olema kooli kasutuses. Turu tee äärde kavandatav Järveküla lasteaed lisab aga 2018.aastal Peetri- Järveküla piirkonda 180 uut kohta. 

Valla lõunapiirkonnas jätkatakse aga Vaida põhikooli II etapi ehitustöödega. Kokku on arvestatud  haridusvaldkonna investeeringuteks 5,1 miljoni eurot, mille katteks tuleb võtta ka laenu.

„Laenu plaanime kasutada kuni 6,5 miljoni euro ulatuses,“ kõneles vallavanem Mart Võrklaev, kes lisas, et haridusvaldkonna investeeringute kõrval on teine suur peatükk teede infrastruktuuri arendamine, mille tarbeks on kavandatud 3,4 miljonit eurot.

Teed, platsid ja tänavavalgustus

„Suurematest tee-ehitustöödest seisab ees Jüri alevikus Ehituse-Rebase- Kasemäe 3. etapp, mis on ühtlasi ka etappidest viimane ja piirkond saab kenasti korda. Peetri alevikus teeme korda  Mõigu tee ligi 400 meetrise lõigu, mis asub Küti-Peetri tee vahel ja mille seisukord on väga halb ning seetõttu äärmiselt ebaturvaline. Vald ehitab välja nii sõidu - kui valgustusega kergliiklustee,“ lubas Võrklaev.

Samuti seisab ees koostöös Maanteeametiga ja abiraha saamisel Rae küla ja Assaku vahele kergliiklustee projekteerimine ja rajamine ning plaan on valmis ehitada projekteerimisel olev Aaviku – Patika kergliiklustee. Suurematest valgustustöödest on plaanis Vaidas välja vahetada amortiseerunud tänavavalgustus kaasaegse LED valgustuse vastu, milleks kulub 2017. aastasse planeeritud 1. etapis 465 000 eurot. 

Vallavanemal on hea meel, et uue aasta tööde hulgas seisab populaarseks saanud  Jüri terviseraja valgustuse pikendamine, lisaks arendatakse Pirita – Ülemiste kanali terviserada. 

Läbi viiakse arhitektuurivõistluse konkurss

Olulise peatükina näeb uue aasta eelarve Võrklaeva sõnul ette kaasaegse Jüri Tervisekeskuse ehitamise ettevalmistamise töid summas 86 186  eurot. Koos tervisekeskuse ehituse ettevalmistustöödega viiakse 2017. aasta alguses läbi Jüri keskväljaku arhitektuurivõistluse konkurss, mille kaudu soovitakse jõuda nägusa ja funktsionaalse  avaliku ruumi kujunemiseni.  Oluline on leida sobiv lahendus Jüri keskväljakule, mille üheks hooneks saab olema tervisekeskus ja tulevikus rajatav keskusehoone, kus hakkaksid asuma ka vallavalitsuse ruumid.

Palgalisa raamatukogutöötajatele, õpetajatele ning spordi - ja huvitegevuse kulu hüvitis suurem

2017.aastal tõusevad raamatukogutöötajate palgad keskeltläbi 12,5% ning üldhariduskoolide riikliku õppekava tunde andvatele õpetajatele on tagatud töötasu alammääraks 1 040 eurot. Vallavanem lisab, et nimetatud palgamäär saab teoks juhul, kui riik kehtestab 1000 euro suuruse alammäära. „Põhimõte on see, et vald lisab riiklikule alammäärale 40 eurot juurde, et omalt poolt aidata kaasa õpetajate palga kasvule.“

Huvialakooli õpetajate palk tõuseb uuel aastal samuti ning kehtestatud määraks on 958 eurot. Lasteaiaõpetajate töötasu jääb uuel aastal vahemikku 958 – 1020 eurot ning seda sõltuvalt, kas õpetaja töötab ühe õpetaja või kahe õpetaja süsteemis.  Ülejäänud Rae vallavalitsuse töötajate ja allasutuste personali palgad kasvavad keskmiselt 5%.

2017. aastal säilivad elanikele kõik senised toetused ja kuluhüvitised, kuid spordi - ja huvitegevuse kulude hüvitis aasta kohta kasvab 128-lt eurolt 150-le eurole.

„See on väga oluline, et noored saaksid tegeleda nii spordi kui huvialadega,“ kommenteerib vallavanem Mart Võrklaev hüvitise määra tõusu.

„Kokkuvõttes on valla eelarve lähtunud pikaajalistest arenguvajadustest ja nende elluviimise võimalustest, mis on ette nähtud valla arengukavaga ja pikemaajalise eelarvestrateegiaga,“ kommenteeris volikogu esimees Agu Laius. „Nii ongi õige, sest kellegi hetkeideest sündinud ühekordsed emotsionaalsed rahasüstid pälviksid küll tähelepanu, kuid on pigem poliitilised aktsioonid kui valla tasakaaluka arengu investeeringud.“

RS

Foto RTG Projektibüroo

Eskiisjoonisel on kujutatud Vaida põhikool peale kooli hoone laienduse 2. etappi