Rae Sotsiaalkeskus: Pakume teenuseid, et suurendada vallaelanike heaolu

Rae Sotsiaalkeskuse tegevuse eesmärgiks on pakkuda valla elanikele iseseisvat toimetulekuvõimet suurendavaid või säilitavaid sotsiaalteenuseid. Erinevaid teenuseid, mida me ise osutame või vahendame, on kokku 18.

Oma kodus elavatele eakatele ja/või erivajadustega inimestele osutame igapäevase toimetuleku toetamiseks koduteenust ja isikliku abistaja teenust. Samal eesmärgil pakume ka tugiisikuteenust nii lastele kui ka last kasvatavatele vanematele. Puudega või liikumistakistusega inimestele osutame tervise või asjaajamisega seotud sõitudeks sotsiaaltranspordi teenust. Kõikide eelpoolnimetatud teenustele saamiseks palume saata oma sooviavaldus valla sotsiaalametametisse, kus toimub teenusevajaduse hindamine ja teenusele suunamine.

Ilma vallavalitsuse suunamiseta ootame vanemaealisi või erivajadustega inimesi osalema päevakeskuse tegevustes. Kõik huvilised on oodatud argipäeviti kell 10-15. Päevakeskuses pakutavates tegevustes lähtume võimalikult palju iga kliendi soovidest ja vajadustest ning teiselt poolt päevakeskuse võimalustest. Ühistegevustest pakume võimalust mängida bingot, laua- ja mõttemänge, osaleda vestlusringides, mängida koroonat või pentanki. Rohkem infot päevakeskuses toimuva kohta annab tegevusjuhendaja Rutt Voldek, tel 5594 5597.

Täisealisi psüühilise erivajadusega inimesi ootame igapäevaelu toetamise teenusele. Juhul kui Teie või Teie lähedane käib hetkel samal teenusel mõne teise teenuseosutaja juures ja soovite hakata igapäevaelu toetamise teenust kasutama Rae Sotsiaalkeskuses, siis teenuse osutaja vahetamiseks palume pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse oma juhtumikorraldaja poole.

Eelmise aasta lõpus alustasid sotsiaalkeskuses tööd kogukonna psühholoogid Olga Luptova ja Ingrid Pakkas. Kogukonna psühholoogi poole on oodatud pöörduma kõik Rae valla elanikud. Nõustamine toimub nii virtuaalselt kui kohapeal Jüri Tervisekeskuses. Registreerimine Rae Stsiaalkeskuse kodulehelt või tel 5823 3930. 

Sotsiaalkeskus korraldab vanemaealiste huviringe ja klubilist tegevust nii sotsiaalkeskuse kui ka kultuurikeskuse ruumides. Memme- ja taadi klubi, tervisevõimlemise, näiteringi, käsitööringi jt ringide kohta annab infot Virve Sepp, tel 5880 3504.

Valla elanikel, kellel ei ole kodus enda ja/või pesu pesemiseks sobivaid tingimusi, on võimalik tulla sotsiaalkeskusesse duši alla ja kasutada pesu pesemiseks meie pesumasinat ja -kuivatit. Teenus on tasuline. Oma tulekust palume ette teatada Liivi Puumetsale, tel 5551 7310.

Lisaks pakuvad sotsiaalkeskuse ruumides teenuseid veel teised teenuseosutajad. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajaks on OÜ Lahe Tervis. Teenus on mõeldud nii lastele kui ka täiskasvanutele. Teenuse kaudu õpivad inimene ja tema pere, kuidas terviseseisundist tingitud erivajadusega igapäevaselt hakkama saada. Nende tegevuse ja teenusele saamise kohta saab rohkem infot info@lahetervis.ee või Sotsiaalkindlustusametist.

Tööalase rehabilitatsiooni osutajaks on OÜ Aegamööda. Teenuse eesmärk on valmistada tervisest tuleneva takistusega inimene ette tööeluks ning toetada tema tööle asumist või töötamise jätkamist. Teenus on mõeldud täiskasvanutele. Teenuse kohta saab rohkem infot aegamooda@gmail.com  ja Töötukassast.

Saviteraapiasse on oodatud inimesed, kellel on vajadus oma tundeid kehaliselt välja reageerida. „Töö saviväljal“ metoodika sobib hästi nii lastele kui ka täiskasvanutele, kellel esineb hüperaktiivsust ja keskendumisraskuseid, psühhosomaatilisi sümptomeid, trauma kogemust (nt õnnetused, lahkuminek, vägivaldne suhe), ülitundlikkust, hirme, ärevust, kooliprobleeme, raskusi suhtlemisel, jmt. Saviteraapia kohta saab rohkem infot MTÜst Savisioon hannelipaloson@gmail.com.

Loovteraapia teenust osutavad sotsiaalkeskuse ruumides OÜ Loovtera terapeut Anu Käsk, info ja registreerimine kaskanu9@gmail.com  ja Kompass IT terapeut Tatjana Mändla, info ja registreerimine tatjana.mandla@gmail.com.

Individuaal-, paari- ja pereteraapia teenust osutab sotsiaalkeskuse ruumides OÜ Thera superviseeritav pereterapeut Reelika Kravets. Info ja registreerimine reelika@thera.ee.

Rae Sotsiaalkeskuses pakutavate teenuste ja tegevuste kohta saab lisainfot meie kodulehelt www.raesotsiaalkeskus.ee või tel 5551 7310. Meie tegevused on nähtavad ka FB-s Rae Sotsiaalkeskuse nime alt. Kohtumiseni!