Hariduskonverents otsis vastust küsimusele, kas huvid ja haridus mahuvad ühte valemisse

Rae vallas on kombeks korraldada igal aastal koolide ja lasteaedade õpetajatele ja kõigile haridusega seotud ja laste ning noortega tegelevatele inimestele konverents, mille läbiv teema on antud valdkonnas päevakajaline ja meid endid enim kõnetav.

23. aprillil toimus Rae valla 10. hariduskonverents „Huvid + haridus – kas mahuvad ühte valemisse?“. Konverentsi läbivaks teemaks oli huviharidus, mille laiemaks vaateks huvide ja hariduse võimalik koostoime ja mõju.

Tänapäeval on paljud lapsevanemad huvitatud, et nende laps osaleks pärast lasteaiapäeva mõnes huviringis. Tihti on lapsel juba enne kooli mitu erinevat tegevust ja treeningut, millest ta osa võtab ning enamasti jätkub see nii ka kooli minnes. Samas ei ole harvad juhud, kui varem aktiivne laps teismeeas seda enam ei ole. Noore huvi hoidmine nõuab oskuslikku ja teadlikku lähenemist, tihti ka nutikust. See on pidev märkamine, et tabada ära hetke, millal on vajalik midagi muuta ja reageerida. Huvi raugemist võib esile kutsuda keskkonnamuutus, mõni väline ärritav tegur. Piisab väikesest kõrvalekaldest, mida märgates ja teadlikult reageerides saab noore kasuks tagasi pöörata.

Huvi tekitada on oluliselt lihtsam, kui seda hoida. Seetõttu on tähtis olla oma tegevustes rohkem ette valmistatud ja sügavamate teadmistega, kui seda on noored juhendatavad. Plaanitud tegevused ei pruugi minna alati täide ja nii on valmisolek kiirelt tegutseda ja hea esinemis- ja lahendusoskus olulisel kohal. Tähtis on individuaalne märkamine, sest motiveerida saab läbi selle, mida inimene juba oskab. Positiivse välja toomine annab hoogu ja innustab.

Märka tahet, kasvata töökust ja hoia järjepidevust

Konverentsil esinejad lähenesid teemale erinevatest vaatenurkadest, kuid läbivalt jäid kõlama märksõnad: töökus, tahe, järjepidevus. Noorte suunamisel on tähtis märgata tahet, kasvatada töökust ja hoida järjepidevust. Positiivne häälestus ja keskkonna loomine on juhendaja edukuse olulised võtmesõnad. Teised inimesed on kõige suurema mõjufaktoriga. Seega, kui koos on kamp teismelisi, tuleb täiskasvanutel muuta tegevus neile piisavalt rõõmu pakkuvaks, et nad oleks valmis eesmärgi nimel pingutama.

Vanemate kaasatus ja kaasas olemine on lapse ja noore arengus olulisel kohal ka huvihariduse kontekstis,  olenemata tegevuse eesmärgist või ulatusest. Selged ootused ja avatud suhtlus nii vanema kui juhendaja poolt annavad toetava signaali. Sageli tuleb ette liiga lihtsalt loobumist ja tahte kadumist, kui tekivad esimesed raskused või pingutusmomendid. Kohe ei tohiks noorele järele anda, välja tuleks selgitada põhjused ja sõlmida kokkulepped. Oluline on omavaheline koostöö noore, tema pere, juhendaja ja kooli vahel.

Koostöö mõjutab kõiki, kuid enim tähtsust omab see juhul, kui tegemist on erilise noorega. Tema positiivse enesehinnangu kujunemise ja eneseteostuse võimaluste loomine üldhariduse väliste tegevuste kaudu on toeks hariduse omandamisel ette tulevate keerukustega toimetulekul, noore arengul ja tema arendamisel.

HEV noorte arvu kasv on väljakutse

HEV noorte arvu kasv on väljakutse nii koolides kui huvihariduses. Kaasamine on tugiteenuste puudlikkuse tõttu tihti raskendatud. Kui koolis on õpilasele toeks tugiisik, siis huviringis osalemise ajal seda võimalust tihti ei ole.

Rae valla 10. hariduskonverents võttis kokku teadmise, et huvid ja hariduse võib mahutada ühte valemisse ja nende koostoimimine on olulise ning pikaajalise mõjuga. Koolide, huviharidust pakkuvate asutuste ja lapsevanemate roll noore tahte ja motivatsiooni hoidmisel on vastutusrikas. Väljakutseid pakkuv on leida kõikidele noortele võrdsed ja nende individuaalsust arvestavad võimalused.

Täname juubelikonverentsi korraldajaid: Rae Huvialakooli juht Siiri Laid ja tema meeskond, Jüri Gümnaasium ja Rae Spordikeskus, fotograaf Olga Khodyreva ja Rae Vallavalitsuse korraldusmeeskond.

Suur tänu ka esinejatele: Aare Baumer, Kristin Binsol, Raul Must, Marek Jürgenson, Ülli Kukumägi ning päeva juhtinud Reigo Ahven!

 

Fotod: Olga Khodyreva