Uus põhjapiirkonna üldplaneering loob rohelisema ja kompaktsema elukeskkonna ning annab paremad liikumisvõimalused

Kuigi juba tänane üldplaneering näeb valla põhjaosas ette mõningase linnalise arengu võimaluse, siis arengu elluviimisel märkasime, et elukeskkonna loomine vajab palju täpsemat ja paremat suunamist. Olime saanud kogemuse, et täna kehtiv lahendus ei taga piirkonnas piisavalt kohti lasteaedades ja koolides. Puuduvad pargi- ja rohealad, mis muudaks elukeskkonna mõnusamaks ning neid ühendavad liikumisvõimalused on puudulikud. Lisaks on ummikud Tallinna suunal juba igapäevased.

Kõik see eeldas paremat lahendust ja 20. aprillil võttis Rae valla volikogu vastu uue põhjapiirkonna üldplaneeringu, mis suunab elukeskkonda oluliselt kompaktsemaks. Planeeritud on neli suuremat keskusala – Peetri, Järveküla, Assaku ja Rae –, kuhu on mõeldud vajalikud kohad lasteaedadele ja koolidele. Samuti on planeeritud parke ja puhkealasid ning sadeveekraavide ümber oleme planeerinud rohelised liikumisrajad. Maitsekalt kujundatud kraavid koos rohelisema ümbrusega annavad võimaluse luua sellised sini-rohekoridorid, mis pigem kaunistavad keskkonda ja annavad meeldiva liikumisvõimaluse. Lisaks annab selliste keskusalade planeerimine hea võimaluse vajalike teenuste ja kaupluste arenguks, tarbijaid selleks on piisavalt. Sarnast arengut on näha juba Peetri südames.

Kogu elukeskkonna kompaktsemaks koondamine annab suurema võimaluse säilitada piirkonnas rohkem põllu- ja metsaala, mis jääb praegusest taristust kaugemale. Sellega suudame säilitada looduslikku keskkonda. Viisime läbi ka väärtuslike põllumaade uuringu, vajalikud põllumaad on ette nähtud säilitada. Lisaks on suuremate trasside ja tööstuste ümber planeeritud kaitsehaljastusmaa, kus suuremad lageraied oleme keelanud. Nendes piirkondades saab metsamajandamine toimuda harvendusraie kaudu ja nii tagame olukorra, kus kaitse eesmärgil rajatud kõrghaljastust ei võetaks korraga lagedaks.

Keskusalad on omavahel ühendatud trammiliiniga, mis saab alguse Jürist ja jõuab lennujaama juurde,  kus ühendub linna võrguga. Trammipeatused on planeeritud keskusalade suuremate arengualade juurde. Peatustest edasi on kujundatud terviklik kergliiklusteede võrgustik, mis annab vajalikud liikumisvõimalused kaugemalt trammini jõudmiseks.

Lisaks trammile ja Tartu maantee kaudu Tallinnasse pääsemisele annab planeering võimaluse rajada uued kiired ühendused linnaga ka Viljandi maantee suunas ja lennujaama alt läbi Peterburi maantee suunale. Uus transpordisõlm on planeeritud Tartu maantee äärde Assakule, Rail Baltica ja trammi ühisterminali kõrvale, kuhu rajatakse ka sõida-pargi võimalused. Planeeritavad liikumisvõimalused peaksid suure tõenäosusega ummikuid vähendama ja kõiki vajalikke liikumisvõimalusi suurendama.

Uus lahendus on arvestanud ka rohepöördega ja oleme planeerinud võimalikud alad taastuvenergia tootmiseks.

Kokkuvõtvalt annab planeeringulahendus võimaluse muuta valla arengut veel säästvamaks ja pakkuda oma elanikele parimat elukeskkonda.

Planeeringu täpsema terviklahendusega on võimalik tutvuda valla kodulehel ja avalikustamise tuleb see juunikuus.

Peale avalikustamist saavad Rae elanikud vallale esitada oma mõtteid ja arvamusi juba koostatud lahenduste kohta, kõik arvamused on oodatud.

 

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu avalikustamine 05.06.2021–05.07.2021

Rae Vallavolikogu 20.04.2021 otsuse nr 151 „Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine“ alusel korraldab Rae Vallavalitsus üldplaneeringu avalikustamise. Materjalidega on võimalik tutvuda Peetri raamatukogus (Pargi tee 6, Peetri alevik) ja Rae Vallavalitsuse (Aruküla tee 9, Jüri alevik) ruumides ning digitaalselt veebilehel https://www.rae.ee/pohjapiirkond.

Arvamused üldplaneeringule esitada hiljemalt 05.07.2021.

Ettepanekud saata kirjalikult info@rae.ee või Aruküla tee 9, Jüri alevik.