Rae Gümnaasium kutsub valikkursuste koostöötundi

Rae Gümnaasium on sel sügisel õppetööd alustav riigigümnaasium, kus õpivad gümnaasiumiealised noored. Arvestava osa õppekavast moodustavad valikkursused, mida saavad noored ise valida vastavalt oma huvidele ja tuleviku plaanidele. Et pakkuda meie noortele põnevaid ja väljakutseid pakkuvaid valikkursuseid, selleks kutsume huvilisi kogukonnast ja kaugemalt valikkursuste koostöötundi.

Septembris jätkab Rae Gümnaasiumis oma haridusteekonda kuni 360 õppijat ja kahe aastaga kasvame kuni 540 õppijaga kooliks. 1. ja 6. veebruaril oligi rõõm kohtuda meie tulevaste õppijatega infotundides, kus kõige põnevamaks osaks osutus vastuvõtu teema. Kandideerimine G1 lennu õppijaks algab 11. märtsil.

Õpetajate otsingutega alustasime juba jaanuaris. Kandideerijate arv oli üllatavalt rohkearvuline ning veebruaris toimusid tutvumisvestlused. Tulevaste õpetajate poolt pakutavad valikkursused saavad olema huvi äratavad ning näeme, et ka nemad soovivad tihedamat koostööd teooria ja praktika vahel.

Õppekoormus gümnaasiumis on 96 kursust. Nendest 74 on põhikursused, mille läbivad kõik õppijad. Lisaks põhikursustele koguneb 9 kursust tuleviku töömaailma valikkursuste kimpudest ja 13 kursust valib õppija kooli õppekavas kirjeldatud valikkursustest. Eelmainitud 22 kursusega kujundab iga õppija oma õpitee.

Tark ja tegus Eesti 2035 on sõnastanud, et tehnoloogiaoskused ja inimeseks olemise oskused on kaks oskuste valdkonda, mis saavad määravaks tööturul toime tulemiseks. Sellest lähtuvalt oleme võtnud eesmärgiks pakkuda koostöös erinevate osapooltega tuleviku töömaailma valikkursuseid, mis tutvustavad tehnoloogia ja inseneeria valdkondi. Tänaseks on koostöökokkulepped valikkursuste pakkumise osas loodud Eesti Lennuakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga. Siiski mainime, et tasakaaluks reaalainetele soovime kimpudesse lisada ka “pehmemaid” valikkursuseid.

Ootame õppekavasse valikkursuseid, mis oleksid praktilised ning seostuksid tulevase tööeluga. Tervitame ka neid valikkursuseid, mis seostuvad teiste õppeainetega. Miks mitte lähtuda valikkursuse pakkumisel ühisest kasutegurist, näiteks võiksid noored teha kursuse raames ettevõttele turundust või koguda andmeid. Või hoopis luua ettevõtte juurde praktikaprogramm, kus noor viibibki terve nädal praktikal. Ajaressurss selleks on juunikuus toimuv valikkursuste nädal, kus õppija läbib nädalaga ühe valikkursuse. Ja kes teab ehk koorub praktikaprogrammist noorele võimalus suviseks tööampsuks.

Ühe valikkursuse pikkus on 21 korda 70 minutit. Sõltuvalt tundide arvust nädalas, võib valikkursus kesta ühe nädala (eelmainitud valikkursuste nädal juunikuus), kolm kuud või pool aastat. Päevakavas toimuksid valikkursused enamasti alates kella 15-st, aga soovime olla juhendaja jaoks võimalikud paindlikud. Paindlikust võimaldame ka kursuse ülesehituses. Kursus võib toimuda kontaktõppena, e-kursusena või olla kahe võimaluse hübriid. Võttes eesmärgiks arendada iseseisva õppimise oskust, eeldame, et vähemalt 20% kursusest toimub iseseisva õppena kas üksi või koos kaasõppijatega. Aja iseseisvaks õppimiseks planeerib kursuse juhendaja. Suhtume aega kui taastumatusse ressurssi, mida tuleb kasutada efektiivselt.

Valikkursuste koostöötund toimub 19. märtsil algusega kell 14.30 Rae Gümnaasiumis. Ootame huvilisi kogukonnast ja kaugemalt, kes soovivad pakkuda valikkursust meie õppekavasse. Koostöötunnis tutvustame põhipunkte õppekavast, ootuseid valikainete sisule ning põhimõtteid valikkursuse ainekava koostamiseks. Koostöötunni lõpus ootab osalejaid tervislik amps ja vaba aeg koostöövestlusteks või ainekava mustandi loomiseks.

Koostöötunni eel jagame üritusega seonduvat täpsemat infot Rae Gümnaasiumi kodulehel ning sotsiaalmeedias.