Raieluba ja hoolduslõikusluba: puust ja punaseks!

Käes on märts ja inimesed hakkavad tasapisi aiatöödele mõtlema. Esimene kevadine töö, mida tavaliselt tegema rutatakse, on viljapuude lõikus. Viljapuude hoolduslõikuseks või raieks ei ole luba vaja taotleda ja see tundub inimestele selge olevat. Suuremate puude raie- ja hoolduslõikuse korral peab aga silmas pidama mitmeid aspekte. Kuigi tänapäeval on info kättesaadavus parem kui kunagi varem, siis ei ole teave raieloa nõudest siiski kõigini jõudnud - tihtipeale puutuvad arboristid kokku klientidega, kes on otsustanud enda kinnistul kasvava puu maha võtta, kuid kuuldes raieloa vajadusest, teevad imestunud näo. Soovime selgitada, miks on raieluba/hoolduslõikusluba vaja, millised on taotlemise tingimused ning kuidas seda teha.

Mis on hoolduslõikuse ja raie erinevus?

Lühidalt on raieluba kohaliku omavalitsuse nõusolek puu raieks ning hoolduslõikusluba nõusolek puu hooldamiseks (Rae vallas antakse need koos ühe raieloana). Hoolduslõikusloaga antakse üksiti tingimused, kuidas puud hooldada. Veel parem oleks öelda, et antakse puu hooldamise eesmärk, millest arborist saab oma töös lähtuda.

Hoolduslõikuse eesmärk võib olla väga erinev, kuid igasuguse hoolduslõikuse järel peaks puu säilitama liigiomase välimuse. Samuti on oluline, et töö käigus ei kasutataks valesid lõikemeetodeid, nt tuleb vältida rebenenud lõiked või asjatuid tüükaid. Lisaks peab hoolduslõikuseks valima õige aastaaja vastavalt puu liigile. Näiteks vahtra ja kase puhul peab silmas pidama mahlajooksu aega. Enne mahlajooksu ja mahlajooksu ajal ei ole tavaks puuoksi lõigata. Samuti ei ole mõistlik puid hooldada pakasega, sest käre külm või suured temperatuurikõikumised kahjustavad värskeid lõikehaavu, tekitades neile lõhesid jm kahjustusi. Kõige parem aeg puude hoolduslõikuseks on siis, kui puu on täislehes, sest puu seisukorda on vegetatsiooniperioodil kõige lihtsam hinnata, ka paranevad lõikehaavad kõige kiiremini ning lõikuse eesmärki silmas pidades on lihtsaim puud tervikuna vaadelda.

Raieks on luba vajalik siis, kui on vajadus puu raiuda. Raieloa taotlus saab tavaliselt positiivse vastuse siis, kui ametnik on tuvastanud otsese ohu inimestele või varale. Sellised põhjendused nagu liiga palju lehti, liiga vähe valgust, kleepuv õietolm, ise istutasin või puu enam ei meeldi, ei ole paraku argumendid, millega raieluba taotlema minna. Valguse puuduse vastu saab tihtipeale abi hoolduslõikusega kuigi lehtede kogust või õietolmu see küll suurel määral ei vähenda. Ka paljude muude murede puhul aitab enamasti hoolduslõikus.

Veel üks põhjus, miks inimesed raieluba taotlema lähevad on hirm, et puu või tema oksad on ohtlikud. Hirm aga ei pea tähendama puu raiet, sest puu ohutuse tagab tema pidev hooldamine, seisundi jälgimine, ohutegurite märkamine ning vajadusel tegutsemine. Arboristid oskavad anda nõu mida, kuidas ja miks teha ning vajadusel seda kõike ka teha. Samuti võib hinnangut puu seisundile küsida puittaimede hindajalt või dendroloogilt. Sellisel juhul saab dokumendi, mis annab ülevaate puu tervislikust seisundist, mõõtmetest, väärtustest, ohuteguritest, vajalikest tegevustest, aga ka ajaloost.

Raieluba ei ole vaja taotleda alla 8 cm rinnasdiameetriga (puu tüve läbimõõt mõõdetuna1,3 m kõrguselt juurekaelast) puude, viljapuude ja põõsaste raieks.

Miks ma pean taotlema luba, kui puu asub minu kinnistul?

Selleks on kaks peamist põhjust. Esimene neist on puhtalt seadusandlik (tulenedes Looduskaitseseadusest) ning lähtub sellest, et kohalik omavalitsus peab oma territooriumil kehtestama tingimused, mille alusel puid raiutakse. Igal omavalitsusel on raieloa kord veidi erinev ning mööda vaadata neist tingimustest ei saa.

Teine, sisuline, põhjus on aga see, et iga puu on väärtus mitte ainult sellele kinnistule, kus ta kasvab, vaid loob seda kogu linnaruumis laiemalt. Mida suurem on puu, seda enam omab ta tähtsust linnaruumi kujunduslikust, ökoloogilisest, keskkonnaalasest, haljastuslikust, sotsiaalsest või kultuuriloolisest aspektist või neis kõigis.

Raieloa andmise kord Rae vallas:

Rae vallas on tiheasustusalal kasvavate puude raiumiseks, puu tavapärase võra vähendamiseks rohkem kui 25% võrra ja puu mõõtmete vähendamiseks selliselt, et puu kõrgus jääb madalamaks kui 6 m ning puu võra laius jääb väiksemaks kui 2 m, vajalik taotleda raieluba.  Vastava taotluse saab esitada valla iseteenindus keskkonnas https://iseteenindus.rae.ee/. Erandkorras võib puid langetada loata, kui loa taotlemise ajal tekiks pöördumatu oht inimeste elule, tervisele või varale, sellisel juhul tuleb puu raiumisest esimesel võimalusel, kuid hiljemalt raiumisele järgneval kolmandal tööpäeval, teatada kirjalikult vallavalitsusele.

Lindude pesitsemise ajal võidakse keelata raie ja hoolduslõikus kohtades, kus on registreeritud pesitsevaid linde. Samuti võib vallavalitsus raieloa kõrvaltingimusena nõuda raiutava puu asendamist ehk asendusistutust.