Järelevalveameti juhiks sai Leho Kuusk

Alates 2024. aastast pöörab Rae vald järelevalveküsimustele senisest veelgi suuremat tähelepanu. Selle tarvis loodi eraldi struktuuriüksusena järelevalveamet. Aprillis asus ametit juhtima Leho Kuusk. Rae Sõnumid tegi uue juhiga juttu.

Jaanuaris alustas tegevust valla järelevalveamet, milliseid peamisi eesmärke ja ülesandeid hakkab uus amet täitma?

Järelevalveameti loomisega toodi ühte struktuuriüksusesse kokku ehitus-, keskkonna-, korrakaitse-, parkimise- ja muud järelevalved, eesmärgiga muuta järelevalve vallas ühtlasemaks, stabiilsemaks ja selgemaks.

Riiklik järelevalve, mida kohalik omavalitsus peab täitma, on sätestatud enam kui 30 õigusaktis. Ameti ülesandeks on riikliku järelevalve- ja väärteomenetluse läbiviimine. Sisuliselt ei ole järelevalve muud kui seaduslikkuse tagamine ja elanike õiguste kaitsmise kontroll.

Hetkel töötab uus amet end sisse ja isikud, kes ei täida Rae valla territooriumil kehtivaid nõudeid, kohtuvad varem või hiljem järelevalveametnikuga, kes vastavalt toimuvale kas siis abistab selgituse ja nõuandega või rakendab ameti pädevuses olevaid järelevalvemeetmeid.

Milliseid suuremaid väljakutseid ja võimalusi näete oma töös järelevalveameti juhina?

Suur väljakutse on selgeks saada ja mõista kohaliku elu küsimusi, mis võrsuvad kohalikust kogukonnast ja seda ka puudutavad. Üheks heaks võimaluseks on senise rohkem kui 10 aasta pikkuse järelevalvealase töökogemuse rakendamine siinses ametis. 

Milline on Teie tööalane taust, varasem töökogemus?

Varasem tööalane taust on laialdaselt seotud õigus- ja järelevalvevaldkonnaga. Viimased 13 aastat töötasin Terviseametis ja enne seda Tallinna Transpordiametis.

Mida peate oma töös oluliseks?

Lühidalt vastates toimivat meeskonda. Meeskonnatöö efektiivse toimimise seisukohalt pean oluliseks panustamist nn sisekliimale ehk tööga rahulolule, usaldusele, infovahetusele jne, kuna sisekliima mängib olulist rolli meeskonna tulemuslikkuses. Mida suurem on tööga rahulolu, seda paremini toimib ka meeskonnasisene koostöö ning seda avatum ja ausam on suhtlemine. Nii tekib turvatunne ja usaldus. Meeskonna juhina üritan alati olla samaväärne meeskonnaliige teistega. Lisaks pean oluliseks toetada ja julgustada kolleege ning luua töist ja avatud õhkkonda.

Kuidas veedate oma vaba aega?

Vaba aega meeldib veeta mere ääres. Elu üheks lahutamatuks osaks on olnud autondus ja sellega seonduvad spordialad, millega nooruses ka tegelesin. Lisaks sellele on hetkel üheks huviks elektrooniline muusika ja DJ-tegevus. Eelnevas töökohas oli traditsioon tähistada halloween’i ja pidada suvepäevi, mina tegelesin ka nende ürituste muusikakorraldusega.

Fotol järelevalveameti juht Leho Kuusk. Foto: erakogu