Rail Baltica Rae viadukti ja Vaskjala-Ülemiste kanali raudteesilla ehitus

Objekti üldandmed:

Riigiteel nr 11113 Assaku-Jüri asuva Rae viadukti ja üle Vaskjala-Ülemiste kanali Vaskjala silla ehitus
Ehituse töövõtuleping nr. 2023-K117 sõlmitud 6.12.2023
Tellija: Rail Baltic Estonia OÜ
Finantseerija: Rail Baltic Estonia OÜ
Ehitaja: TREF Nord AS
Ehitustööde tähtaeg: detsember 2024

Projekti eesmärk on lahendada Rail Baltica raudteeliini ristumine Ülemiste järve ja Vaskjala veehoidlat ühendava Vaskjala-Ülemiste kanaliga ning riigiteega nr 11113 Assaku-Jüri. Selleks rajatakse Rae viadukt ja Vaskjala raudteesild. Viadukt ületab Rail Baltica raudteetrassi ning ühendab Assaku asulat Jüri alevikuga. Selle pikkus on 81 meetrit ja laius 15 meetrit. Vaskjala-Ülemiste kanalit ületatavad raudteesilda hakkavad kasutama Euroopa rööpmelaiusega rongid. Silla kogulaius saab olema 35 meetrit ja pikkus 53 meetrit ning tegemist on esimese raudteesillaga, mis rajatakse Rail Baltica ehituse käigus.

Töödega on kavas alustada 2024. aasta veebruaris. Ehitustööde plaanipärasel kulgemisel on objekt valmis ja liiklusele avatud käesoleva aasta lõpuks. Tööde teostamise lõpptähtaeg on detsember 2024.
 
Esmalt alustatakse töömaa-ala raadamisega ning juurdepääsuteede ja laoplatside rajamisega. Seejärel algab Rae maanteeviadukti ja muldkeha ehitus ning paralleelselt käivad ettevalmistööd Vaskjala raudteesilla ja    Vaskjala-Ülemiste kanali põhjakindlustuse ehituseks. Tööde käigus teostatakse Vaskjala-Ülemiste kanali ajutist ümbersuunamist. Ehituse lõppfaasis ehitatakse välja tehnosüsteemid ja objekti kokkuviimine, et ühendada vastvalminud Rae viadukt riigiteega nr 11113.

Kogu ehitusperioodi jooksul on jalakäijatele tagatud ohutu läbipääs ning kohalike elanike juurdepääs kinnistutele. Värskeima liiklusalase info leiab rakendusest www.tarktee.ee . Valdava enamuse ehitusperioodi ajast on tagatud 1+1 liiklus. Lühiajaliselt kasutatakse ka fooriga liiklusskeeme objekti ühendamiseks riigiteega.