RAE VALLA HARIDUSE VEDUR MARJU RANDLEPP

Harjumaa Omavalitsuste Liidu maakonna teenetemärgi 2020. aastal sai Rae vallavalitsuse hariduse peaspetsialist Marju Randlepp. HOLi juhatus valis tunnustusauhindade Holmeri tänavused nominendid. Marju Randlepp kandideerib ka väikesele Holmerile.

Marju Randleppa küsitles Reti Meema

Mis on olnud Sinu valdkonna suurimad väljakutsed viimasel ajal ja mille üle oled eriti uhke?

Aasta 2020 on haridusvaldkonnas olnud täis väljakutseid. Me kõik oleme pidanud õppima uusi asju ja leidma lahendusi uutele olukordadele, mis on distantsõppega ja hariduselu ümberkorraldusega kaasnenud. Üheskoos oleme hakkama saanud, oleme valla haridusasutuse juhtidega pidevas suhtluses, toetame ja nõustame ning teeme ühiseid otsuseid.

Samas oli möödunud aastal võimalik võtta aega olulisteks arendustegevusteks, analüüsida tehtut ja seada plaanid tulevikuks – saime valmis Rae valla uue hariduse ja noorsootöö arengukava. Samuti osalesin Tartu Ülikooli eetikakeskuse programmis ja analüüsisin väärtusarenduse nõustajate toel valla tegevust haridusasutuse pidajana, millega kaasnes tunnustus väärtuspõhise organisatsioonikultuuri kujundamise ja mõtestamise eest. Väga hästi õnnestunuks võib pidada mentorluse projekti, mille raames töötasime välja koolidele ühtse mentorlussüsteemi, sh „Mentorluse hea tava Rae valla haridusasutustes“, ning koolitasime ühe rühma mentoreid. Juba laiendasime mentorlust lasteaedades ning jätkame tegevust järgmisel aastal ja koolitame järgmise grupi.

Uhkust saab tunda 1. septembril uksed avanud Kindluse Kooli valmimise üle, ja mitte ainult ilusa koolimaja pärast – lühikese ajaga on koolijuht Annika Räime eestvedamisel loodud koolile oma identiteet, õpilaste arv koolis on kiiresti kasvanud ja Peetri kandis on peredel nüüd valida kolme hea põhikooli vahel.

Oluline muudatus oli Jüri Gümnaasiumi juhivahetus, kus kaua aega väga hästi kooli juhtinud Maria Tiro asemele pidime uue hea juhi leidma. Valisime kaua ja pikendasime konkurssi, vahele tuli ka eriolukord, ja tänaseks on selge, et Liina Altroffi valides tegime õige otsuse. Ta on meeskonna poolt hästi vastu võetud ning keerulistes oludes suure kooli juhtimisega suurepäraselt toime tulnud.

Võiks välja tuua veel selle, et oleme enamuse valla koolide ja lasteaedade juhtidega läbi viinud Innove poolt väljatöötatud haridusasutuse juhi kompetentsimudelil põhineva 360° tagasiside hindamise. Lisaks osalesin koolieelse lasteasutuse õpetaja kompetentsimudeli väljatöötamise töörühmas.

Kuidas näed haridusvaldkonda lähitulevikus muutumas?

Sõnastasime Rae valla hariduse ja noorsootöö arengukavas ühe väärtusena „tasakaalu“, muuhulgas tasakaalu uute lahenduste ja traditsioonide vahel. See tähendab, et ühelt poolt muutustest hariduses ei pääse ja nendega tulebki kaasa minna, teiselt poolt peab olema haridusasutus see koht, kus on alles teatavad traditsioonid ja koduloo väärtustamine ning tagatud õppe sisu ning kvaliteet. Nüüdisaegsest õpikäsitlusest on pikalt räägitud ja see on olulistes arendusdokumentides sõnastatud, kus soovime, et õppimisel on olulisim roll katsetamisel, uurimisel, eksimisel, seoste loomisel, õppija personaalsusel ja tema rolli suurendamisel. Meie haridusasutused liiguvad sinna suunda, aga see pole veel süsteemne ja kõigi poolt omaks võetud. Sellel aastal on küll suur samm edasi astutud digioskuste parandamisel ka õpetajate seas ning oleme kõik tõdenud, et õppimine väljaspool klassiruumi on teostatav, kas siis veebitundidena või iseseisva õppimisena, ning seda rakendatakse jätkuvalt nii e-õppe kui iseseisva õppimise päevadena.

Kvalifitseeritud õpetajate üha suurenev puudus on see, mis meie hariduselu negatiivse muutusena mõjutab ja milleks peame valmis olema ja lahendusi leidma. Mentorlusega oleme algust teinud, Rae vald maksab õpetajatele ka täiendavalt tasu lisaks riiklikule töötasule, aga kindlasti peame selle teemaga jätkuvalt tõsiselt tegelema.

Kuidas eristub Harjumaa hariduselu Eesti või teiste valdade omast?

Rae valla kui kõige kiiremini kasvava omavalitsuse ja ka teiste Harjumaa valdade hariduselu erineb vägagi teiste valdade omast, väljakutseid jagub ja rutiini ei teki. Kui mujal tähendab koolivõrgu korrastamine seda, et tühjaks jäänud koolimajad lammutatakse või suletakse ja koole ühendatakse, siis Rae vallas on olnud rõõm ja võimalus rajada uus põhikoole, samuti oleme rekonstrueerinud vanemaid maju, mille õpilaste arvud on samuti kasvavas trendis. Palju noori peresid Rae vallas on toonud kaasa lasteaiakohtade puuduse, milleks oleme pidevalt loonud uusi lasteaiakohti ja teeme koostööd eralastehoidude ja -aedadega lahenduste leidmiseks. Ja muidugi on taas kvalifitseeritud personali leidmine haridusasutustesse tõsiseks väljakutseks, kus uusi õpetajaid ja tugispetsialiste ei vaja me mitte ainult töölt lahkujate asemele, vaid ka uutesse klassidesse koolides ja rühmadesse lasteaedades. Rae valla koolides värbame 60–70 uut õpetajat iga aastal.

Haridusvaldkonnas Rae vallas on kahtlemata huvitav ja arendav töötada – meil on väga head koolid ja lasteaiad professionaalsete ja pühendunud juhtide ja personaliga, kellega koostöö on meeldiv ja inspireeriv.

Fotol. Marju Randlepp. Foto autor Mari Liis Laanvee.