Väärtuspõhise hariduse teerajaja 2022 – Marju Randlepp

Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud koolide ja lasteaedade väärtusalast tegevust alates 2009. aastast. Väärtuskasvatuse lasteaia tiitel on praeguseks antud 21 lasteaiale ning väärtuskasvatuse kooli tiitel 19 koolile. Rae valla koolid ja lasteaiad on Tartu Ülikooli eetikakeskuse tunnustusprogrammides aktiivselt osalenud ning pälvinud ka kõrgeimaid tunnustusi: 2013. aasta väärtuskasvatuse kool on Peetri Lasteaed-Põhikool ja 2018. aasta väärtuskasvatuse lasteaed on Võsukese Lasteaed. Programmis on osalenud ja tunnustatud Jüri Gümnaasiumi, Järveküla Kooli, Aruheina Lasteaeda, Järveküla Lasteaeda, Peetri Lasteaeda ja Vaida Lasteaeda Pillerpall.

Esimest korda andis sel aastal Tartu Ülikooli eetikakeskus välja tiitli „Väärtuspõhise hariduse teerajaja 2022“, mis antakse haridusasutuse pidajatele väärtuspõhise haridusruumi loomise eest. 2022. aasta lõpus pälvis selle tiitli Rae vallavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juht Marju Randlepp. Marju kirjutas programmist lähemalt.

Väärtuspühise hariduse programmist

Väärtuspõhise hariduse programmiga haridusasutuste pidajatele alustati 2020. aastal. Programmi mõte on toetada haridusasutuste pidajat teadlike valikute tegemisel hariduselus ja arendustegevuste planeerimisel. Programmis osalemine tähendab mahukat eneseanalüüsi, kus etteantud küsimustega ning Tartu Ülikooli eetikakeskuse nõustajate toel on võimalus oma tegevusi analüüsida ja mõtestada. Osalesin programmis teist korda. Aastal 2020, kui programm haridusasutuste pidajatele esmakordselt avanes, oli mitu head põhjust võtmaks aega, et hinnata ja analüüsida, millised on pidaja jaoks olulised tegevused ning milliseid väärtusi ja kuidas me kujundame. Esiteks, oli alanud koroona ning haridusasutused pidid ülikiirelt kohanema ja leidma viise, kuidas asju teisiti teha ning meie omavaheline koostöö ja üksteise toetamine muutus veel olulisemaks. Teiseks, olime loomas uut hariduse ja noorsootöö arengukava ning tuli tõdeda, et erinevalt haridusasutustest ei olnud Rae vallavalitsusel ega haridusametil seni ühtseid väärtuseid kokku lepitud ega sõnastatud, millest oma töös juhinduda. Uues hariduse ja noorsootöö arengukavas on need esmakordselt kirjas. Ja lõpuks, kuna Rae valla koolid ja lasteaiad on olnud Tartu Ülikooli eetikakeskuse programmis aktiivsed osalejad, olin pidaja vaatest ka nende analüüsidesse panustanud ning kui valla haridusasutused on eeskujuks ja teerajajateks teistele, tuleb ka pidajal panustada, et olla meie suurepärastele juhtidele partneriks ja toetajaks.

Osalesin programmis ka sel aastal, et analüüsida, kuidas on vaade väärtustele muutunud ning taaskord hoida fookus õigetel asjadel.

Programmi mõju 

Tartu Ülikooli eetikakeskuse programmi laiem mõju Eesti piirkonnast olenemata on see, et hariduses väärtuskasvatuse tulemusena õpiksid noored tegema teadlikke väärtusvalikuid. Väärtuspõhise eneseanalüüsi peamiseks eesmärgiks on analüüsida ja teadvustada, kas me oma igapäevaelus rakendame neid väärtusi, milles oleme kokku leppinud ja välja öelnud, et need on olulised. Teisisõnu on väärtusarenduses eneseanalüüsi keskne küsimus, kas deklareeritud ja elatud väärtused on samad? Väärtused on kirja pandud kõikide valla haridusasutuste arengukavades ning 2020. aastal said need sõnastatud ka valla hariduse ja noorsootöö arengukavas. Väärtusarenduse analüüsi peamine kasu nii haridusasutuste kui ka pidaja jaoks on selgemate fookuste seadmine ja tõeliselt olulise leidmine, mis tähendab heade ja halbade valikute mõtestamist piiratud ressursside juures (nii inimesed, aeg kui ka raha).

Hariduses – koolides ja lasteaedades – saame kujundada meie tulevaste kodanike väärtusvalikuid. Kui ettevõtliku elustiili ja kestliku maailmavaate kujundamist, samuti õppimise ja vastutuse võtmise harjumused saavad alguse lasteaiast ja jätkuvad koolis, siis nii saabki hariduselu ühiskonna väärtushinnanguid kujundada. Kui avatus ja koostöö on olulised väärtused nii pidaja kui ka haridusasutuste jaoks, siis lapsevanemate kaasamine nii ühiste kogukondlike ürituste kaudu, mida enamus valla koolid ja lasteaiad edukalt korraldavad, kui ka lapsevanemate nõustamine lahendust vajavates küsimustes, on need viisid, kuidas ka perede väärtushinnanguid mõjutada.

Selgelt läbimõeldud põhimõtted ja fookus

Julgen arvata, et kõik need Rae valla koolid ja lasteaiad, kes on väärtuskasvatuse programmis osalenud, tegelevad oma majades väga teadlikult noorte väärtuskasvatusega. Neis asutustes on selgelt läbimõeldud põhimõtted, kuidas õppe- ja kasvatustöö igapäevases praktilises elus toimub ning väärtused pole mitte ainult arengukavas deklareeritud sõnad, vaid nende järgi käib ka elu majas. Programmis osalemine on iga asutuse jaoks väga mahukas töö, mille lisaväärtus on kindlasti see, et kooli või lasteaia jaoks olulisi väärtuseid ja vastavaid tegevusi analüüsitakse ja planeeritakse meeskonnaga koos, samuti on kaasatud pidaja. Valla haridussüsteemi vaates on jõutud kokkuleppeni põhiväärtustes, mis on suunatud arengukava elluviivatele inimestele oma igapäevast tööd kavandades:

· Ettevõtlikkus – loov, uuendusmeelne ja innovaatiline lähenemine, julgus katsetada, proovida teistsuguseid lahendusi, alustatu lõpule viimine
· Avatus ja koostöö – kolleegide, partnerite, perede kaasamine, üksteise toetamine, praktikate jagamine, koos tegemine, hoolimine, uutele inimestele ja         ideedele avatud olemine
· Tasakaal – töö- ja eraelu ning puhkuse, uute lahenduste ja traditsioonide vahel
· Professionaalsus – läbimõeldus, oma töö eest vastutuse võtmine, kvaliteetse lõpptulemuse poole püüdlemine

Väärtuspõhise hariduse programm pidajale on aidanud hoida fookust olulisel. Igapäevatöös on suures infomüras ning tööülesannete paljususes ja killustatuses lihtne minna kaasa jooksvate ülesannete kiirelt lahendamisega, mistõttu kipub aeg-ajalt oluline tahaplaanile jääma. Erinevate olukordade ja probleemide lahendamisel tuleb ikka meeles hoida, mis on meie suuremad sihid ja kuidas meie tegevused neid toetavad. Nii nagu oleme hariduse ja noorsootöö arengukavas kokku leppinud – lähtume alati lapse ja noore huvidest, vajadustest, võimetest ning otsuste tegemisel seatakse laste ja noorte huvid esikohale. Vallas hariduselu juhtides ja haridusvõrgustikku koordineerides saame teadlikult ja süsteemselt tegutseda, et meie haridus on kaasaegne ja heal tasemel igas valla piirkonnas.

Kommentaar: Luule Niinesalu, Peetri Lasteaed-Põhikool direktor

Peetri Lasteaed-Põhikool on osalenud Tartu Ülikooli eetikakeskuse hea kooli ja lasteaia programmis kolmel korral. 2013. aastal pälvisime hea kooli rajaleidja tiitli ja saime väärtuskasvatuse kooli rändkarika. Lasteaiaga kandideerisime 2021. aastal ja meid tunnustati põhiväärtuste mõtestamise ja väärtuspõhise organisatsioonikultuuri kaardistamise eest hea lasteaia teerajaja tiitliga.

Aastal 2022 otsustasime kandideerida kooliga hea kooli edendaja tiitlile ning meid tunnustati õppimist toetava tagasiside väärtustamise, õpimotivatsiooni toetamise ning järjepideva väärtusarenduse eest hea kooli edendaja tiitliga. Programmis osalemine eeldab eneseanalüüsi ja keskendumist süvenenult ühele teemale. Oleme oma töödes analüüsinud koostööd erinevate huvigruppidega, kasvamist ja arengut toetavat keskkonda ja viimati keskendusime õppimist toetava tagasiside kasutamisele meie koolis. Analüüsis kirjeldame, mida oleme teinud, mis on hästi ja mis veel ei tööta selliselt, kui oleme soovinud. Analüüsime, mis on takistanud paremaid tulemusi saavutada ja paneme kirja eesmärgid, kuhu tahame jõuda. Kirja saab ka tegevuskava, mida üheskoos ellu viia. Töö kirjutamise käigus tuleb ka uusi ideid ja lahendusi, kuidas käsitlevat teemat paremini lahendada ja seatud sihini jõuda.  

Pildil: Vasakult: Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht Nele Punnar, Marju Randlepp, koolide ja lasteaedade väärtusarenduse nõustaja Helen Hirsnik ja juhataja Margit Sutrop.