Rae valla tervise- ja heaoluprofiil

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisedenduse eriala kolmanda kursuse üliõpilased töötasid õppeaine „Strateegiad ja meetodid” raames Rae valla spetsialistidega valla uue tervise- ja heaoluprofiili (THP) valmimise nimel. Rae vald on siinkohal eeskujuks, olles Harjumaal esimene omavalitsus, kus tervisedenduse üliõpilased on sellises formaadis valla ametnikega ühe laua taga koostööd teinud ning olulise dokumendi jaoks sisendeid leidnud.

Tervisedendus on rahvatervishoiu osa, mis tegeleb riskitegurite ja riskikäitumise vähendamisega, viies läbi sekkumisi nende toime ohjamiseks või vältimiseks. Ühtlasi tegeletakse selle haru raames kaitsetegurite suurendamisega inimeste võimestamiseks, et võimaldada elanikel suurem kontroll oma tervise üle, läbi mille tehtaks terviseteadlikumaid otsuseid ja tugevdatakse oma tervise heaolu. Tervisedenduse meetmeteks on: vigastuste ennetamine ja vähendamine; uimastite ja sõltuvust tekitavate ainete tarvitamise ennetamine ja vähendamine; tasakaalustatud toitumise ja kehalise aktiivsuse edendamine; vaimse tervise edendamine, seksuaaltervise edendamine.

Tervise- ja heaoluprofiili puhul on tegemist paikkonna olulise strateegilise dokumendiga, mille kasutamine aitab kaasa selle piirkonna inimeste tervise paremaks muutmisel. THP aitab välja selgitada Rae valla elanike tervist mõjutavaid tegureid ning on lisadokumendiks valla arengukavale. Lisaks on profiili koostamine suurepärane võimalus tugevdada koostööd eri valdkondade esindajatega, et kaardistada vallas nii tugevused kui ka parendamist ja muudatusi vajavad kohad, et arengukavas need punktid fookusesse võtta ning suunata vajalik ressurss just täpselt sinna, kus seda kõige enam vaja on. Ühtlasi on THP hea dokument vallaelanikele, andes adekvaatse pildi kodukoha hetkeseisust erinevate indikaatorite vaates. Samuti annavad THP-d võimaluse võrrelda erinevaid kogukondasid, mis omakorda aitab hinnata, kus kogukond oma näitajatega teiste kogukondade kõrval asetseb – mis on sarnasused ja erisused ning millest need tingitud on. THP-d on avalikult kättesaadavad dokumendid ning julgustame kõiki vallaelanikke nendega lähemalt. Profiilidest saadav teave on väärt teadmine kõigi jaoks ning avab sageli kohalikku elu uue nurga alt.

Profiili koostamise protsess algas valla ametnikest ja üliõpilastest koosnevate tiimide moodustamisega. Moodustati viis tiimi, kes tegelesid erinevate profiilis kajastuvate valdkondadega: demograafiline olukord ja rahvastiku tervis, tervist toetav ja turvaline elukeskkond ning osalusvõimalused, universaalsete teenuste kättesaadavus ja kvaliteet, haavatavate (riski)sihtrühmadega tegelemine ning kohaliku omavalitsuse toimimine ja ressursid. Meeskonnaliikmete vahel jaotusid alateemad ja vastavalt nendele ka ülesanded ning asuti iseseisvalt tööle. Vahekohtumised toimusid Lilleoru Põhikoolis, kus tiimideüleselt jagati nii väljakutseid kui ka rõõme.

Tudengite jaoks oli see koostöö Rae vallaga hea võimalus piltlikult öeldes käsi valgeks saada ja koolis õpitut päriselus rakendada. Loodetavasti sünnib sellest sisukas ning Rae valla elanike vajadustele vastav dokument. Tervise- ja heaoluprofiili koostamise teises etapis keskendub vallavalitsus juba tegevuskava loomisele, mille tulemusena pannakse paika konkreetsed tegevused, mis aitavad fookuses olevaid väljakutseid lahendada. Valla poolelt on kogu protsessi juhiks spordi- ja rahvatervise spetsialist Karin Kamdron.

Teksti koostasid: Keit Jaanimägi, Evelin Kruusalu, Angelika Kurm, Marily Maripuu, Kristi Mõistus, Aljona Nesterovich, Pille Parra, Doris Sabre, Trevor Tammur, Linda Vaher-Kõrge.

Pildil: 04.10.2023 toimus Lilleoru Põhikoolis esimene kohtumine, kus Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisedenduse kolmanda kursuse üliõpilased ja Rae valla ametnikud moodustasid tiimid.