Sügis ja kooli astumine pole enam kaugel!

Sügisel kooliteed alustavate laste koolitaotluste esitamine algab 10. veebruaril ja kestab 31. märtsini. Taotlusi saab esitada Rae valla e-teenuste keskkonnas: iseteenindus.rae.ee               => haridus  => koolikoha taotlus => 2021/2022.

Taotlusele tuleb lisada:

•          sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia

•          väljavõte tervisekaardist

•          olemasolul nõustamismeeskonna otsus

20. juuniks esitatakse täiendavalt koolivalmiduskaart ja foto õpilaspileti jaoks.

Rae vallas on 6 munitsipaalkooli. Koolikohtade määramisel arvestatakse sama pere teiste laste õppimist samas koolis ja õpilase elukoha lähedust koolile.

 

Vana ja väärikas, samas kaasaegne 158-aastane Vaida Põhikool ootab uusi õpilasi!

Piret Hallik, Vaida kooli direktor

Vaida koolis käivad valdavalt Vaida aleviku ja lähedal asuvate külade lapsed, kuid viimastel aastatel on lisandunud õpilasi ka Rae valla teistest piirkondadest.

Kooli eripäraks on looduslikult kaunis asukoht ja territoorium. Territooriumil on aktiivseks tegevuseks palju erinevaid võimalusi: tasakaalurajad, ronilad, välitenniselauad, suur staadion, algajatele rulatajatele skatepark ning korvpalliplats, mis muutub talvel uisuväljakuks. Eriliseks teeb kooli õueala imeline õunapuuaed.

Koolimajas on avarad ning maitseka interjööriga puhkesaalid, klassiruumid ning kabinetid.

Kool on saanud 2017. aastal Harjumaal „Turvaline kool“ tiitli ning 2019. aastal Rae valla, Harju Omavalitsuste Liidu ning Eesti Vabariigi Presidendi tunnustuse konkursil „Kaunis Kodu“,  saades asutuste kategoorias I koha. Kooli territooriumil asub ka Vaida Noortekeskus.

Lisaks akadeemiliste teadmiste omandamisele peab Vaida koolipere oluliseks elus vajalike oskuste omandamist ja väärtuskasvatust.

Õppe- ja kasvatustöö eesmärkideks on tagada võimalikult palju õpilastele õppeprotsessis individuaalset lähenemist ning silmaringi avardamist. Olulisel kohal on turvatunde loomine, sõbralikkus, viisakus ning austus.  

Õppetöö läbiviimisel kasutatakse palju erinevaid õppemeetodeid, ollakse innovaatilised ja uuendusmeelsed, kuid pisut ka konservatiivsed.  

Õpilaste õppeedukus on kõrge. Eelmisel õppeaastal lõpetasid 144 õpilasest 99 väga heade ja heade tulemustega. 9. klassi lõpetajatest on valdav enamus jätkanud õpinguid erinevates  gümnaasiumites ning teised on valinud erialaõppe erinevates kutseõppeasutustes. 

Koolis tegutseb aktiivne õpilasesindus. Peale õppetööd on võimalik osaleda huviringides. Huviringe on koolis palju, lähtutakse õpilaste huvidest kui ka andekusest. Õpilased on saanud erinevates valdkondades nii maakondlikke kui ka riiklikke  tunnustusi. Seda kõike kajastab kooli veebileht.

Õpilastele, kellel ilmnevad õpiraskused või kes vajavad muul moel abi, on toeks ning nõustajateks psühholoog, sotsiaalpedagoog, logopeed, abiõpetajad, õpiabiõpetajad. Tähtis on varajane märkamine ja kiire aitamine koostöös perega!

Tulevased õpilased, lapsevanemad!

Hetkel on planeeritud tulevaste 1. klasside õpilaste vanemate koosolek 05.05.2021 kell 18.00 Vaida Koolis (Vana-Vaida tee 15, Vaida). Kuid palume kindlasti jälgida kooli veebilehte.

Vanemad, kes koolimajas varem käinud ei ole ning soovivad enne 05.05.2021 koolimajaga tutvuda, soovitame helistada kantselei numbrile 603 5232 ning leppida kokku sobiv aeg.  Kohtumise aeg sõltub epidemioloogilisest olukorrast riigis ja piirkonnas.  

http://www.vaidakool.ee

 

Peetri Lasteaed-Põhikool

Peetri kooli visioon on: „Peetri kooli õpilane on õnnelik, ennast tundev ja motiveeritud õppija“. Meie eesmärk on, et iga laps saaks koolist kaasa positiivse kogemuse, oskuse loovalt mõelda, julguse tegutseda ja et ta tunneks oma tugevusi ning arendamist vajavaid külgi.

Kooli alusväärtused on loovus, hoolivus, ausus, julgus, usaldus ja vastutustunne, millest kantuna toimub nii õppimine kui õpetamine. Neid toetab ka koolis kasutatav programm „Liider minus endas“, et õpilasest kasvaks elus edukalt hakkama saav, õnnelik, ennast tundev ja elus toimetulev inimene.

Peetri koolis rakendame õppimist toetava hindamise põhimõtteid. 1.–5. klassi õpilaste teadmistele, oskustele ja tegevusele antakse kirjeldavat ja analüüsivat tagasisidet, et innustada õpilast oma õpitulemusi parandama ja edusammudest rõõmu tundma.

Alates 6. klassist hinnatakse õpilaste õpitulemusi tähtsüsteemis.

Oleme veendunud, et julgustav ja toetav õhkkond mõjub õppimisele positiivselt ja tõstab õpimotivatsiooni. Oluline on, et õppimine oleks õpilastele tähenduslik ja eesmärgistatud.

Meie kooli moto „Igas inimeses on päike, laskem tal särada“ näitab, et tahame jõuda iga lapseni, leida üles lapse anded ja tugevad küljed, neid toetada ja arendada.

Peetri kooli õpilased alustavad tantsuõpetusega 1. klassist, draamaõpetus on 1.–6. klassini. Esimene võõrkeel on inglise keel ja 5. klassis saab valida, kas õppida lisaks vene või hispaania keelt. 7. ja 8. klassis pakume erinevaid valikaineid.

Individuaalset abi ja -tuge annavad tugispetsialistid. Õpilasele leitakse just talle sobiv keskkond, õppekava ja tempo.

Peetri koolis ei ole ühelgi õpilasel eesmärgiks olla teistest parem, vaid kõiki õpilasi suunatakse pingutama, et ise järjest targemaks, osavamaks ja paremaks saada. Õpilased saavad valida paljude huviringide vahel ning meil on mitmeid üritusi, kus lapsed saavad oma oskusi näidata.

Meie kooli õpilased ja õpetajad on osalenud erinevatel olümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel ning saavutanud häid tulemusi.  

Kooli olulised tunnustused:

eTwinning Schooli tiitel, 2018., 2019. ja 2020. aastal

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus „Digitaalselt aktiivne kool“, 2016

Tartu Ülikooli eetikakeskuse tiitel „Väärtuskasvatuse kool“, 2013

Hea kooli Rajaleidja, 2013

Infopäev 1. klassi astujate vanematele toimub 10. märtsil kell 18.00 Peetri koolis (Pargi tee 6, Peetri). Info telefonil 606 8855 või sekretar@peetri.edu.ee.

 

Jüri Gümnaasium ootab õpilasi 1. klassidesse

Anne Kloren, Jüri Gümnaasiumi õppedirektor

Jüri Gümnaasium on Rae valla suurim kool, kust alustab järgmisel õppeaastal kooliteed viis esimest klassi. Õppesuundi on põhikoolis kolm: inglise keele klass, spordi- ja muusikaklass ning üldklass. Õppetöö toimub klassiõpetuse süsteemis – klassiõpetaja annab oma klassi õpilastele suure osa õppeainetest ning loob oma õpilastest lähtuva tunniplaani. Tagasisidet õppetöös edasijõudmise kohta antakse 1. klassides sõnaliste hinnangutena. Kõikide õppesuundade õpilased saavad osaleda lugemisoskuse ja -vilumuse saavutamiseks lugemisringi ning käelise arengu toetamiseks peenmotoorika ringis. Lisaks tegutsevad näiteks kokandus- ja esmaabiring. Alates uuest õppeaastast avaneb kõikidel Jüri Gümnaasiumi 1. klasside õpilastel võimalus omandada algteadmised robootikast. Õpilaste arengut ja klassi kui terviku kujunemist toetab klassipõhiste pikapäevarühmade tegevus.

Spordi- ja muusikaklass – lisaks akadeemilistele teadmistele on õpilastel võimalus keskenduda kehaliste ja muusikaliste võimete ja oskuste arendamisele. Suurem kehalise kasvatuse tundide arv tähendab rohkem ujumis- ja suusatunde, 2.–6. klassini toimuvad pilliõppe rühmatunnid (väikekannel ja plokkflööt), I kooliastmes moodustatakse klassi rahvatantsurühm.

Spordi- ja muusikaklassi kandideerimisel täidab õpilane praktilisi ülesandeid, mis lähtuvad koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava „Muusika“ ja „Liikumine“ valdkondadest.

Inglise keele klass – õppesuund annab keelehuviga lapsele võimaluse keeleliste osaoskuste arenguks: suurem raamatute lugemise maht, inglise keele õpe alates 1. klassist, muusikas lisaks eestikeelsele ka ingliskeelse lauluvara omandamine, inimeseõpetuses eesti ja inglise keele lõiming.

Inglise keele klassi kandideerimisel sooritab laps kirjaliku töö, mis lähtub koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava valdkonnast „Keel ja kõne“.

Üldklass – lisaks riiklikust õppekavast suuremale eesti keele ja matemaatika nädalatundide mahule pakutakse läbi malemängu algkursuse õpilasele keskkonda, milles arenevad tema keskendumis-, tähelepanuvõime ning loodusõpetuse tundide suurem arv võimaldab rakendada erinevaid praktilisi õppeviise: uurimuslik, projekt- ja õuesõpe.

Üldklassid moodustatakse lastevanemate taotluste alusel.

6. mail 2021. a kell 18.00 toimub kooli tulevate laste vanematele infokoosolek Jüri Gümnaasiumi aulas (Laste 3, Rae) ja/või veebis (viited osalemiseks leiate kooli kodulehelt maikuu alguses).

Kandideerimine  spordi- ja muusikaklassi ning inglise keele klassi toimub 14. juunil:

inglise keele klassi algusega 9.00;
spordi- ja muusikaklassi algusega 10.30.
Last saab registreerida kandideerimisele kooli veebilehel 1. maist kuni 1. juunini.

Klasside komplekteerimise põhimõtted Jüri Gümnaasiumis:

lapsevanema poolt ARNOs esitatud taotlusel märgitud suunavalik;
ühe klassikomplekti suurus on maksimaalselt 24 õpilast;
võimalusel tüdrukute ja poiste arvu võrdsus;
kui õppesuuna valijate arv jääb alla 16, siis on koolil õigus jätta vastav suund antud aastal avamata;
kui õppesuuna valijaid on rohkem kui 24, arvestab kool klasside komplekteerimisel poiste ja tüdrukute arvu tasakaalu ning inglise keele klassi ning spordi- ja muusikaklassi valikul kirjalike ja praktiliste ülesannete sooritamise tulemust.
1. klasside nimekirjad avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt 25. juunil.

Info telefonil 622 4205 ja 5551 5648 või meiliaadressil klassiopetus@jyri.edu.ee.

 

Lagedi Kool

Imbi Orav, Lagedi Kooli direktor

Õppekorralduse põhimõtted

Õpe on korraldatud õppeaastat läbiva aineõppega, mis on tihedalt lõimitud üldpädevuste kujundamise ja põhikooli läbivate teemadega. Õpet toetavad kooli korraldatavad õppekäigud, töötoad, külalisesinejad ja projektid.

Kooli valikul on suurendatud üldainete mahtu. I kooliastmes õpitakse lisaks inglise keelt 1 tund, matemaatikat 2 tundi, loodusõpetust 2 tundi, digiõpetust 1 tund. II kooliastmes õpitakse lisaks vene keelt 1 tund, matemaatikat 2 tundi, digiõpetust 2 tundi, kunstiõpetust 1 tund. III kooliastmes õpitakse lisaks matemaatikat 2 tundi.

Kooli eripära

Eraldi ainetunnina liikumisõpetuse tunni raames toimub 1.–2. klassile üks kord nädalas loovliikumise tund ning seltskonnatantsu tund 4.–5. klassi õpilastele, 6.–9. klassi õpilastele toimub seltskonnatants kord nädalas ühe trimestri jooksul. Igal kevadel toimub kooli kevadball, kus õpilased oma tantsuoskusi vanematele näidata saavad. Esimesena Rae valla koolidest on meil õppetegevuses (esialgu digiõpetuse tunni programmeerimises, loodusõpetuse tundides ja kaardistatud õppemängudes) kasutusel virtuaalreaalsusprillide komplekt.  Meie koolielu lahutamatu osa on mitmekülgne huvitegevuses osalemise võimalus, mis toetab õpilast õppetöös ja pakub väljundit osaleda aktiivselt koolisisestes ja -välistes ettevõtmistes.

Hindamine

I klassis anname kokkuleppelist sõnalist hinnangut iga trimestri lõpus. Igapäevaselt annab õpetaja vanemale õpilase kohta tagasisidet Stuudiumi kaudu, vajadusel individuaalsete vestluste käigus.

I kooliastmes rakendame sõnalist hindamist loov- ja oskusainete hindamisel nii protsessi kui ka kokkuvõtva hindamisena. Ülejäänud ainetes ja II ning III kooliastmes kasutame teadmiste ja oskuste hindamisel viiepallisüsteemi. Distantsõppe perioodil kasutame ka arvestuslikku hindamist.

Kooli olulised tunnustused

Lagedi Kool on alustavat õpetajat toetav kool, osalesime edukalt konkursil „Turvaline kool Harjumaal 2017” ja jäime Vaida kooli järel 2. kohale. Oleme olnud äramärgitute hulgas  „Aasta kool 2018” ja „Aasta kool 2020” valimistel.

Koolieelikute vanemate infopäeva toimumise aeg ilmub veebruarikuus kooli kodulehele.

Esialgsetel andmetel toimub 1. klassi astuvate laste vanemate infokoosolek 15. aprillil kell 17.00.

Kontaktid, kuhu pöörduda täiendava info saamiseks:

koduleht https://www.lagedi.edu.ee/meie-kool/

direktor@lagedi.edu.ee, tel 5553 9050 

oppejuht@lagedi.edu.ee, tel 671 3596

 

Kindluse Kool

Annika Räim, Kindluse Kooli direktor

Kindluse Kooli visioon on olla õpikogukonna süda.  

Kooli põhiväärtused on valikuvabadus ja vastutus, ettevõtlikkus ja kestlikkus.

Kooli peamised eripärad:

·        Mentorlus – toetame õpilase arengut alates 1. klassist mentorlusega, et toetada ennastjuhtiva õppija igakülgset arengut. Kasutame meie kooli poolt loodud õpilaspäevikut, mille sisu lähtub mentorluse põhimõtetest (lisatud foto). Iga koolinädal algab kõikides klassides mentortunniga, kus mentori (klassiõpetaja) juhendamisel lepitakse kokku nädala õpiväljundid ning teekond nendeni jõudmiseks. 

·        Valikained – alates 1. klassist valib iga õpilane lisaks põhiainetele 1 valikaine, mis on sarnaselt põhiainetele kohustuslik. Valikaine õpigrupid moodustuvad huvipõhiselt erinevas vanuses õpilastest. 2020/2021. õppeaastal on valikus 11 valikainet – nt lastejooga, programmeerimine, animatsioon, loogika läbi lauamängude, meedia ja avalikud suhted, draamaõpetus. (lisatud foto)

·        Üldõpetus – 1.–6. klassini töötame üldõpetuse raamistikus. Õppetöö planeerimise aluseks on kooli valdkondlikud ainekavad, mis omakorda toetuvad riiklikus õppekavas kirjeldatud õpitulemustele ja üldpädevustele. Alates 3. kooliastmest töötame aineõppe raamistikus.

·        Lennu/lendude-ülene koostöö – näiteks planeerivad nelja 1. klassi mentorid koos kuu- ja nädalategevused ning viivad osa õppetööst läbi ühiselt ning klasse liites.

·        Toetav hindamine – 1.–6. klassi õpilase arengu ja õppimise toetamiseks kasutame sõnalist hindamist, mis keskendub eelkõige õpilase saavutuste toetamisele ja märkamisele. 3. kooliastmes lisame sõnalisele hindamisele 6-pallise hindeskaala (A-F).

·        Koolivorm –  meie õpilane edendab kestlikku maailmavaadet ning kannab igal koolipäeval vähemalt 1 koolivormi eset. Meil on mitmekesine valik (T-särk, polosärk, pusa, kampsun, kleit, vest), et igaüks leiaks endale sobiva.

·        Infotund toimub 3. märtsil kell 18.00.

·        Lisainfo:

www.kindlusekool.ee (Roheluse tee 4, Järveküla)

https://www.facebook.com/kindlusekool

info@kindlusekool.ee

E–R 08:00–16:30, tel 5559 3474

 

1. klassi astujale Järveküla Koolist
 

Järveküla Koolis alustab 2021 sügisel kolm esimest klassi. Koolipäev algab 8.30 hommikuringiga. Klassiõpetajate sõnul on see koht, kus lapsed saavad koolipäeva sisse elada. Selles tunnis saab rääkida väga paljudel erinevatel teemadel, mis puudutavad nii käitumist kui ka ainetunni väliseid teemasid. Pikapäeva tegevused on põimitud huviringidega kella 14.00-ni.

 Kaks sotsiaalpedagoogi on klassid omavahel ära jaotanud ja rakendavad koostöös klassijuhatajatega “Kiusamisest vabaks” programmi. Kaks korda aastas on teistmoodi õppimise päevad, millal kutsume kooli töötube läbi viima ja esinema erinevate elukutsete esindajaid, noortele suunatud koolituste tegijaid ning korraldame õppekäike. Päev toetab nüüdisaegse õpikäsituse rakendamist ning riiklikus õppekavas ette nähtud üldpädevuste ja läbivate teemade õpetamist. Aitame noortel mõista, miks ja kuidas läheb koolis õpitut päriselus vaja ning millised on tänased ja tuleviku ametid. Selleks teeme koostööd kohalike ettevõtete ja Eesti Töötukassa karjäärikeskusega ning osaleme Eesti Kaubandus-Tööstuskoja programmis “Tööle Kaasa!”. Kunsti ja tööõpetuse tunnid on algklassides liidetud käeliseks tegevuseks. Koolimaja ilmestavad õpilaste loometööde väljapanekud, nende kujundada on ürituste plakatid, koolipäeviku kaaned. Silmapaistvamaid õpilasi tunnustatakse hoolekogu rinnamärgiga.

Aastat läbivasse digivõistluste paketti kuuluvad ühtaegu nii küberturvalisuse teemad kui ka antud kuu uudiseid käsitlev mälumäng. Kõik klassid käivad vähemalt korra aastas loodusmatkal või õppekäigul. Kooli õppekavas on kuni 6. klassini ujumine, 4. klassis argumendiõpetus, 7. klassis informaatika ja valikaine (nt multimeediumi alused, robootika, briti kultuurilugu) ning maksimaalselt on tunde antud matemaatikale, loodusainetele. Võõrkeeleõpe algab 2. klassis inglise keelega ning 4. klassis lisandub sellele teine võõrkeel (saksa või vene keel). Kooli loomisest peale tegeleme teaduse populariseerimisega. Kool on avatud kogukonna tegevustele, kaasame lapsevanemaid külalistundide läbiviimisel ja ühisürituste korraldamisel õppetöö rikastamiseks.

 Õppetöö tulemusi hinnatakse skaalal “A” - “F”. Eristavat hindamist ei kasutata 1. klassi esimesel trimestril. Tähele lisatakse kommentaar. Ainevaldkonnas „Kultuur“ vaagitakse õpitulemuste saavutatust skaalal arvestatud/mittearvestatud.

Teabepäev kooli astujatele toimub 15. märtsil. Direktor Mare Räis mare.rais@jarvekyla.edu.ee, õppejuht Piret Lehiste piret.lehiste@jarvekyla.edu.ee, hariduslike erivajadustega laste õppe koordinaator Katrin Perova katrin.perova@jarvekyla.edu.ee

 

Lilleoru Põhikool

Autor: Marika Ivandi

Väike ja vahva põhikool Rae valla lõunaserval, otse Vaida taga Lilleorus, on omanäoline ja uuenduslik erakool. Kool tegutseb juba kolmandat talve ja hetkel õpivad siin kahes liitklassis 1.–4. klassi õpilased. Uuel õppeaastal ootame uusi õpilasi mõlemasse klassikomplekti.

„Alternatiivide olemasolu on kindlasti iga kultuurilise ilmingu arenemisvõimelisuse ja elujõu tunnuseks. Mitmest alternatiivpedagoogika raames arendatud õpetamismeetodist ja õpikeskkonnast on kujunenud riigikoolide enesestmõistetavus,“ kirjutab Tallinna Ülikooli kasvatusteaduse dotsent Tiiu Kuurme kogumikus „Haridusmõte“. Lilleoru Põhikool kuulub tema sõnul selgepiirilist pedagoogilist kontseptsiooni omavate koolide hulka, kus lisaks riiklikule õppekavale on õppetegevusse integreeritud enesejuhtimise oskuste omandamine, sh lapse tähelepanu- ja keskendumisvõime tundmaõppimine, emotsioonide ja mõtete mõju avastamine ning vajadusel korrigeerimine tegevuse käigus. Koolis lähtutakse põhimõttest, et igaüks, kes tunneb ennast ja valdab oma tähelepanu, saab mõjutada väliste olukordade kujunemist.

Kõige tähtsam on aga aidata lapsel leida üles rõõm õppimisest,  hoida  loomulikku uudishimu ja  lubada tal olla lihtsalt laps. Selleks, et see kõik juhtuks, pakuvad  lapsele tuge Lilleoru kooli õpetajad, keskkond ja koolipäeva rütm.

Koolipäev algab ühise matkaga bussipeatusest kooli, sellele järgnevad tunnid õues või klassiruumis. Lõunaks pakutakse Lilleorus kohapeal valmistatud tervislikku ja suures osakaalus mahedast toorainest valmistatud toitu ning vajadusel arvestatakse lapse erimenüüga.  Lõunale järgneb laste jaoks päeva kõige magusam osa – vabamäng. See on aeg, kui lapsed saavad isekeskis uurida kohalikku metsatukka, turnida seikluspargis või hoopis vallutada lumist kelgumäge.

Õpetajad toetavad igati laste algatusi, isetegemist ning kogemuse kaudu õppimist. Lapsevanem Angela vaatles koolipäeva ja märkas koolipäeva vältel, eriti õues olles, uudishimu, avastamise soovi ja mängulisust korduvalt. „Meil on hea meel, et vabamängu ajal on lastel mängu territoorium suur – mets, tiigid, poriloigud, kraavid, metsa sees on nii seiklusrada kui ka laste ehitatud onn. Lisaks õppimisele on lastel ruumi avastada loodust ja iseennast.“

Peale vabamängu mahub koolipäeva veel pisut õppimist ja õhtuoode. Koolipäev lõpeb päevasündmustele tagasivaatava vestlusringi ja lõdvestusega.  Lisaks lastele on ka lapsevanemad päevakavaga rahul. Esimeste klasside koolijütside päev on kenasti sisustatud, kõhud täis ja vanem ei pea muretsema kodus igavleva või nutividinasse sukelduva lapse pärast. Soovijad jõuavad ka õhtustesse huviringidesse Tallinnas või Peetris.

Lilleoru Põhikoolis jaotub õppeaasta kolmeks trimestriks, iga trimestri lõpus saavad lapsed hinnangulehed kirjeldavate sõnaliste hinnangutega, numbrilisi hindeid ei panda. Koolis on kasutusel e-kool, vanem saab e-kooli kaudu teabe õppesisu kohta. Lapsed õpivad muusikatunnis kannelt ja flööti mängima, alates 1. klassist inglise keelt. Õppeprotsessi on külalisõpetajatena kaasatud oma ala professionaale MTÜ Lilleoru liikmete hulgast, tunnustatud aednik juhendab aiatöödes, keraamik savi vormimisel, Eesti esivõrkpallur õpetab pallimänge jne.

Tutvumiseks on hea liituda meie eelkooliga. Kõik uued lapsed on oodatud laupäeval, 13.02. algusega kell 11:30 eelkooli avatud tundi – teemaks voolimine, vanemad saavad samal ajal osaleda põhikooli tutvustavas vestlusringis. Täpsustavaid küsimusi ja vabas vormis kooli astumise avaldust saab saata meiliaadressile pohikool@lilleoru.ee, veebruari teises pooles algavad peredega vestlused. Rohkem teavet on veebilehel www.pohikool.lilleoru.ee.  Meie kool on nagu üks tore pere, olete oodatud!