LEADER-toetused jagatud, Rae vallast sai rahastuse viis projekti

Mai keskel kinnitas Põhja-Harju Koostöökogu (PHKK) üldkoosolek 2023–2027 perioodi 1. taotlusvooru rahastuse saanud projektid. Vooru eelarve oli kolme meetme peale kokku 692 804 eurot. Voor oli avatud perioodil 18.03–01.04. 2024. Taotluste esitamiseks olid avatud kõik kolm meedet: ettevõtluse, kogukondlik ja ühisprojektide meede.  

Meetmete peale kokku esitati 27 projekti, millest hindamisele läks 23 ning toetuse otsuse sai 20 projekti: Rae vallast 5, Viimsi vallast 9 ja Jõelähtme vallast 6 projekti. 

Mikroettevõtluse arendamine 

Ettevõtlusmeetme fookuses on eelkõige kohalikku kogukonda teenindava mikroettevõtluse arendamine (nt kohalik väiketootmine kui ka teenused, mis vähendavad elanike vajadust liikuda vastavaid teenuseid linna tarbima). Enim taotlusi laekus Viimsi vallast – 6 projekti, Rae vallast esitati 2 ning Jõelähtme vallast 1 projekt. Kõik projektid ületasid hindamisele seatud lävendi 2,5 punkti ning said PHKK-lt ka toetuse määramise otsuse.  

Toetust küsiti eripalgelistele investeeringutele, nt matkateenuseid pakkuvale mikroettevõttele matkavarustuse täiendamiseks, eralasteaiale kvaliteetsema aiahariduse andmiseks vajalike vahendite soetamiseks, kohaliku külaturu paviljoni ehitamiseks jne. Rae valla projektidest võiks välja tuua Jüri Jahimeeste Seltsi, mis taotles toetust Seli külas asuva jahimaja siseviimistluse lõpetamiseks. Tegemist on jätkuprojektiga, sest 2019. aastal sai selts toetust maja ehitamiseks.  

Kogukondade võimestamine 

Hea elukeskkond on PHKK piirkonna suurim väärtus, mis on väljendunud elanike arvu kahekordistumises viimase 15–20 aastaga. Samas on see kaasa toonud ka suurenenud nõudluse ja ootused piirkonnale, seda nt avalike vaba aja veetmise võimaluste osas.  

Kogukonna meede võimaldab kolmanda sektori ühingutel teha investeeringuid, mis on abiks elukeskkonna arendamisel, kitsaskohtade lahendamisel ja kogukonna ühtsustunde suurendamisel. 

Enim taotlusi laekus siin Jõelähtme vallast (5), Rae ja Viimsi vallast esitati 2 projekti. Üks esitatud projekt jäi hindamisel alla lävendi, täies mahus said toetuse paremusjärjestuse esimesed 7 projekti ning viimane projekt sai osalise toetuse. 

Toetust küsiti vabatahtlike päästekomandode olmetingimuste parendamiseks ning varustuse soetamiseks, kiriku restaureerimiseks, huvikeskuse valgustehnika kaasajastamiseks jne. Rae valla toetust saanud projektidest tahaks kindlasti välja tuua BMX Tallinn MTÜ projekti „Avaliku kasutusega BMX rattakrossi rada Uuesalus“, mis on selle meetme eesmärgi kõige ehedam näide – rikastab oluliselt kohapealseid vaba aja veetmise võimalusi. 

Kogukondade ühendamine 

Ettevõtluse ja elukeskkonna investeeringute kõrval on PHKK piirkonna arengu jaoks äärmiselt oluline ka selle kogukondade ühendamine ja võimestamine. Siinne eripära ja oluline tugevus on suur noorte arv ja osakaal. Nende aktiveerimine ja kaasamine kogukonnategevustesse on potentsiaal tulevikuks.  

Kolmandast meetmest said pingerea alusel toetust 3 ühisprojekti (igast vallast üks), mis kõik on suunatud just noortele – laagrid ja õppeprogrammid ning samuti eakate ja noorte ühistegevused.  

PHKK juhatuse esimees Meelis Kasemaa tunneb head meelt, et toetuse saanud projektid on kõik niivõrd eripalgelised ning piirkonnale suurt väärtust loovad. „Seekordses voorus olid taotlejatest pea pooled esmakordsed taotlejad, mis näitab, et info LEADER-toetustest jõuab järjest rohkem sihtrühmani ning on toetusmeetmena maapiirkondade elu edendamisel äärmiselt vajalik ning oodatud,“ kinnitab Kasemaa.  

Ülevaade meetmetest ning kõigist toetuse saanud projektidest Põhja-Harju Koostöökogu koduleheküljel: leaderph.eu/uudised/. 

Foto: BMX Tallinn MTÜ projekti tulemusena valmib Uuesallu avaliku kasutusega BMX rattakrossi välirada, millel on rahvusvaheliselt tunnustatud stardivärav ning asfalteeritud kurvid. Foto: Margit Pärtel