Rae valla eelarvestrateegia aastateks 2024–2027

Oktoobrikuu volikogu istungil kehtestas Rae Vallavolikogu uue valla eelarvestrateegia aastateks 2024–2027.

Rae valla eelarvestrateegia 2024–2027 on dokument, mis näitab, kuidas vald kavatseb oma arengueesmärke rahastada järgmise nelja aasta jooksul. See põhineb valla arengukaval, mis on koostatud koostöös elanike, ettevõtjate ja teiste huvigruppidega. Eelarvestrateegia koostamisel on arvestatud majanduskeskkonna analüüsi ja prognoosiga, mis põhineb Rahandusministeeriumi suvisel majandusprognoosil. Eelarvestrateegia näitab valla sissetulekute ja väljaminekute prognoosi neljaks aastaks ning annab ülevaate valla finantsolukorrast.

Jätkuvalt on eelarvestrateegia fookus haridusel, 2024. ja 2025. aasta investeeringute loetellu kuuluvad kolme lasteaia ehitused ja laiendused – Uuesalu külas, Lagedi ja Assaku alevikes. Investeeringu maksumuseks on eelarvestrateegias kavandatud umbes 8 miljonit eurot. Lasteaiakohti lisandub juurde 450, mis leevendab oluliselt nende järjekorda.

Jätkub Rae küla uue põhikooli Raemõisa Kooli projekteerimine 650 õpilasele. Kooli ehitusega tagame 2025/2026. aastal piirkonnas koolikohtade olemasolu.

Eelarvestrateegias saab suure tähelepanu ka spordi ja vabaaja sisustamise võimaluste loomine. Järgmise aasta kavas on Jüri staadioni ja Peetri aleviku pargi II etapi ehitus. Vaida ja Lagedi alevikes kavandatakse puhke- ja keskusalade rajamist. Spordi ja vabaaja sisustamisele on kavas aastatel 2025 ja 2026 investeerida umbes 6,5 miljonit eurot.

Järgmised suuremad investeeringud saavad olema Ülemiste järve liikumisradade rajamine ja Lagedi spordikeskuse ehitus.

12 miljonit eurot on Rae Vallavolikogu kavandanud teede ja tänavavalgustuse ehituseks ja rekonstrueerimiseks.

Kokku on 2024.–2027. aastal kavas investeerida Rae vallal põhivara soetamiseks üle 80 miljoni euro.

Rae valla varade osas arvestab vastuvõetud eelarvestrateegia kavaga minna üle kinnistute müügilt  hoonestusõiguse müügile.  Hoonestusõiguse müügi eesmärgiks on vallale tagada pikaajaline stabiilne rahavoog investeeringute elluviimiseks. Hoonestusõiguse puhul kinnistu omandiõigus jääb Rae vallale alles ja seega meie jõukus ei kahane, vaid kasvab ajas.

Eelarvestrateegia on leitav valla kodulehelt: www.rae.ee/eelarve.