Erasmus+ projektid Peetri Koolis

Peetri Kooli õpetajatel on võimalus Erasmus+ projektide raames osaleda õpirännetes, mida rahastab Euroopa Liit.

Õpiränded peatati mõneks ajaks koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu ning kahe projekti tegevusi tuli edasi lükata. Aktiivsemalt said õpetajad taas neis osaleda alates 2021. aasta kevadest.

2022. aasta detsembris lõppes projekt „Kaasaegsete õppemeetodite ja digitehnoloogiliste vahendite rakendamine õppeprotsessis”, mis võimaldas õpetajatel osaleda kursustel „Teaching in a 21st Century School”, „Developing 21st Century Skills in the Classroom: Critical Thinking”, „Creativity for the Future: Promoting Critical Thinking and Problem-Solving in the Classroom”, „Web 2.0 in the Mathematics Classroom”, „Team Building for School: Play and Fun, Building Educators’ Communities”,  „Virtual and Augmented Reality in Education”, „Robotics and Augmented Reality in 21st Century School”, „Project Based Learning in the Classroom”.  

Koolitustel omandati teadmisi grupidünaamika olemusest ning 21. sajandi õpioskuste ja 4 C (communication, creativity, collaboration ja critical thinking – suhtlemine, loovus, koostöö ja kriitiline mõtlemine) tähenduse mõtestamise kohta. Tutvuti uute õppemeetoditega ja digitehnoloogiate kasutamisvõimalustega. Osalejad said täiendada oma kriitilise mõtlemise, suhtlemis- ja inglise keele oskust, rakendada õpetamist STEAMi kaudu (teadus, tehnoloogia, tehnika, kunst ja matemaatika), teha koostööd ja vahetada kogemusi, edendada ja süvendada oma erialaseid ja üldpädevusi ning õpiti kasutama nii uuenduslikke õppevahendeid kui ka tehnikaid. Koolituselt saadi praktilisi ülesandeid, mille abil parendada meeskonnatööoskuseid ning mõtteid, kuidas õppetundides kasutada erinevate veebikeskkondade, robootika ja virtuaalreaalsuse võimalusi.

Paljud Peetri Kooli õpetajad suhtlevad koolitustel osalenud teiste riikide õpetajatega ka pärast õpirännete lõppu.

Õpirännetel saadud teadmisi tutvustasid õpetajad sisekoolituste käigus ka kolleegidele ning uusi materjale on kasutatud ainetundides, teemapäevadel ning on loodud eTwinningu ja Erasmus+ projekte.

Uue projektina on koolil Erasmus+ KA1 projekt „Projektõpe (PBL) ja liider minus endas (LME) – lõimitud õpe lasteaias ja koolis”, mis võimaldab organisatsiooni haridustöötajatel ja ka mõnel õpilasel osaleda uutel õpirännetel. Kokku sai rahastuse 30 õpirännet.  

Lisaks uuele projektile on veel kaks pooleliolevat projekti „Õppimise tõhustamine kaasates erinevaid meetodeid ning õpetajate enesearengut” ning „Kultuuridevaheline haridus ja integratsioon”, mis võimaldavad õpetajatel osaleda erinevatel õpirännetel.