Külas Lilleoru Põhikoolis

  • Aet Rauk, Anita Voropajev, Tallinna Ülikooli magistrandid
  • 05.08.2023
  • lilleoru põhikoo

Tallinna Ülikooli tudengitena osalesime sel poolaastal erialasid lõimivas ELU projektis, mille nimi on „Koolikultuur, kooli õhkkond ja õpilaste/õpetajate rahulolu Eesti alternatiivpedagoogilise suunitlusega erakoolides”. Nagu projekti nimi juba reedab, soovitakse antud projekti raames välja selgitada, kuidas toimib alternatiivpedagoogikal põhinev erakool, millised on kooli väärtused ning kuidas väärtused tegelikkusesse kandunud on. Meil oli äärmiselt meeldiv võimalus tutvuda Lilleoru Põhikooli argitegelikkusega ning kogeda, milline on kooli atmosfäär.

Koolipoolset toetust ja sooja suhtumist tundsime juba esimesest kirjavahetusest alates. Kahe koolis viibitud päeva jooksul anti meile võimalus tutvuda kooli igapäevarutiiniga, vaadelda tunde ja muid tegevusi ning intervjueerida juhtkonda, õpetajaid, õpilasi ja lapsevanemaid.

Lilleoru Põhikoolil on mitu külge, mis teda teistest koolidest eristab. Kasvõi päeva algus, mis algab enamusele seal koolis õppivatele õpilastele eriliselt – bussiga saabuvale lapsele läheb õpetaja vastu ning koolitee bussipeatusest koolimajja kulgeb igal koolipäeval mööda metsarada. Meeldiv oli näha, kuidas tänapäeva kiire elutempo juures antakse õpilastele aega omas tempos jalutada, jutustada, ümbritsevat vaadelda, loodusega ühes hingata. Tänu sellele, et õpilaste arv klassides on väike, tagab see individuaalse lähenemise igale õpilasele ja võimaldab tõhusat õppimist. Õppimine toimub üldõpetuse põhimõttel, mis tähendab, et erinevaid õppeaineid õpetatakse lõimitult. See aitab õpilastel mõista ainetevahelisi seoseid ja tähendusi.

Olles ise pedagoogid, julgeme kogetu põhjal väita, et koolis suhtutakse õpilastesse lugupidamise ja hoolivusega, neile antakse valikuvabadust, otsustusõigust, õpetatakse oma tegude eest vastutama ning toetatakse õpilase eneseregulatsiooni läbi erinevate kohalolutehnikate.

Kokkuvõtteks saame öelda, et tegu on sooja, hooliva ja lapse igakülgset arengut toetava looduslähedase kooliga. Tugevalt hakkas silma õpilaste iseseisvus, kokkuhoidvus, avatus, väga hea eneseväljendusoskus ning lai silmaring. Kooli missioon luua nii lastele kui ka koolikogukonnale turvaline, teadlikku ning terviklikku arengut toetav kasvu- ning õppekeskkond avaldub igati nii koolikeskkonnas kui ka õppetegevuses.