Kiire internetiühendus jõuab kõigini lähima kolme aasta jooksul

Harjumaal algas valdade ja linnade ülene koostöö, et elanikud ja ettevõtted saaksid endale koju ja kontorisse tänapäevase lairibaühenduse. Kõikidele soovijatele ehitatakse DigiMaa koordineerimisel majja valguskaabel, mis võimaldab kiiret ja kvaliteetset internetiühendust, televisiooni- ja telefoniteenuseid ning mitmeid teisi ajakohaseid teenuseid.

Veebilehel www.digimaa.ee leiab infot nii DigiMaa kui ka tänapäevaste andmesideühenduste kohta. Sellel lehel saab iga harjumaalane märkida, millisele aadressile ta tulevikukindlat ühendust saada soovib.

Aprilli alguses asutatud ettevõtmise nimi on DigiMaa. DigiMaal osalevad kõik Harjumaa omavalitsused ning koostööd juhendab Harjumaa Omavalitsuste Liit. Ühine ettevõtmine algatati, kuna suuremale osale Harjumaa elanikest ja ettevõtetest ei ole moodne internetiühendus seni kättesaadav. Sideettevõtjad kas ei võimalda liitumist või küsivad selle eest tuhandeid eurosid. Harjumaa valdade ja linnade juhid on ühisel seisukohal, et tänapäevane valguskaablil põhinev lairibaühendus peab olema kõigile taskukohase hinnaga kättesaadav. Riik on lairiba baasvõrgu rajamist aastaid toetanud ning nüüd on valmis toetama ka majade võrku ühendamist.

DigiMaa lairibaühenduse pikaajalist mõju kohaliku elu arengule saab mõõta kõigis valdkondades: paraneb ettevõtluskeskkond ja konkurentsivõime, väheneb digilõhe ja ääremaastumine – inimesed saavad teha kaugtööd kodukontoris, kasvab efektiivsus ja väheneb ökojalajälg ärajäänud autosõitude näol, inimestel on parem juurdepääs e-riigi teenustele, avanevad uued õppimis- ja arenguvõimalused, paranevad infolevi ja suhtlemisvõimalused, suureneb kogukonna sidusus ja heaolu, kasvavad kodukoha turvalisus ja elukeskkonna mugavus, tekivad uued meelelahutuse võimalused ja palju muud.

Praeguses, DigiMaa projekti esimeses faasis selgitatakse, mis on lairibaühendus ning millised on valguskaabli eelised näiteks õhu kaudu või telefoniliini pidi tuleva internetiga. Samuti selgitatakse elanikele, mida nad ise teha saavad, kui soovivad DigiMaa võrguga liituda.

RS

KOMMENTAAR

vallavanem Mart Võrklaev

DigiMaa lairibaühenduse projektis osalemise eesmärk on tagada meie elanikele ja asutustele valla igas piirkonnas kiire ja mugav internet nii õppimiseks, töötamiseks kui ka meelelahutuseks.

Meil on palju kodusid, kus puudub igasugune kaabliühendus. Vald on huvitatud, et seal, kus sideoperaatorid ei näe piisavalt kasumlikkust ehitamaks välja kaabelvõrk, saaks vaatamata sellele lairibainternet olema. Kes kõhkleb, kas seda on vaja, peaks arvestama, et järjest suurenev 4G koormus lõputult kasvada ei saa, ilma et toimimises ei oleks puudujääke. Tulevikuks tuleb kindlasti otsida alternatiive ja valguskaabli kaudu majja tulev internet on turvaline ja kiire valik.

DigiMaa projekti annab vald oma panuse ka seeläbi, et oleme projektiga HOLi kaudu liitunud, jagame infot, nõustame elanikke ja võimalusel otsime kõige optimaalsemaid lahendusi võrgu ehituseks, kasutades ära ka olemasolevat valla infrastruktuuri. Valguskaablivõrk on nn operaatorivaba – igaüks saab valida endale sobiva teenusepakkuja. Tulevikus võivad võrguteenust kasutada erinevad võrguarendajad ja sideoperaatorid.

Kindlasti on äärmiselt oluline, et DigiMaa projekti info jõuaks kõigi vallaelanikeni. Seisame selle eest, et info leviks ja loodame, et elanikud ka ise saavad oma naabritele ja tuttavatele infot edasi jagada.

 

Kiire interneti soovist anna teada www.digimaa.ee

Aadressil www.digimaa.ee/kysitlus leiab küsitluse, mille kaudu saab anda teada lairibaühenduse soovist.

DigiMaa projekti käigus ehitatakse 2–3 aasta jooksul välja tulevikukindel valguskaablivõrk sinna, kuhu sideettevõtjad seda ei ole rajanud ega plaani rajada. Rajatav lairibavõrk kuulub omavalitsustele.

Tulevasse valguskaablivõrku kuuluda soovijatel palutakse teada anda aadress, kuhu valguskaablit soovitakse, ja anda teada e-posti aadressist, kuhu saadetakse projekti raames otseteavitusi.

RS